Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2004, 115 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2004, nr. VGB/VL 2486271, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

– richtlijn nr. 2003/113/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 2003 (PbEU L 324) houdende wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit;

– richtlijn nr. 2004/2/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 9 januari 2004 (PbEU L 14) houdende wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumresidugehalten voor fenamifos;

– rectificatie van richtlijn 2004/2/EG van de Commissie van 9 januari 2004 (PbEU L 28) houdende wijziging van bijlagen bij de richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumresidugehalten voor fenamifos;

– artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel I

In Bijlage II van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. De in de kolommen opgenomen tekst, behorende bij de bestrijdingsmiddelen genoemd in de bijlage A van deze regeling, wordt vervangen door de in de kolommen opgenomen tekst van die bijlage bij deze regeling.

b. De in bijlage B bij deze regeling genoemde bestrijdingsmiddelen worden met de in de tekst opgenomen kolommen, op alfabetische wijze ingevoegd.

c. Aan het slot van het onderdeel Motief, worden twee regels toegevoegd, luidende:

6. Aanpassing aan richtlijn 2003/113/EG van 3 december 2003 (PbEU L 324).

7. Aanpassing aan richtlijn 2004/2/EG van 3 december 2003 (PbEU L 14).

Artikel II

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

2. In afwijking van het eerste lid treden de voorschriften met betrekking tot 2,4-DB, linuron, pendimethalin, imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl en cyazofamide in werking met ingang van 4 juni 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Deze regeling strekt tot uitvoering van de volgende twee richtlijnen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de rectificatie van één van deze richtlijnen:

– richtlijn nr. 2003/113/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 2003 (PbEU L 324) houdende wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, verder te noemen: richtlijn 2003/113/EG;

– richtlijn nr. 2004/2/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 9 januari 2004 (PbEU L 14) houdende wijziging van de bijlagen bij de richtlijnen nr. 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumresidugehalten voor fenamifos, verder te noemen: richtlijn 2004/2/EG;

– rectificatie van richtlijn 2004/2/EG van de Commissie van 9 januari 2004 (PbEU L 28) houdende wijziging van bijlagen bij de richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumresidugehalten voor fenamifos.

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, worden de residugehalten vastgesteld op een zodanig niveau als voor een effectieve gewasbescherming nodig is. Hierbij is de hoeveelheid residu zo klein mogelijk en tegelijk toxicologisch aanvaardbaar, mede gelet op de geschatte inname via de voeding. De maximum residugehalten (MRL’s) komen overeen met de bovengrens van de hoeveelheden residu die naar verwachting in producten kunnen worden gevonden wanneer goede landbouwpraktijken in acht zijn genomen. Hetzelfde geldt voor producten van dierlijke oorsprong.

Richtlijn 2003/113/EG stelt voor een groot aantal producten van zowel plantaardige als dierlijke oorsprong diverse MRL’s en zonodig nadere voorwaarden vast.

Richtlijn 2004/2/EG stelt voor het bestrijdingsmiddel fenamifos MRL’s voor producten van plantaardige oorsprong vast.

Alle maatregelen die in bovengenoemde richtlijnen zijn getroffen zijn in overeenstemming met de adviezen van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Administratieve lasten

Deze regeling leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

In onderstaande transponeringstabel wordt het verband weergegeven tussen de richtlijnen 2003/113/EG en 2004/2/EG en deze regeling.

Richtlijn

Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

2003/113/EG

 

artikel 1, 2 en 3

Bijlage II

artikel 4, 5 en 6

geen omzetting vereist

  

2004/2/EG

 

artikel 1, 2 en 3

Bijlage II

artikel 4,5 en 6

geen omzetting vereist

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage A behorend bij artikel I, onder a

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Motief

fenamifos

fenamifos-sulfoxide

som van fenamifos,

bananen

0,05

 

7

 

en

fenamifos-sulfoxide

wortelen

0,05

 

7

 

fenamifos-sulfon

en

tomaten

0,05

 

7

  

fenamifos-sulfon, uit-

pepers (paprika's)

0,1

 

7

  

gedrukt als fenamifos

aubergines

0,05

 

7

   

komkommers

0,05

 

7

   

courgettes

0,05

 

7

   

meloenen

0,05

 

7

   

watermeloenen

0,05

 

7

   

spruitjes

0,05

 

7

   

sluitkool

0,05

 

7

   

oliehoudende zaden

0,05*

 

7

   

thee

0,05*

 

7

   

hop

0,05*

 

7

   

vlees

0,01*

 

7

   

melk

0,005*

 

7

   

eieren

0,01*

 

7

   

overige

0,02*

 

7

       

linuron

geen

linuron

wortelen

0,2

 

6

   

knolselderij

0,5

 

6

   

pastinaken

0,2

 

6

   

wortelpeterselie

0,2

 

6

   

peterselie

1

 

6

   

selderijbladeren

1

 

6

   

bonen (zonder peul)

0,1

 

6

   

erwten (zonder peul)

0,1

 

6

   

bleekselderij

0,1

 

6

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

6

   

thee

0,1*

 

6

   

hop

0,1*

 

6

   

overige

0,05*

 

6

       

pendimethalin

geen

pendimethalin

wortelen

0,2

 

6

   

mierikswortel

0,2

 

6

   

pastinaken

0,2

 

6

   

wortelpeterselie

0,2

 

6

   

peulgroenten (vers)

0,2

 

6

   

oliehoudende zaden

0,1*

 

6

   

thee

0,1*

 

6

   

hop

0,1*

 

6

   

vlees

0,05*

1

6

   

overige

0,05*

 

6

Bijlage B behorend bij artikel I, onder b

Bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of omzettingsproduct

Omzettingsproducten inbegrepen in toegelaten maximumgehalten

Maximumgehalten aan residuen uitgedrukt als

Toegelaten maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Voet-

noot

Motief

cyazofamide

geen

cyazofamide

tafel- en wijndruiven

0,5

 

6

   

tomaten

0,2

 

6

   

komkommers

0,1

 

6

   

Cucurbitaceae (met

0,1

 

6

   

niet-eetbare schil)

   
   

oliehoudende zaden

0,02*

 

6

   

thee

0,02*

 

6

   

hop

0,02*

 

6

   

granen

0,02*

 

6

   

overige

0,01*

 

6

       

2,4-DB

geen

2,4-DB

thee

0,1*

 

6

   

hop

0,1*

 

6

   

lever en nieren

0,1

  
   

melk

0,01*

 

6

   

overige

0,05*

 

6

       

ethoxysulfuron

geen

ethoxysulfuron

thee

hop

overige

0,1*

0,1*

0,05*

 

6

6

6

       

foramsulfuron

geen

foramsulfuron

thee

hop

overige

0,05*

0,05*

0,01*

 

6

6

6

       

imazamox

geen

imazamox

thee

hop

overige

0,1*

0,1*

0,05*

 

6

6

6

       

oxadiargyl

geen

oxadiargyl

thee

hop

overige

0,05*

0,05*

0,01*

 

6

6

6

       

oxasulfuron

geen

oxasulfuron

thee

hop

overige

0,1*

0,1*

0,05*

 

6

6

6

  • 1

    Stcrt. 1984, 54; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 22 april 2004 (Stcrt. 81).