Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2003, 94 pagina 8Overig

Tijdelijke aanwijzing instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars

8 mei 2003

SAS 2003036924

Directoraat Generaal Milieubeheer Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling Afdeling Algemeen Afvalstoffen Beleid

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10.45, tweede lid, en artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Als instantie die namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zorgt draagt voor de vermelding van inzamelaars op de lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer, zijn aangewezen gedeputeerde staten van de provincie waar de inzamelaar is gevestigd.

Artikel 2

Een bestaande vermelding op een provinciale lijst van inzamelaars wordt aangemerkt als een vermelding op de lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer.

Artikel 3

Aan gedeputeerde staten van de provincies wordt mandaat verleend tot het zorgdragen voor de bestuurlijke handhaving van artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 mei 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2003.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,P.L.B.A. van Geel.

Toelichting

Algemeen

Op 8 mei 2002 is de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) grotendeels in werking getreden. In het nieuwe artikel 10.45 van de Wet milieubeheer is een verbod opgenomen tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit verbod geldt niet, indien de inzamelaar ófwel staat vermeld op een lijst van inzamelaars ófwel een vergunning heeft van de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Ten aanzien van de registratie op de lijst van inzamelaars is momenteel een uitvoeringsbesluit in voorbereiding, waarin o.a. regels voor de registratie van inzamelaars gesteld zullen worden. Tevens is een ministeriële regeling in voorbereiding waarin criteria zullen worden gesteld voor vermelding op de lijst en voor beëindiging daarvan. Tot de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit en de ministeriële regeling en het operationeel worden van de nieuwe uitvoeringsorganisatie - naar verwachting begin 2004 - wordt met deze tijdelijke aanwijzing de huidige praktijk zo veel mogelijk gecontinueerd.

Uitvoering mandaat

De vermelding op de lijst geschiedt in de overgangsperiode aan de hand van het aanvraagformulier dat als bijlage bij deze toelichting is opgenomen. Voor de vermelding op de lijst gelden dezelfde criteria die voor 8 mei 2002 golden. Deze criteria zijn opgenomen in het model-aanvraagformulier. De provincies nemen vervolgens namens de Minister van VROM een beslissing op de aanvraag. De provincies zenden, in aanvulling op de wettelijke bekendmakingsvereisten, een afschrift aan het ministerie van VROM. Bij het ministerie zal een geïntegreerde lijst worden bijgehouden. Op deze wijze wordt in de overgangsperiode verzekerd dat voor een ieder kenbaar is of een inzamelaar op de lijst vermeld staat. Een vermelding op de lijst van inzamelaars wordt beëindigd op aanwijzing van de minister.

Artikel 1 - Aanwijzing instantie

Zolang de uitvoeringsorganisatie van de landelijke lijst van inzamelaars nog niet operationeel is, wordt in artikel 1 van dit besluit de provincie aangewezen als instantie bij wie de inzamelaars zich moeten laten registreren. De provincie voert deze taak namens de Minister van VROM uit. Door deze aanwijzing wordt de bestaande situatie vrijwel ongewijzigd voortgezet. De situatie verandert echter wel enigszins omdat de registratie in één provincie nu het recht geeft om in geheel Nederland in te zamelen. De provincies hebben aangegeven met deze tijdelijke voorziening te kunnen instemmen.

Artikel 2 - vermeldingen op de lijst

Door middel van dit artikel worden bestaande rechtsgeldige vermeldingen op de provinciale inzamelaarslijsten in de overgangsperiode gecontinueerd.

Artikel 3 - handhaving

Nu de uitvoering van de registratie van inzamelaars op de lijst van inzamelaars nog tijdelijk door de provincie geschiedt, is het praktisch en vanuit proces-economisch oogpunt logisch om de provincie in deze periode tevens te belasten met de handhaving van de lijst.

In artikel 2 wordt derhalve de bevoegdheid tot bestuurlijke handhaving op dit punt gemandateerd aan de provincie. De provincies hebben aangegeven met deze tijdelijke voorziening te kunnen instemmen.

Artikel 4 - geldingsduur

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over welke instantie in de periode tussen 8 mei 2002 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit bevoegd is tot het bijhouden van de lijst van inzamelaars, werkt dit besluit terug tot en met 8 mei 2002. Op het moment dat de nieuwe uitvoeringsregelgeving inzake het inzamelen van afvalstoffen in werking treedt, naar verwachting begin 2004, zal deze tijdelijke aanwijzing worden ingetrokken. Dit betekent dat de geldingsduur van een vermelding op de lijst beperkt is. Indien de nieuwe regelgeving in werking treedt, zal een nieuwe aanvraag voor vermelding op de lijst moeten worden gedaan. De aanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van de dan geldende criteria.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel.

Aanvraagformulier plaatsing op de lijst van inzamelaars

1. Gegevens van de aanvrager

Naam bedrijf: ...

Adres: ...

Postcode: ...

Plaats: ...

Postbusnr.: ...

Postcode: ...

Plaats: ...

Reg. Nr. Handelsregister KvK: ...

Telefoon: ...

Fax: ...

Contactpersoon: ...

Bijzonderheden bedrijf:

O) alleen inzamelaar

O) tevens be-/verwerker (onder bewerken wordt tevens op- en overslag verstaan)

2. Gegevens afvalstromen

Belangrijkste afleveradressen (namen en adresgegevens):

..

In te zamelen afvalstoffen (Euralcodes opgeven):