Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2003, 83 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling experimenten regionale treindiensten

22 april 2003

HDJZ/S&W/2003-378

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 117, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

In bijlage 1, behorende bij de Regeling experimenten regionale treindiensten1, wordt aan het slot een onderdeel toegevoegd, luidende: Zutphen - Hengelo - Oldenzaal.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Roelf H. de Boer.

1 Stcrt. 1998,113, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 augustus 2001 (Stcrt. 158).

Toelichting

Decentrale overheden kunnen de Minister van Verkeer en Waterstaat verzoeken om een financiële bijdrage te verlenen voor de exploitatie van regionale treindiensten. De Regeling experimenten regionale treindiensten is de basis voor de verlening van een dergelijke financiële bijdrage. De onderhavige wijziging van de regeling strekt ertoe de dienst Zutphen - Hengelo - Oldenzaal toe te voegen aan de in de bijlage bij de regeling opgenomen lijst met treindiensten die bij wijze van experiment gedecentraliseerd zijn. Deze treindienst is door het samenwerkingsverband provincie Gelderland en Regio Twente openbaar aanbesteed, hetgeen één van de voorwaarden is voor een financiële bijdrage. Regio Twente treedt op als penvoerder van het samenwerkingsverband en zal in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.