Besluit Beleidsregels Sociale verzekeringsbank 2003

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 en artikel 13 van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2000, 462);

Besluit:

Artikel 1

1. Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 en de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie SVB Beleidsregels 2003.

2. In afwijking van het eerste lid past de Sociale verzekeringsbank het beleid opgenomen in Deel II, paragraaf 6.1.2.1 van de bijlage eerst toe met ingang met 1 juli 2003.

Artikel 2

Het Besluit Beleidsregels SVB 2002, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale verzekeringsbank bij besluit van 26 april 2002 (Stcrt. 2002, 109), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Beleidsregels SVB 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Amstelveen, 25 april 2003.
E.F. Stoové, voorzitter Raad van bestuur SVB.

Toelichting

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 jaarlijks het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Publicatie vindt plaats door bekendmaking van een besluit als het voorgaande, inhoudende dat door het bestuur van de SVB opnieuw de SVB-beleidsregels voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. De bijlage waarnaar in het besluit wordt verwezen, betreft de in boekvorm gebundelde verzameling SVB-beleidsregels die voor een ieder ter inzage ligt bij de vestigingskantoren van de SVB en eveneens verkrijgbaar is bij de meer academisch georiënteerde boekhandels. De inhoud van de publicatie kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

Ook voor het jaar 2003 is weer een geactualiseerde bundel SVB-beleidsregels vastgesteld. Hierin zijn ten opzichte van de vorige bundel, in Deel I (AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, TOG 2000 en TAS) de volgende onderwerpen gewijzigd.

In de beschrijving van het begrip gezamenlijke huishouding is aangegeven dat het al dan niet bestaan van bloedverwantschap in de eerste graad niet van invloed is bij de beoordeling of sprake is van een gezamenlijke huishouding (waarbinnen ongehuwde personen als gehuwd worden aangemerkt) of van een meerpersoonshuishouden (waarbinnen geen gelijkstelling van ongehuwden aan gehuwden plaatsvindt).

Aan de beleidsregels betreffende het begrip aangehuwd kind is toegevoegd dat in het kader van de AKW tevens als aangehuwd kind wordt aangemerkt het kind van de persoon met wie men een gezamenlijke huishouding voert in de zin van de AOW en Anw.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Regeling gelijkstelling pleegkinderen per 1 januari 2003 zijn de beleidsregels betreffende het begrip pleegkind aangepast. Tevens is in bijlage VIII van de bundel de verplichting opgenomen tot het onverwijld melden van het gaan bijdragen in het onderhoud van een pleegkind door andere personen of instellingen. Veranderingen in de bijdrage door derden dienen eveneens te worden gemeld.

Ten aanzien van de korting op het ouderdomspensioen van niet-verzekerde jaren bij vrouwen wier echtgenoot van de kring van verzekerden was uitgesloten, is beleid geformuleerd naar aanleiding van de toevoeging van artikel 13a aan de AOW, alsmede naar aanleiding van het arrest Wessels-Bergervoet van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 4 juni 2002.

In het kader van de inkomenstoets is aangegeven dat de SVB meer dan in het verleden inkomen uit arbeid zal toerekenen aan het moment waarop het inkomen wordt genoten. Tevens is beleid opgenomen dat is ontwikkeld naar aanleiding van een aantal uitspraken van de CRvB.

Aangaande de Wet BEU (Beperking Export Uitkeringen) is beleid opgenomen naar aanleiding van het feit dat de CRvB heeft uitgesproken dat artikel 5 van Verdrag 118 van de Internationale Arbeidsorganisatie een rechtstreeks werkende exportverplichting bevat. Tevens is beleid opgenomen naar aanleiding van toezeggingen aan het parlement door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de export van pensioenen en uitkeringen naar bepaalde landen vooralsnog te continueren.

De beleidsregels over de TAS zijn herschreven naar aanleiding van de herziening van de TAS per 1 januari 2003.

Nieuw beleid is voorts opgenomen voor de situatie waarin sprake is van twee personen die gelijktijdig recht op kinderbijslag kunnen laten gelden terwijl het kind waarvoor recht bestaat slechts in het huishouden van één persoon verblijft. De SVB zal in die situatie geen terugwerkende kracht aan de toekenning van kinderbijslag verlenen, indien dit ertoe leidt dat twee maal kinderbijslag betaald moet worden.

De beleidsregels betreffende de PGB-regeling zijn verwijderd, aangezien de betrokkenheid van de SVB bij de uitvoering van die regeling niet langer publiekrechtelijk van aard is.

In Deel II (Awb) zijn de beleidsregels betreffende het besluitbegrip aangepast naar aanleiding van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

In de paragraaf over schadevergoeding is aangegeven dat de SVB ambtshalve zal overgaan tot vergoeding van wettelijke rente bij gegrondverklaring van een bezwaarschrift, tenzij de onrechtmatigheid van het primaire besluit aan de belanghebbende is te wijten. Deze beleidsregel treedt in verband met de nodige aanpassingen van de geautomatiseerde systemen van de SVB eerst in werking met ingang van 1 juli 2003.

In Deel III (Internationaal) is naar aanleiding van jurisprudentie van het HvJ EG beleid geformuleerd betreffende het beginsel van gelijke behandeling naar nationaliteit van EU-onderdanen. In een nieuwe paragraaf is voorts beleid opgenomen betreffende onderdanen van derde landen die naar verwachting nog in het jaar 2003 op grond van een nieuwe Verordening onder de toepassing van Vo. 1408/71 komen te vallen.

Naar aanleiding van jurisprudentie van de CRvB is het beleid van de SVB ten aanzien van op baggerschepen werkend personeel aangepast.

In § 1.2.8.2 is aangegeven welke criteria de SVB hanteert bij de beslissing op een verzoek om afgifte van een detacheringsverklaring door een startende zelfstandige of onderneming.

In § 1.3.1.5 is gewijzigd beleid opgenomen over de toepassing van Bijlage VI, onderdeel J, onder 2, h Vo. 1408/71 betreffende de samenloop van tijdvakken van wonen of werken in Nederland met tijdvakken van vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering in een andere Lid-Staat van de EU.

Ten slotte zijn uit Deel III de beleidsregels betreffende de toepassing van Richtlijn (EEG) 79/7 verwijderd, aangezien aan die Richtlijn na de toevoeging van artikel 13a aan de AOW niet langer relevantie toekomt bij de uitvoering van de AOW.

Naast de hiervoor aangestipte onderwerpen zijn verscheidene aanpassingen verricht die voortvloeien uit jurisprudentie of gewijzigde wetgeving. Ten slotte zijn een aantal technische wijzigingen aangebracht die niet raken aan de inhoud van het beleid.

Voor de exacte inhoud van de hiervoor weergegeven wijzigingen, alsmede de overige beleidsregels wordt verwezen naar de bundel SVB-beleidsregels 2003 zoals deze ter inzage ligt, op het internet is in te zien en in de boekhandel verkrijgbaar is.

Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit Beleidsregels SVB 2002 ingetrokken.

Naar boven