Wijziging Regeling kentekens en kentekenplaten

Regeling tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten in verband met wijziging opschrift modellen

4 april 2003

HDJZ/AWW/2003-690

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 36, achtste lid, 38, tweede lid, en 40, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

De bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift bij de modellen 27.1 en 27.2 komt telkens te luiden:

Voor:

a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen;

b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV;

c. kentekenplichtige aanhangwagens.

2. Het opschrift bij de modellen 27.24 en 27.25 komt telkens te luiden:

Voor:

a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsen-dragers en dergelijke);

c. aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

d. aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep BO;

e. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Roelf H. de Boer.

1 Stcrt. 1997, 239; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 16 augustus 2002 (Stcrt. 159).

Toelichting

Het opschrift van de modellen 27.1 en 27.2 (gele plaat met EU-logo) wordt aangepast teneinde aan te geven dat deze modellen ook gebruikt moeten worden voor de zogenoemde GV-kentekens die ten behoeve motorrijtuigen in het grensverkeer worden opgegeven.

Voorts wordt bepaald dat ook aanhangsels op aanhangwagens (bijv. kooiapen of fietsendragers) een kentekenplaat van het model 27.24 of 27.25 (witte plaat zonder EU-logo) moeten voeren. Voor aanhangsels op motorrijtuigen was dit reeds het geval. Het kentekennummer is hetzelfde als dat van de aanhangwagen. Ook lichte aanhangwagens achter een motorrijtuig met een GV-kenteken moeten deze witte plaat voeren.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Naar boven