Verhinderen dat bepaalde categorieën enkelwandige olietankschepen Nederlandse havens en offshore terminals in- of uitvaren, of ankeren

19 december 2003

Nr. DGG/V-03/008213/VV

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt het volgende bekend:

Gelet op de Europese Verordening (EG) Nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen, zoals gewijzigd door de Europese Verordening (EG) Nr. 1726/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003, is het voor de volgende categorieën enkelwandige olietankschepen verboden een Nederlandse haven of offshore terminal in- of uit te varen:

1. olietankschepen, ongeacht de vlag waaronder ze varen, na de verjaardag van de oplevering van het vaartuig in het hierna vermelde jaar:

a) voor olietankschepen van categorie 1:

- 2003 voor schepen die in 1980 of eerder zijn opgeleverd,

- 2004 voor schepen die in 1981 zijn opgeleverd,

- 2005 voor schepen die in 1982 of later zijn opgeleverd;

b) voor olietankschepen van categorie 2 en 3:

- 2003 voor schepen die in 1975 of eerder zijn opgeleverd,

- 2004 voor schepen die in 1976 zijn opgeleverd,

- 2005 voor schepen die in 1977 zijn opgeleverd,

- 2006 voor schepen die in 1978 en 1979 zijn opgeleverd,

- 2007 voor schepen die in 1980 en 1981 zijn opgeleverd,

- 2008 voor schepen die in 1982 zijn opgeleverd,

- 2009 voor schepen die in 1983 zijn opgeleverd,

- 2010 voor schepen die in 1984 of later zijn opgeleverd.

2. olietankschepen van categorie 1, 2 en 3 die zware oliesoorten vervoeren.

3. olietankschepen met een draagvermogen van 600 ton en meer, maar minder dan 5000 ton vanaf hun opleveringsverjaardag in 2008.

Bovendien is het aan alle enkelwandige tankschepen van 5000 ton draagvermogen of meer die zware oliesoorten vervoeren verboden te ankeren in een gebied dat onder de Nederlandse rechtsmacht valt.

Onder zware oliesoorten wordt verstaan:

a) ruwe olie met een dichtheid bij 15 °C van meer dan 900 kg/m3;

b) stookolie met een dichtheid bij 15 °C van meer dan 900 kg/m3 of een kinematische viscositeit bij 50 °C van meer dan 180 mm2/s;

c) bitumen en teer en emulsies daarvan.

Onder olietankschip van categorie 1 wordt verstaan:

een olietankschip met een draagvermogen van 20 000 ton of meer dat ruwe olie, stookolie, zware dieselolie/gasolie of smeerolie als vracht vervoert, en met een draagvermogen van 30 000 ton of meer dat andere dan bovengenoemde olie vervoert, dat niet voldoet aan de vereisten voor een nieuw olietankschip als omschreven in Voorschrift 1, punt 26, van bijlage I bij Marpol 73/78.

Onder olietankschip van categorie 2 wordt verstaan:

een olietankschip met een draagvermogen van 20 000 ton of meer dat ruwe olie, stookolie, zware dieselolie/gasolie of smeerolie als vracht vervoert, en met een draagvermogen van 30 000 ton of meer dat andere dan bovengenoemde olie vervoert, dat voldoet aan de vereisten voor een nieuw olietankschip als omschreven in Voorschrift 1, punt 26, van bijlage I bij Marpol 73/78.

Onder olietankschip van categorie 3 wordt verstaan:

een olietankschip met een draagvermogen van 5000 ton of meer, maar minder dan de grens van de categorieën 1 en 2.

Aan een enkelwandig olietankschip dat een vorengenoemd verbod overtreedt zal door de desbetreffende bevoegde autoriteit een verkeersaanwijzing worden gegeven met als doel het in- of uitvaren van een Nederlandse haven of offshore-terminal of het ankeren te verhinderen, of dit ongedaan te maken.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,K.M.H. Peijs.

Naar boven