Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2003, 247 pagina 28Besluiten van algemene strekking

Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nieuwe vaststelling van de tarieven op grond van artikel 14, derde lid, van de Wet Havenstaatcontrole (Regeling tarieven Wet Havenstaatcontrole 2004)

11 december 2003

HDJZ/SCH/2003-2282

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende de naleving met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (PbEG L 157) en artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief voor de vergoeding, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet havenstaatcontrole, wordt vastgesteld op € 918.

Artikel 2

Het tarief voor de vergoeding, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet havenstaatcontrole, wordt vastgesteld op € 339.

Artikel 3

De Regeling tarieven Wet Havenstaatcontrole 20031 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

Deze regeling treedt in de plaats van de Regeling tarieven Wet havenstaatcontrole 2003 in verband met een verhoging van de daarin genoemde tarieven voor de vergoeding van door de Scheepvaartinspectie gemaakte kosten voor bepaalde inspecties in het kader van de havenstaatcontrole. De algemene tariefsverhoging die met ingang van 1 januari 2004 van kracht wordt bedraagt circa 5%. Het niveau van de verhoging is met name gebaseerd op het gegeven dat vanaf de invoering in 1996 van het huidige, door de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat gebruikte, tariefcalculatiesysteem de tarieven niet consequent jaarlijks zijn aangepast aan onder andere de stijging van lonen en prijzen. De bedoeling bij de invoering van voornoemd tariefcalculatiesysteem was om in een periode van 5 jaar tot volledige kostendekkendheid te komen, hetgeen als gevolg van het niet consequent jaarlijks aanpassen van de tarieven nog niet is gerealiseerd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

  • 1

    Stcrt. 2002, 244.