Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatscourant 2003, 187 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

16 september 2003

DO 060/2003002928

De Minister van Defensie,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Stb. 186);

Besluit:

Artikel I

Het besluit van de Minister van Defensie van 14 juni 2002, nr. DO 060/2002001453 (Stcrt. 200) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt aangevuld met een nieuw onderdeel, luidende:

u. voor deelname aan de European Union Police Mission voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Bosnië-Herzegowina, vanaf september 2002; EUPM.

v. voor deelname aan de Nederlandse operatie Tulip Guardian van 8 februari 2003 tot 4 maart 2003 danwel voor deelname aan de NAVO operatie Display Deterrence vanaf 4 maart 2003 i.v.m. de stationering van Patriot raketten ter ondersteuning van Turkije; LUCHTVERDEDIGING TURKIJE.

w. voor deelname aan een uitzending in het kader van een Mine Action Center, waar ook ter wereld, vanaf september 2002; MINE ACTION CENTER.

x. voor deelname aan de door de Europese Unie geleide militaire operatie `Concordia' in Macedonië, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië, vanaf maart 2003; EU OPERATIE CONCORDIA.

y. voor deelname aan de internationale stabilisatiemacht voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied en in het luchtruim van Irak en het Arabisch Schiereiland vanaf 25 juni 2003; STABILISATION FORCE IRAK

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit met de toelichting, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede aan de Kanselier der Nederlandse Orden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 september 2003.
De Minister van Defensie,H.G.J. Kamp.

Toelichting

Algemeen

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de herinneringsmedaille worden ingesteld.

Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137), is hieraan uitvoering gegeven.

Dit besluit is laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Minister van Defensie, nr. DO 060/2002 001453 van 14 juni 2002 (Stcrt. 2002, 200).

Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de deelname van Nederlandse militairen aan een vijftal nieuwe operaties.

De gesp EUPM wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de European Union Police Mission in Bosnië-Herzegowina.

De gesp Luchtverdediging Turkije wordt ingesteld voor de deelname aan de Nederlandse missie Tulip Guardian welke op 4 maart 2003 is overgegaan in de NAVO-missie Display Deterrence.

In verband met de deelname aan het Mine Action Centre in Bosnië-Herzegowina (BHMAC) wordt de gesp Mine Action Centre ingesteld.

De gesp EU-operatie Concordia wordt ingesteld wegens deelname aan de door de Europese Unie geleide militaire operatie Concordia in Macedonië.

Tenslotte wordt de gesp Stabilisation Force Irak ingesteld wegens de Nederlandse deelname vanaf juni 2003 aan de internationale stabilisatiemacht in Irak.

De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,

H.G.J. Kamp.