Mandaatregeling stafdirecties, cluster s.g., Justitie 2002

Regeling van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie van 28 november 2002, nr. 5167384/02/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de onder de secretaris-generaal ressorterende directies en dienstonderdelen (Mandaatregeling stafdirecties, cluster s.g., Justitie 2002)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder c, van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2002 en artikel 4, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2002 aan de secretaris-generaal verleende mandaat wordt ondermandaat verleend aan:

a. de directeur Algemene Justitiële Strategie;

b. de directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum;

c. de directeur Voorlichting;

d. het hoofd bureau secretaris-generaal

ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie of bureau betreffen, voorzover deze aangelegenheden naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de secretaris-generaal behoren te worden afgedaan.

Artikel 2

1. Aan de secretaris-generaal blijft voorbehouden de bevoegdheid om namens de bewindspersoon besluiten te nemen ten aanzien van de aanstelling, bevordering en het ontslag alsmede ten aanzien van disciplinaire maatregelen van functionarissen op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie of bureau;

2. Artikel 2 van de Mandaatregeling DG's en plv. SG Justitie 2002 is van toepassing.

Artikel 3

De hoofden van de onder het secretaris-generaal ressorterende directies en het bureau worden ieder voor zich aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de hoofden van de rechtstreeks onder hen ressorterende stafondersteuning, stafbureau's en dienstonderdelen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling stafdirecties, cluster s.g., Justitie 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 november 2002.
De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie,
J. Demmink.

Toelichting

In deze regeling wordt door de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie aan de directeuren en hoofden van de onder hem ressorterende directies en diensten de bevoegdheid doorverleend om namens de minister van Justitie onderscheidenlijk de minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie besluiten te nemen (ondermandaat). Ingevolge artikel 7 van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2002 heeft deze regeling ook betrekking op de doorgifte van de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten (volmacht en machtiging).

Voor een nadere toelichting op de algemene aspecten van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting op de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2002.

's-Gravenhage, 28 november 2002.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie,

J. Demmink.

Naar boven