Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004)

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 juni 2003, nr. HDJZ/ABR/2003-1096, tot mandaatverlening aan Novem ten behoeve van de uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004 (Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Gelezen de instemming van de algemeen directeur van Novem van 5 juni 2003;

Besluit:

Artikel 1

1. Aan de algemeen directeur, de manager van het thema Duurzame Mobiliteit en de manager van cluster 402 van Novem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voorzover die besluiten betrekking hebben op het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004.

2. De in het eerste lid bedoelde clustermanager van Novem maakt van het aan hem verleende mandaat slechts gebruik voorzover:

a. het gaat om het nemen van besluiten die verband houden met zijn taak, en

b. die besluiten de verlening van subsidie betreffen die ten hoogste € 125.000,- bedraagt.

3. Aan de in het eerste lid bedoelde functionarissen van Novem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid genoemde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

4. De in het eerste lid bedoelde functionarissen worden tevens belast met het toezicht op de naleving van de aan de in het eerste lid bedoelde besluiten verbonden verplichtingen.

Artikel 2

1. Aan het hoofd juridische zaken van Novem en, bij diens afwezigheid, aan diens plaatsvervanger wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer, voorzover die besluiten betrekking hebben op het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004.

2. Aan de juridische medewerkers van de afdeling juridische zaken van Novem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

Artikel 3

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van Novem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 4

1. Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer en het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004.

2. Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot:

`DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze,'

gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Novem.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden

gezonden aan de directeur van Novem.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,K.M.H. Peijs.

Mededeling

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een bezwaarschrift in te dienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, p/a Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Toelichting

Onderhavig besluit strekt ertoe om aan functionarissen van Novem mandaat en machtiging te verlenen om het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004 uit te voeren. Het subsidieprogramma is een programma dat valt onder de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer. De besluiten die op grond van onderhavig besluit namens de minister van Verkeer en Waterstaat worden genomen, betreffen in eerste instantie besluiten tot subsidieverlening. Tevens is mandaat verleend om eventuele besluiten op bezwaarschrift af te doen.

De in artikel 1, eerste lid, genoemde functionarissen van Novem zijn tevens belast met het toezicht op de naleving van de aan de subsidieontvangers opgelegde verplichtingen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs.

Bijlage

Algemene instructie als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan de minister gezonden.

2. De in artikel 2 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

3. De in artikel 1 bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

4. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen treden ten minste eenmaal per kwartaal in overleg met de beleidsgroep Verkeer en Milieu van het Directoraat-Generaal Personenvervoer over hun uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004.

5. De in de artikelen 1 en 2 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

6. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer en melden deze tijdig aan het hoofd van de beleidsgroep Verkeer en Milieu.

Naar boven