Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
MoerdijkStaatscourant 2002, 45 pagina 27Besluiten van algemene strekking

Besluit inzake overdragen ondertekening bevoegdheid

De voorzitter en de secretaris van het Havenschap Moerdijk;

Gelet op artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997 en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op het besluit van het Dagelijks Bestuur van het Havenschap van 1 juli 1999, waarbij de heer S.W.G.M. Kramer is benoemd tot vice-voorzitter van het Havenschap;

Gelet op het besluit van het Dagelijks Bestuur van het Havenschap van 21 januari 1999, waarbij de heer J.G.J.M. Vaes, in dienst bij het Havenschap in de functie van manager overheden, is benoemd als plaatsvervanger van de directeur in diens functie als secretaris van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur;

Besluiten:

Artikel 1

a. In dit besluit wordt onder mandateren verstaan: de bevoegdheid om in naam van de voorzitter en de secretaris stukken te ondertekenen.

b. In dit besluit wordt onder de afkorting `GRHM' verstaan: de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997.

c. In dit besluit wordt verstaan onder managers en controller:

- Site Manager in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Manager Interne Zaken in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Manager Infrastructuur & Innovatie in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Manager Juridische - Contractuele zaken in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Manager Milieu & Veiligheid in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Manager Strategie & Netwerken in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Manager Commercie/PR/Communicatie in dienst van Havenschap Moerdijk;

- Controller in dienst van Havenschap Moerdijk.

Artikel 2

De in artikel 3 van dit besluit genoemde bevoegdheden te mandateren aan de managers en de controller van het Havenschap Moerdijk.

Artikel 3

Aan iedere manager worden de bevoegdheden gemandateerd als bedoeld in:

Artikel 31 en artikel 35 GRHM: het ondertekenen door de voorzitter en het mede ondertekenen door de secretaris van alle stukken die uitgaan van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Artikel 4

De ondertekening van stukken als in dit besluit bedoeld luidt: `De Raad van Bestuur' de secretaris, de voorzitter, namens deze de manager (functie), dan wel `Het Dagelijks Bestuur' de secretaris, de voorzitter, namens deze de manager (functie + naam manager).

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking nadat het op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit overdragen ondertekeningbevoegdheid Havenschap Moerdijk 2002.

Artikel 7

Het Besluit inzake overdragen ondertekening bevoegdheid Havenschap Moerdijk 2000 wordt ingetrokken.

Aldus besloten te Moerdijk op 25 februari 2002.
G.M.P. Brogtrop (wnd.). secretaris.
O. Hoes, voorzitter.