Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2002, 248 pagina 63Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling beperking meldingsplicht BBSH

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 december 2002, nr. MJZ2002103390, tot wijziging van de Regeling beperking meldingsplicht BBSH (verdere beperking meldingsplicht)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11d, derde lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling beperking meldingsplicht BBSH wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt: voor verkoop bestemde.

2. In het eerste lid vervalt onderdeel b en worden de onderdelen c en d geletterd b en c.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt `onderdelen c en d' vervangen door: onderdelen b en c.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2002.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,H.G.J. Kamp.

Toelichting

Artikel 11d, derde lid, van het Besluit beheer sociale-huursector (hierna: BBSH) biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling beperkingen op de in het eerste lid van dat artikel bedoelde meldingsplicht aan te brengen. Dit heeft geleid tot de Regeling beperking meldingsplicht BBSH. Met deze wijziging wordt de meldingsplicht verder beperkt. Dit in het kader van de bevordering van het eigenwoningbezit door de gang van zaken te vereenvoudigen. Met ingang van 1 januari 2003 behoeft het voornemen tot verkoop van een voor verhuur bestemde woongelegenheid in geen enkel geval meer te worden gemeld, indien de woongelegenheid zal worden bewoond door de eigenaar in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Hiermee is deze beperking van de meldingsplicht in deze vorm op alle woongelegenheden van toepassing. Deze verdere beperking van de meldingsplicht is reeds aangekondigd in MG 2002 - 06.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G. J. Kamp.