Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2002, 247 pagina 7Benoemingen en ontslagen

Ontslag Minister van Defensie

Besluit van 12 december 2002, nr. 02.005790 houdende het verlenen van ontslag aan mr. A.H. Korthals als Minister van Defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 12 december 2002, nr. 02M445831;

Gezien de ontslagaanvrage van mr. A.H. Korthals als Minister van Defensie d.d. 12 december 2002;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. Met ingang van heden Onze Minister van Defensie, mr. A.H. Korthals, op zijn verzoek op de meest eervolle wijze als zodanig ontslag te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

2. Met ingang van heden Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de heer H.G.J. Kamp tevens te belasten met de leiding van het ministerie van Defensie.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de Ministeries.

's-Gravenhage, 12 december 2002.
Beatrix.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,J.P. Balkenende.