Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2002, 247 pagina 7Overig

Mededeling

Tijdelijke referendumwet

Aan de volgende verdragen is stilzwijgend goedkeuring verleend:

stcrt-2002-247-p7-SC37824-1.gif

De volgende wetsvoorstellen zijn bekrachtigd:

stcrt-2002-247-p7-SC37824-2.gif

(1) Over elk van deze stilzwijgende goedkeuringen van verdragen is een afzonderlijk besluit genomen, waarbij de Minister van Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld of over de stilzwijgende goedkeuring wel of geen referendum kan worden gehouden. Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken ligt tijdens kantooruren ter inzage op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.

(2) Over elk van deze wetten is een besluit genomen, waarbij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vastgesteld of over de wet wel of geen referendum kan worden gehouden. Het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage op het Steunpunt referendum (kamer H1014) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200, Den Haag. Desgevraagd wordt een kopie van het besluit toegezonden. (stuur uw verzoek naar referendum@minbzk.nl; zie ook www.referendumwet.nl).

(3) Dit besluit treedt in de plaats van het besluit waarvan eerder mededeling is gedaan in de Staatscourant van 13 december 2002, nr. 241, blz. 7, onder nummer 272. Dit besluit heeft tot gevolg dat over de wet, houdende wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van richtlijnen nr. 2000/12/EG en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde landen (PbEG L 290) geen referendum kan worden gehouden.

Gedurende zes dagen na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Binnen drie weken na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan iedere kiesgerechtigde met betrekking tot een stilzwijgende goedkeuring van een verdrag waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden en met betrekking tot een wet waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een nationaal referendum indienen. Het verzoek wordt in persoon ingediend ter secretarie van de gemeente waar de verzoeker als kiesgerechtigde is geregistreerd.