Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2002, 247 pagina 54Besluiten van algemene strekking

Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer ten gevolge van indexering

20 december 2002

Nr. HDJZ/S&W/2002-3307

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 84 en 142 van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel a wordt:

1. `€ 4,85' vervangen door: € 5,12,

2. `€ 7,90' vervangen door: € 8,33.

B

In onderdeel b wordt:

1. `€ 1,84' vervangen door: € 1,94,

2. `€ 2,12' vervangen door: € 2,23.

C

In onderdeel c wordt: `€ 31,13' vervangen door: € 32,87.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Roelf H. de Boer.

1 Stcrt. 1999, 250, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 21 juni 2002 (Stcrt. 118).

Toelichting

Deze regeling strekt tot aanpassing van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met indexering.

Het maximumtarief voor een rit per auto waarmee taxivervoer wordt verricht bestaat uit een optelsom van het opstaptarief, het kilometertarief en het wachttarief.

Met ingang van 1 januari 2003 worden deze tarieven verhoogd ter correctie van de eerder geprognosticeerde inflatie over 2002. Bovendien worden de tarieven aangepast aan de voor 2003 verwachte loon- en prijsontwikkelingen in de taxisector.

Na overleg met vertegenwoordigers van de taxisector is besloten de NEA-index als basis te hanteren. De NEA-resultaten zien er samengevat als volgt uit:

stcrt-2002-247-p54-SC37841-1.gif

De systematiek van de NEA-index sluit (nog) niet aan op de tariefindeling van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Voor 2003 leiden die tot het volgende.

Zowel het opstaptarief als het kilometertarief voor taxivervoer met een auto die is ingericht voor vervoer van maximaal vier personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, wordt verhoogd met een percentage van 5,6. Het opstaptarief en het kilometertarief voor een auto waarmee taxivervoer wordt verricht die is ingericht voor vervoer van vijf tot en met acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, worden verhoogd met een percentage van 5,4. Voor taxivervoer met een auto die is ingericht voor het vervoer van een of meer personen in een rolstoel, wordt zowel het opstaptarief als het kilometertarief eveneens verhoogd met een percentage van 5,4%. Voor het wachttarief, dat voor alle categorieën voertuigen waarmee taxivervoer wordt verricht geldt, wordt aangesloten op de voertuigcategorie uit de NEA-index met het hoogste percentage: 5,6.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.