Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2002, 245 pagina 45Besluiten van algemene strekking

Wijziging bijlagen I en II bij het Besluit beheer sociale-huursector

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2002, nr. MJZ 2002099086, tot wijziging van de bijlagen I en II bij het Besluit beheer sociale-huursector

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 25b, tweede lid, en 26, derde lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Besluit:

Artikel I

Bijlage I bij het Besluit beheer sociale-huursector1 wordt vervangen door de bijlage als opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel II

De aanhangsels A, B, C, D en E van bijlage II bij het Besluit beheer sociale-huursector worden vervangen door de aanhangsels A, B, C, D en E als opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te `s-Gravenhage.

's-Gravenhage, 10 december 2002.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,H.G.J. Kamp.

1 Stb. 1996, 536; laatstelijk gewijzigd bij regeling van 14 december 2001 (Stcrt. 2001, 247)