Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2002, 238 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende fiscale faciliëring arbo-investeringen

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 3 december 2002, Directie Arbeidsveiligheid en Gezondheid, nr. A&G/W&P/02 85478, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling betreffende fiscale faciliëring arbo-investeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 3.32, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 2001en artikel 26a, derde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering;

Besluit:

Artikel I

De Arbeidsomstandighedenregeling1 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage II wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 2002.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,M. Rutte.

1 Stcrt. 1997, 63, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 24 april 2002, Stcrt. 84.

Bijlage II behorend bij artikel 1.16

1. Deze lijst wordt aangehaald als: Arbolijst 2003.

2. De in de bijlage begrepen bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de regeling, dienen de aangegeven bestemming te hebben voor zover aangegeven en ten minste te bestaan uit de bestanddelen vermeld achter “en bestaande uit”; indien zij uit deze bestanddelen bestaan mogen de bestanddelen vermeld achter “(eventueel)” daaraan worden toegevoegd. Tot die bestanddelen kunnen tevens gerekend worden voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

3. De Arbolijst is afgestemd op de VAMIL-lijst. Dit komt onder meer tot uiting in overeenkomstige eisen ten aanzien van geluid en het gebruik van biologisch-afbreekbare olie. Aldus moeten bedrijfsmiddelen waarvoor een beroep wordt gedaan op de regeling en waarvan het eventuele hydraulische systeem meer dan drie liter olie bevat, gevuld zijn met biologisch-afbreekbare en niet-toxische olie (zie in dat verband ook de VAMIL-lijst).

Verder kan een aantal bedrijfsmiddelen van de Arbolijst - als onvoldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen - ongewenste milieu-effecten veroorzaken. Denkbaar is bijvoorbeeld dat - ter voorkoming van de blootstelling van werknemers - schadelijke stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater of worden geëmitteerd in de buitenlucht. Bedoelde bedrijfsmiddelen zijn in de Arbolijst gemarkeerd met het symbool # (het betreft de bedrijfsmiddelen: S 006, S 010, S 016, S 029, S 033, S 035, S 042, S 047, S 053, S 054, S 055, S 057, S 059, S 060, S 062, S 064, F 149, F 215 en F 226). Het verdient aanbeveling - alvorens men tot aanschaf van zo'n bedrijfsmiddel overgaat - eerst contact op te nemen met de gemeentelijke of provinciale milieudienst.

1. De met een asterisk gemarkeerde bedrijfsmiddelen dienen, overeenkomstig de daarvoor geldende EEG-richtlijnen, vergezeld te zijn van een EG-verklaring van overeenstemming en van een gebruiksaanwijzing, die beide zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

2. De Arbolijst 2003 bestaat voor een deel uit bedrijfsmiddelen die ook al op de voorgaande Arbolijsten (1998, 1999, 2000, 2001 en 2002) voorkwamen. Nieuwkomers op de lijst zijn met een uitroepteken gemarkeerd (ook bedrijfsmiddelen met een enigszins gewijzigde omschrijving zijn voorzien van een uitroepteken).

3. In enkele gevallen heeft de regeling betrekking op een onderdeel van een groter bedrijfsmiddel. Een voorbeeld daarvan is bedrijfsmiddel `F 110 Vrachtwagen- of buscabine'. Alleen indien een bepaald type cabine wordt aangeschaft, komen de kosten daarvan in aanmerking voor een beroep op de regeling; de gehele vrachtwagen of bus daarentegen komt niet voor een beroep op de regeling in aanmerking. Om nu in de praktijk verwarring te voorkomen, wordt bij sommige bedrijfsmiddelen het beroep op de regeling aan een maximumbedrag gebonden.

Categorie-indeling

De bedrijfsmiddelen op deze lijst zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

S. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen.

L. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan lawaai.

F. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie.

Diverse op de lijst voorkomende bedrijfsmiddelen bieden meer dan één arbovoordeel. In die gevallen is het bedrijfsmiddel toegedeeld aan een van de hiervoor genoemde categorieën.

Bedrijfsmiddelen

1. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen

*S 006 Ventilatiesysteem voor kapsalons

bestemd voor: het afzuigen van stoffen en dampen afkomstig van haarverzorgingsprodukten en het aanvoeren van zuivere lucht,

bestaande uit:

- geluidsarme afzuigvoorzieningen nabij behandelplaatsen van voldoende capaciteit;

- leidingen;

- instelvoorziening afzuig- en aanvoercapaciteit;

- voorverwarmingsvoorziening voor aan te voeren verse lucht (met warmte wisselaar).

*S 007 Cirkelzaag met schuiftafel (formaatzaag) volgens norm NEN-EN 1870-1:1999

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

verder bestaande uit:

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 008 Freesmachine met één verticale as (tafelfreesmachine) volgens norm NEN-EN 848-1:1998

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden frezen van hout en houtachtige materialen,

verder bestaande uit:

- afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

*S 009 Vlakbank met handvoeding volgens norm NEN-EN 859:1997

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden vlakken en strijken van hout en houtachtige materialen,

verder bestaande uit:

- afzuigpunt, zodanig uitgevoerd dat stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

*S 010 Bronafzuiging verfmeng- en verfbereidingstafels kapsalons

bestemd voor: het afzuigen van stoffen en dampen afkomstig van haarverzorgingsprodukten en verven,

verder bestaande uit:

- bereidingstafel van voldoende capaciteit;

- leidingen;

- schakelaar afzuigvoorziening;

- instelvoorziening aanvoercapaciteit.

!*S 011 Industriële stofzuiger of veeg-schrob-zuigmachine

bestemd voor: het opzuigen en verzamelen van stof, gruis, spanen enz. en/of het afzuigen tijdens (machinale) bewerkingen,

bestaande uit:

- onderstel op wielen;

- ventilator, (eventueel) turbine;

- filter in omkasting;

- bewaking filtervervuiling;

- afvalcontainer;

- (eventueel) bestuurderszitplaats;

- (eventueel) vloerbevochtigingssysteem;

- (eventueel) schrobsysteem;

- (eventueel) reinigingsset (buizen, slang en mondstukken).

Het geluid, gemeten volgens NEN-EN-ISO 3744: 1995, bedraagt maximaal 75 dB(A).

Toepassing:

bij hout-, steen-, metaal- en kunststofbewerking

stofzuiger met ten minste M (C) of gelijkwaardige beschermingsgraad; het filter is zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 0,2 mg/m3 lucht bedraagt.

bij asbestsanering

stofzuiger met ten minste H (K1) of gelijkwaardige beschermingsgraad.

*S 014 Verticale platenzaag volgens norm NEN-EN 1870-2:1994

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

verder bestaande uit:

- afzuigpunten, zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

*S 015 Eenzijdige pennenbank met schuiftafel volgens norm NEN-EN 1218-1:1999

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden maken van houten pennen,

verder bestaande uit:

- afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

- optimale afscherming snijgereedschappen;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

#*S 016 Verfmengtafel en/of verfuitlektafel met bronafzuiging

bestemd voor: het zonder blootstelling aan schadelijke stoffen hanteren (mengen) van verf (verfblikken),

bestaande uit:

- metalen onderstel;

- werkblad/rooster met aan de achterzijde een kast met afzuigopeningen;

- filter;

- aansluitleiding op een afzuigsysteem;

- (eventueel) geluidsarme ventilator;

- (eventueel) lekbakken;

- (eventueel) trolley voor blikken.

*S 017 Oplosmiddelenfiltratie- en luchtzuiveringsunit

bestemd voor: het reinigen van met schadelijke (niet-kankerverwekkende) stoffen of gassen vervuilde lucht en voor het recirculeren van de gereinigde lucht,

bestaande uit:

- onderstel met omkasting (eventueel verrijdbaar);

- (centrale) geluidsarme ventilator;

- (eventueel) afzuigarmen

- luchtzuiveringsunit met filter(s) voor stofdeeltjes en/of actief koolfilter(s) (eventueel met voor- en na filter) voor dampen;

- regelunit voor de afzuigcapaciteit;

- teller voor aantal bedrijfsuren (noodzakelijk voor het vervangen van het actief koolfilter;

- (eventueel) signaalfunctie voor het vervangen van de filter door middel van een drukfiltersysteem of elektrochemische gasdetector);

- geluidbeperkende voorzieningen.

*S 018 Vierzijdige schaafmachine volgens norm Ontw. NEN-EN 12750:1997

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden profileren (schaven) van hout,

verder bestaande uit:

- afzuigpunten, zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

*S 019 Vandiktebank voor eenzijdige bewerking volgens norm NEN-EN 860:1997

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op dikte schaven van hout,

verder bestaande uit:

- afzuigpunt, zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde minder is dan 1 mg/m3 lucht;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

*S 028 Hand- en hoekstukkenreiniger

bestemd voor: het machinaal reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van tandheelkundige hand- en hoekstukken,

bestaande uit: reiniger of combinatie van reinigers specifiek bestemd voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van tandheelkundige hand- en hoekstukken.

#*S 029 Neerwaartse-luchtstromingsvoorziening

bestemd voor: het verdrijven van schadelijke stoffen en dampen in de lucht via een neerwaartse luchtstroom,

bestaande uit:

- luchtaanvoer- en luchtafvoersysteem met filters;

- luchtkwaliteitscontrolesysteem;

- (eventueel) cabine.

*S 030 Gesloten wassysteem voor zeefdrukramen

bestemd voor: het automatisch wassen (verwijderen van drukinkten) uit zeefdrukramen,

bestaande uit:

- gesloten ombouw met laad- en losdeur;

- reinigingsmiddelpomp;

- doseerinrichting;

- reinigingsmiddelreservoir;

- opvang voor vervuild reinigingsmiddel;

- aftap voor vervuild reinigingsmiddel;

- drukregelaar t.b.v. onderdruk in spoelruimte;

- raamhouders of raamtransportinrichting.

*S 032 Tipafzuiging soldeerdamp

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden solderen, door afzuigen van soldeerdampen direct aan de tip van de soldeerbout,

bestaande uit:

- afzuigbuisje te monteren op het verwarmingselement van de soldeerbout;

- flexibele verbindingsslangen;

- aansluiting op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) vaste buizen;

- (eventueel) verbindingsstukken;

- (eventueel) geluidsarm filter- en afzuigsysteem.

#*S 033 Vatenreinigingsinstallatie

bestemd voor: het in een gesloten systeem reinigen van met chemicaliën vervuilde vaten,

bestaande uit:

- reinigingskast;

- reinigingsapparatuur;

- transportinrichting;

- (eventueel) afzuiginstallatie.

#*S 035 Elektrische reinigingsinstallatie

bestemd voor: het door verhitting reinigen van metalen voorwerpen,

bestaande uit:

- frame;

- reinigingskamer;

- naverbrandingskamer;

- besturing.

*S 036 Sterilisatiesysteem

bestemd voor: het bij lage temperatuur steriliseren van medisch instrumentarium, zonder gebruik van toxische stoffen,

bestaande uit:

- behuizing;

- sterilisatiekamer;

- vacuümpomp;

- besturings- en controlesysteem.

*S 037 Formalineverdunningsautomaat

bestemd voor: het volautomatisch verdunnen van geconcentreerde formaline, zonder dat formalinedamp vrijkomt,

bestaande uit:

- ijkvat;

- aanmaaktank;

- aftaptank;

- pompen en kleppen.

*S 038 Ventilatieunit leesruimte

bestemd voor: de stofafvoer in sorteer- en controleruimten voor land- en tuinbouwprodukten,

bestaande uit:

- schone-luchtvoorziening;

- stofafzuigvoorziening;

- (eventueel) verwarmingsvoorziening;

- (eventueel) leescabine.

*S 039 Inhalatievoorziening

bestemd voor: het toedienen van anesthetica zonder dat behandelaar eraan blootstaat,

bestaande uit:

- dubbelmasker;

- afzuigvoorziening;

- flexibele slangen;

- debietmeter.

S 040 Roetfilter voor dieselmotoren van mobiele machines

bestemd voor: opvangen van roet uit dieselmotoren,

bestaande uit: poreus keramisch roetfilter dat - na verbranding van het roet - kan worden hergebruikt.

#*S 042 Afzuigbank met filtering

bestemd voor: de afzuiging en neerslag van stof afkomstig van de droge bewerking van steenmaterialen,

bestaande uit:

- dichte stalen werktafel met houten werkblad;

- ingebouwd filtersysteem met pomp- en sproei-installatie ter reiniging van het filter.

*S 044 Leliewortelsnijder

bestemd voor: het stofvrij met een messenbalk snijden van leliebollenwortels

bestaande uit:

- frame;

- behuizing;

- rollenset;

- messenbalk;

- vacuümzuiger;

- afvoerband.

*S 045 Diabolosorteerder

bestemd voor: het stofvrij in verschillende eindmaten sorteren van aardappelen, witlofpennen, bollen, uien, sjalotten etc.,

bestaande uit:

Frame;

- dubbele diabolosorteerketting;

- aandrijving;

- tussenelevator;

- opvoerelevator;

- (eventueel) leestafel.

#*S 047 Dampafzuigapparatuur

bestemd voor: het afvoeren van dampen van een ontsmettingsbad voor bollen en knollen, uit de verwerkingsruimte,

bestaande uit:

- zuigmonden;

- transportbuizen;

- ventilator;

- (eventueel) filterinstallatie.

*S 048 Watervernevelingsinstallatie

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij het grondvrijmaken van wortelpruiken van agrarische produkten, door luchtbevochtiging

bestaande uit: watervernevelingssysteem.

*S 050 Profileermachine

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden profileren van kozijnhout met meer assen tegelijkertijd,

bestaande uit:

- afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

- optimale afscherming snijgereedschappen;

- (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

- (eventueel) automatische klepregeling.

- freesassen;

- vast doorvoersysteem.

*S 052 Dubbelmaskersysteem

bestemd voor: het met geringe blootstelling aan anesthetica chirurgisch behandelen van patiënten,

bestaande uit:

- dubbelmasker;

- afzuigeenheid;

- flexibele slangen;

- stroommeter.

*S 053 Ozonsysteem

bestemd voor: het opwekken van ozon voor oxydatie en desinfectie,

bestaande uit:

- ozongenerator;

- koeling;

- ozon-watermengsysteem.

#*S 054 Reinigingsmachine voor metalen voorwerpen

bestemd voor: het met water reinigen,

bestaande uit:

- invoertrechter;

- wastrommel met borstels;

- hete-luchtdroger.

#*S 055 Automatisch houtbewerkingsstation

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bewerken van hout,

bestaande uit:

- CNC- bewerkingscentrum;

- geluidwerende omkasting;

- houtstofafzuiging;

- (eventueel) geïntegreerde stofafzuiging in gereedschap.

De afzuiging is zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt.

Het geluid op de bedieningsplaats, gemeten volgens de norm NEN-EN-ISO 11203:1996, bedraagt maximaal 80 dB(A).

*S 056 Gemechaniseerde vacuümtester

bestemd voor: het controleren van verpakkingen op het vereiste vacuüm,

bestaande uit:

- invoerinrichting;

- sterwiel;

- meetpunt met sensor;

- verdeel- en afvoerinrichting.

#*S 057 Hoogvacuümafzuigsysteem voor handgereedschap

bestemd voor: het met geringe stofbelasting uitvoeren van houtbewerking met handgereedschappen,

bestaande uit:

- voorafscheider;

- filter;

- stofopvangbussen;

- hoogvacuümventilator;

- leidingstelsel met verschillende aansluitpunten;

- slangen;

- start- en stopautomaat.

De afzuiging is zodanig uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt. Er wordt geen afgezogen lucht naar werkruimte terug gevoerd.

#*S 059 Houtstofafzuiginstallatie volgens norm prEN 12779:1997

bestemd voor: het afzuigen van houtstof afkomstig van houtbewerking,

bestaande uit:

- afzuiginstallatie met ventilator;

- filtereenheid met gecertificeerd filterdoek (H2 < 0,2 mg/m3);

- opvang houtstof;

- controle- en beveiligingssysteem voor retourlucht;

- voorzieningen voor het meten en sturen van de luchtstroom;

- bewakingssystemen voor juiste werking, en voorkoming brand en ontploffing.

Bij het bedrijfsmiddel behoort een opleveringsprotocol van de fabrikant van luchtzuiveringssystemen, waarvan een kopie bij de melding dient te worden gevoegd.

*S 060 Elektronische lengtemeter voor tandheelkundige wortelkanalen

bestemd voor: het zonder gebruik van röntgenstraling opmeten van de lengte van een tandheelkundig wortelkanaal,

bestaande uit: elektronisch meetapparaat met toebehoren.

*S 061 Vernietigingscontainer narcotica (drugs)

bestemd voor: het zonder schadelijke blootstelling vernietigen van narcotica (drugs),

bestaande uit:

- metalen container op poten;

- shredder op bovenzijde container, toegankelijk via trap;

- roerwerken;

- wateraansluiting met flotter- en niveauregeling;

- ontluchting met koolstoffilters;

- leuningen langs bovenzijde container.

#S 062 LPG-installatie voor vorkheftrucks

bestemd voor: de emissievermindering van vorkheftrucks met brandstofmotor,

bestaande uit:

- LPG-installatie;

- lucht-brandstofregeling;

- katalysator.

*S 063 Poederafzuigsysteem

bestemd voor: het afzuigen van overtollig antismetpoeder in drukkerijen,

bestaande uit:

- afzuigpijpen;

- pomp-filtersysteem.

#*S 064 Breedbandschuurmachine

bestemd voor: het met geringe stofbelasting schuren van houten producten,

bestaande uit:

- boven- en/of onderschuureenheid;

- transportband;

- afzuiging;

- (eventueel) afzuigleiding op bestaande afzuiginstallatie.

De emissie blijft onder de 0,5 mg/m3 lucht.

!*S 065 Warmtebeeldcamera

bestemd voor: het met geringe rook- en warmtebelasting opsporen van brandhaarden en mogelijke slachtoffers,

bestaande uit: warmtedetecterende camera.

!*S 066 Buidelband (tot buis deformeerbare transportband)

bestemd voor: het stofvrij transport van stoffige materialen,

bestaande uit:

- rubberen transportband met aan buitenzijde massief driehoekige profielen;

- bijbehorend ophang- en sluitmechanisme.

!*S 069 Harsinjectie-installatie

bestemd voor: het toepassen van kunststofharsen zonder blootstelling aan toxische stoffen,

bestaande uit:

- harsinjectiemachine;

- gesloten mallen;

- vacuümpomp.

!*S 070 Kippenlaadmachine

bestemd voor: het met geringe stofbelasting en fysieke belasting verzamelen van kippen,

bestaande uit:

- containerwagen;

- laadmachine.

!*S 071 Voedselrestenafvoersysteem

bestemd voor: het zonder stank- en besmettingsgevaar afvoeren van voedselresten in grote keukens,

bestaande uit:

- stortrechter met automatische afsluiter;

- leidingsysteem;

- vacuümeenheid;

- ondergrondse-opslagtank.

!*S 072 Vernevelrobot

bestemd voor: het met geringe blootstelling van de werknemers, vernevelen van gewasbestrijdingsmiddelen

bestaande uit:

- frame pompeenheid;

- schijfvernevelaar;

- accu(`s);

- leidingen/slangen;

- regeleenheid/besturingseenheid;

- (eventueel) semi- of volautomatische verplaatsingseenheid.

2. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan lawaai

L 001 Geluidarm snijgereedschap

bestemd voor: het beperken van het geluid dat vrijkomt bij gebruik van houtbewerkingsmachines,

bestaande uit:

- vrijwel gesloten, rond draaglichaam;

- (eventueel) klemstukken en verwisselbare messen.

Het gereedschap voldoet aan het gestelde van norm NEN-EN 847-1:1997. Het is voorzien van de aanduiding MAN, hetgeen in de factuur/koopovereenkomst is aangegeven.

*L 003 Verstekzaag met geluidomkasting

bestemd voor: het onder verstek zagen van metalen profielen,

bestaande uit:

- verstekzaag met automatische zaagvoeding;

- volledige omkasting.

Het geluid op de bedieningsplaats, gemeten volgens de norm NEN-EN-ISO 11203:1996 bedraagt maximaal 80 dB(A).

L 006 Geluidsmantel om heiblok

bestemd voor: het reduceren van geluid bij heiwerkzaamheden,

bestaande uit: geluidsmantel die (eventueel in combinatie met een speciale heimuts) het geluid - blijkens een meetrapport - met minimaal 15 dB(A) reduceert (eventueel uitgebreid met geluiddempende paalmantel).

*L 007 Bestuurbare unit voor horizontale boringen

bestemd voor: het gestuurd boren van gaten voor kabels en leidingen,

bestaande uit:

- onderstel op rupsbanden;

- boormast met boormotor;

- aandrijving op onderstel door dieselmotor/hydrauliek;

- bedieningskast.

Het geluid op een afstand van 2 m van de in werking zijnde machine (bedrijfsstand) bedraagt - gemeten volgens EN/ISO-normen - maximaal 85 dB(A).

*L 008 Breedbandontbraammachine

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden ontbramen van metalen platen,

bestaande uit:

- slijpwals;

- tegengesteld draaiende staalborstels;

- afzuiging;

- droog- of natfilter;

- (eventueel) was- en drooginrichting.

Het geluid van de belaste breedbandontbraammachine, gemeten volgens de norm ISO 3744 t/m 3747, bedraagt maximaal 80 dB(A).

*L 009 Bewerkingsmachine aluminium profielen

bestemd voor: het bewerken van dunwandige profielen bij acceptabel geluidsniveau,

bestaande uit:

- bewerkingseenheid;

- volledig geïntegreerde geluidsomkasting met automatische opening en sluiting voor de profielen.

Het geluid van de belaste machine, gemeten volgens de norm EN ISO 11202 bedraagt maximaal 77 dB(A).

*L 010 Geluidreducerend aan- en afvoersysteem

bestemd voor: het met relatief weinig geluid aan- en afvoeren van materiaal in een transportsysteem,

bestaande uit:

- aan- en afvoertafels;

- dwarstransportsysteem;

- omkasting voorzien van geluidreducerend materiaal;

- mechanische in- en uitvoeropeningen die geluidsemissie beperken.

Het transportgeluid wordt met minimaal 10 dB gereduceerd.

!*L 011 Geluidsarme hydraulische funderingsmachine

bestemd voor: het met relatief weinig geluid heien of boren van funderingspalen,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- verbrandingsmotor met hydraulisch circuit;

- mast met geleiding;

- geluidsarme cabine.

Blijkens over te leggen meetrapporten mag het door de werkzaamheden veroorzaakte geluid op een afstand van 15 m tot de geluidsbron niet meer bedragen dan 75 dB(A).

!*L 012 Geluidsarme handtractor

bestemd voor: het met relatief weinig geluid plantklaar van de bodem,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- verbrandingsmotor;

- stuur met bediening;

- grondfrees.

Blijkens over te leggen meetrapporten mag het door de werkzaamheden veroorzaakte geluid op een afstand van 1 m tot de geluidsbron niet meer bedragen dan 80 dB(A).

3. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie

F 001 Chauffeursstoel voor bedrijfswagens

bestemd voor: het in een goede houding besturen/bedienen van voertuigen,

bestaande uit: stoel die blijkens een certificaat tenminste voldoet aan de specificaties van BGZ-Wegvervoer (Kwaliteitsmerk) en de norm NEN 5518:2000. Bij het bedrijfsmiddel behoort een certificaat, waarvan een kopie bij de melding dient te worden gevoegd.

!*F 002 Verstelbare werk- of behandeltafel

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van werkzaamheden,

bestaande uit:

- onderstel;

- werkblad,

- verstelinrichting met bedieningsorgaan;

en ten minste één van de volgende mechanismen:

- elektrische aandrijving;

- hydraulische aandrijving;

- gasveersysteem;

- schroefspindels met slinger.

*F 003 Hydraulische pluklift

bestemd voor: het op goede werkhoogte plukken van champignons,

bestaande uit:

- hangend platform;

- twee hydraulische cilinders met een hydropomp;

- twee-handenbeveiligingsbediening.

*F 006 Manipulator (positioneerder)

bestemd voor: het in een goede houding bewerken of verplaatsen van voorwerpen door deze over twee of drie assen (x-, y- en z-as) en/of via rotatie in een gewenste positie brengen,

bestaande uit:

- kantel-, draai en/of liftconstructie;

- kleminrichting;

- (eventueel) overnameconstructie (voor veilig uit de baan overnemen en weer in de baan plaatsen van produkten).

*F 009 Stroverdeler

bestemd voor: het automatisch verstrooien van een pak/baal stro,

bestaande uit:

- roterende schijf met messen;

- aanvoerinrichting;

- transportrails met ophangbeugels;

- afstandsbediening.

F 010 Spraakherkenningssysteem

bestemd voor: het met mondelinge commando's bedienen van elektrische apparatuur,

bestaande uit: microfoon/speaker, eventueel headset, draadgebonden interface of infraroodzender of radiozender (software uitgezonderd).

*F 011 Hijs- en railsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning (horizontaal) verplaatsen van goederen in een productieproces, met tilhulpen voor laden en lossen,

bestaande uit:

- hijs- en railsysteem;

- (eventueel) trolleywagens;

- (eventueel) lastverlichtende hulpmiddelen.

*F 013 Opper- en bestratingsmachine (uitgevoerd als: mini -knik, -schrank, -wiellader)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en plaatsen van o.a. straatstenen, tegels, trottoirbanden en putten,

bestaande uit:

- zelfrijdend onderstel met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 25 kW;

- (eventueel) accessoires.

Het geluid van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens de Europese richtlijn 89/514/EEG, bedraagt maximaal 85 dB(A).

*F 016 Kluitenrooimachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning rooien en/of verplaatsen van bomen en struiken met kluit,

bestaande uit:

- motorvoertuig;

- rooiarm;

- hydraulische installatie;

- rooimessen;

- bestuurdersstoel van waaruit goed zicht bestaat op zowel weg als rooiplek.

*F 018 Opkar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oppakken, transporteren en weer lossen van een pakket stenen van zo'n 50 stuks,

bestaande uit:

- wagen met één wiel;

- twee handgrepen met bedieningsorganen;

- door een elektromotor aangedreven hefbordes met linkswerkende tanden;

- accu-pak.

F 022 Draaitafel met inmeetmal voor deuren

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning pasmaken en inhangen van deuren,

bestaande uit:

- draaitafel met vergrendelinrichting;

- inmeetmal;

- (eventueel) deurtransporteur

- (eventueel) speciale handschaafmachine volgens norm NEN-EN 50144-1:1998;

- (eventueel) speciale handzaagmachine volgens norm NEN-EN 50144-1:1998.

*F 023 Elektrische trekker/verplaatser voor bijvoorbeeld stoelen, bedden of (rol)containers

bestemd voor: het ten behoeve van verpleegkundige handelingen met geringe fysieke inspanning verplaatsen van stoelen (waarop zich een persoon bevindt), bedden of (rol)containers,

bestaande uit:

- verrijdbaar en elektrisch aangedreven onderstel;

- accu's;

- stuurhefboom met handgrepen;

- bedieningspaneel.

*F 026 Verrijdbare en kantelbare bewerkingstafel

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bewerken van producten,

bestaande uit:

- frame met kantelbaar tafelblad;

- (eventueel) met daarin gemonteerde hefwieltjes;

- (eventueel) verrijdbaar onderstel;

- handbediende kantelinrichting;

- (eventueel) werkstukklemmen;

- (eventueel) automatisch schroefaggregaat;

- (eventueel) booreenheid;

- (eventueel) freesaggregaat;

- (eventueel) beslagmagazijn.

*F 027 Automatische kisten/containerwasser met kantelinrichting

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning reinigen van kisten of containerbakken,

bestaande uit:

- frame met elektrische of pneumatische wassproei-inrichting;

- (eventueel) kantelmechanisme;

- installatie voor aan- en afvoer;

- (eventueel) stoominrichting;

- (eventueel) geluidsomkasting;

- (eventueel) afvoer grondresten.

*F 028 Hefwagen (met de hand verplaatsbaar)

bestemd voor: het op een goede werkhoogte brengen/houden van produkten,

bestaande uit:

- op wielen gemonteerd onderstel met duw/trekbeugel;

- mechanisch instelbaar tafelblad / instelbare vork;

- (eventueel) beveiliging tegen knelgevaar.

*F 038 Mechanische blokkensteller

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning, mechanisch plaatsen van blokken of elementen,

bestaande uit: verrijdbare grijp- en hefinrichting.

*F 041 Kuilfrees

bestemd voor: het losfrezen van ruwvoer uit kuilhoop en via vijzel/transportkettingsysteem afvoeren,

bestaande uit:

- freessysteem;

- transportsysteem;

- elektrisch of hydraulisch liersysteem.

*F 043 Aanbouwhulpstukken voor opper- en bestratingmachines

bestemd voor: het verlichten van de fysieke inspanning bij bestratingswerkzaamheden

Zie F 013.

*F 044 Elektrisch-verstelbare aankleedtafel

bestemd voor: het in een goede houding verzorgen van kleuters en peuters,

bestaande uit:

- in hoogte verstelbaar tafelblad;

- hefinrichting met elektromotor;

- veiligheidsvoorzieningen;

- (eventueel) ombouw/aanbouw;

- (eventueel) traplade;

- (eventueel) wasbak;

- (eventueel) babybad.

*F 046 Mechanische kaassnijmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning mechanisch snijden van kaas,

bestaande uit: elektrisch aangedreven, afgeschermd mes, gevat in een op-en-neer-gaand raam.

*F 048 Lichtgewichtportaalkraan met transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen, wegnemen, laden en lossen van grafmonumenten,

bestaande uit:

- aluminium draagbalk;

- twee staanders;

- loopkat met (eventueel) kettingtakel;

- horizontaalversteller;

- transportwagen;

- (eventueel)hydraulische bediening;

- (eventueel) brandstofmotor.

!F 049 Doorwerksysteem voor steigers

bestemd voor: het onder slechte weersomstandigheden doorwerken,

bestaande uit:

- draagconstructie;

- bespannings(afschermings)doek/zeil/

folie;

- (erventueel) ophaal- en neerlaatsysteem;

- (eventueel) randkap.

*F 050 Trekkenwanden

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning hijsen van decors in theaters,

bestaande uit:

- lierwerken met elektromotoren;

- elektronische besturing.

*F 053 Hefmasthoogwerker/hefschaarhoogwerker

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van werkzaamheden op plaatsen met minimaal beschikbare vloeroppervlak,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- werkbak op mast of schaar gemonteerd;

- hydraulische pomp;

- cilinders;

- (eventueel) elektrische aandrijving;

- (eventueel) accu's.

F 054 Winkelbalie/kassameubel met zitmogelijkheid

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van balie en/of kassawerkzaamheden,

bestaande uit:

- een meubel die een juiste zit- en werkhouding mogelijk maakt;

- (eventueel) vijfvlaks bioptic infraroodscanner.

*F 060 Reachtruck met bewegingvolgende zitplaats

bestemd voor: het in ergonomisch-verantwoorde houding verrichten van hefwerkzaamheden op een vlakke en verharde vloer,

bestaande uit:

- elektrisch aangedreven basiswerktuig;

- kantelende zitplaats of cabine die het zicht op de heflast vergemakkelijkt.

F 065 Chauffeursstoel in bussen

bestemd voor: het in goede houding besturen/bedienen van bussen,

bestaande uit: stoel die blijkens een certificaat tenminste voldoet aan de specificaties van BGZ-Wegvervoer (Kwaliteitsmerk) en de norm NEN-EN 5526:1999. Bij het bedrijfsmiddel behoort een certificaat, waarvan een kopie bij de melding dient te worden gevoegd.

*F 068 Platenlift

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omhoog en in de juiste positie brengen van platen,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- telescopische mast;

- oplegconstructie;

- hefinrichting;

- (eventueel) zijarm;

- (eventueel) venster- en glashouder;

- (eventueel) kantelinrichting.

F 069 Inschietwagen t.b.v. oven

bestemd voor: het in- en uitladen van produkten in de oven,

bestaande uit:

- voorziening in de oven;

- inschietwagen met platen en wieltjes.

*F 072 Morteltransportmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning (stofvrij) verplaatsen van droge of natte mortel van silo naar werkplek,

bestaande uit:

- spuitpomp;

- compressor;

- slang.

*F 073 Pakketteermachine voor straatstenen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opnemen en pakketteren van straatstenen,

bestaande uit:

- pakketteerinrichting met omsnoeringsapparaat;

- (eventueel) voorraadbunker;

- (eventueel) spoelinstallatie;

- (eventueel) weegunit;

- (eventueel) richtinstallatie;

- (eventueel) formeertafel;

- (eventueel) palletlift;

- (eventueel) afzetlift;

- (eventueel) buffervoorraadbaan.

F 074 Vrachtautocabine (voor inzameling van huisvuil)

bestemd voor: het ergonomisch-verantwoord en met gereduceerde blootstelling aan geluid inzamelen van huisvuil,

bestaande uit:

- laag chassis en naar voren geplaatste cabine;

- lage inwerp/tilhoogte;

- lage ergonomische in- en uitstap; voldoet aan de specificaties van de norm NEN 5518:2000 (3.3.2);

- naar beneden te zetten chauffeursstoel die voldoet aan F 001 in deze lijst;

- vlakke cabinevloer met stahoogte over de gehele breedte;

- (eventueel) automatische schuifdeur.

Het maximale investeringsbedrag - inclusief de kosten van de chauffeursstoel - dat voor de regeling in aanmerking komt, bedraagt 35 % van de investering met een maximum van € 25.000.

*F 075 Opbouw-/montagehoogwerker voor kasconstructies

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opbouwen en afmonteren van tuinbouwkassen,

bestaande uit:

- onderstel met rupsen en een frame met een schaarconstructie;

- werkplateau, uitgevoerd in trapvorm, uitschuifbaar tot ca. 12 m breedte;

- hekwerk op werkplateau;

- radiografische bediening;

- aandrijvingseenheid;

- (eventueel) lastkraan voor hijsen.

*F 080 Lichte kraan op aanhanger of chassis (maximaal moment 10.000 kg.m)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning hijswerkzaamheden uitvoeren, bij bijvoorbeeld dak(dekkers)werkzaamheden,

bestaande uit:

- mast met hydraulisch instelbaar giekdeel;

- hydraulisch verstelbare stempelpoten;

- motor;

- hydraulisch of elektrisch aangedreven draaikrans;

- (eventueel) chassis;

- (eventueel) aggregaat;

- kabelwindas;

- radiografische besturing voor alle bedrijfsfuncties;

- (eventueel) accessoires.

Het geluid op de bedieningsplaats bij het hoogst toelaatbare toerental bedraagt maximaal 90 dB(A)

*F 081 Automatische afkortinstallatie volgens NEN-EN 1870-10:1996

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afkorten van alle soorten en maten profielen van hout of kunststof,

bestaande uit:

- aanvoerbaan met loopwagen en opduwbuffer;

- afkortzaag voorzien van afschermhek;

- afvoerbaan;

- besturingsunit.

*F 082 Machinale vloerafwerker

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gladmaken van pas gestorte, cement-gebonden vloeren,

bestaande uit:

- motor;

- hydrostaatpomp voor rijaandrijving;

- hydroliekpomp(en);

- assen;

- bedieningsbenodigdheden;

- ventielbesturingssysteem;

- telescooparm;

- voorzetkoppelsysteem;

- egaliseer(voorzet)inrichting.

F 083 Combi-wagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting transporteren, voorbehandelen en bossen van bloemen,

bestaande uit:

- aluminium transportwagen;

- polyester bak en rek;

- kantelmechanisme.

F 087 In hoogte verstelbare kinderstoel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verzorgen van kinderen,

bestaande uit: verstelbare kinderstoel (eventueel) met verwijderbaar voorblad.

*F 089 Automatische belader en ontlader van lasersnijmachinewerkstukken

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning beladen en ontladen van werkstukken op een lasersnijmachine,

bestaande uit:

- casettesysteem (compact magazijn) met palletplaatsen;

- kolom met zwenkarmen - draaibaar en in hoogte verstelbaar - met vacuüm zuignappen en een hefrek;

- computerbesturing.

*F 091 Automatische eiercontainerbelader

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van stapels van eiertrays in een container met verschillende niveaus,

bestaande uit:

- metalen ombouw;

- in- en uitrijplateau voor respectievelijk lege en volle eiercontainers;

- motoren;

- luchtcilinders;

- sensoren;

- bedieningspaneel met noodstop.

*F 092 Hydraulische knipmachine

bestemd voor: het met geringe inspanning op maat knippen van stenen,

bestaande uit:

- accu;

- hydraulische cilinder;

- handgreep;

- wiel en een zwenkwiel met rem;

- steenoplegplateau;

- hydrauliekpomp;

- messen;

- bedieningsunit.

*F 093 Hefsteiger

bestemd voor: het op juiste hoogte werkzaamheden uitvoeren, waarbij zowel mensen als materieel op ideale werkhoogte worden gebracht,

bestaande uit:

- grondframe of zelfrijdend chassis;

- aandrijfmotoren;

- één of twee masten;

- platform.

*F 094 Robotmachine voor het verplaatsen van bloempotten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van gevulde bloempotten ten behoeve van teelt en het sorteren op groeiresultaat,

bestaande uit:

- metalen staanders met draagbalk;

- metalen beweegbare vorken;

- bedieningspaneel;

- transportband;

- elektromotoren.

*F 095 Los- en laadsysteem voor (aanhang)wagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van goederen van een (aanhang)wagen met ingebouwd hydraulisch/elektrisch systeem (geen `drempel' naar laadvloer),

bestaande uit:

- hydraulisch/elektrisch afzet- of kantelsysteem;

- (eventueel) aanhangwagen;

- (eventueel) lier.

*F 097 Rotatiestapelaar

bestemd voor: het met geringe inspanning oppakken, roteren en stapelen van allerlei plaatmateriaal,

bestaande uit:

- hefsysteem met vacuüm of mechanisch aangedreven grijpers;

- besturing;

- roterende kolom.

*F 098 Zelfrijdende mechanische fruitoogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oogsten van fruit,

bestaande uit:

- machine met horizontale en verticale transport- en verzamelbanden;

- kistenvuller;

- kistenwagen.

*F 099 (Kuubs)kistenvuller

bestemd voor:

a. het met geringe fysieke inspanning vullen van kisten;

b. het met geringe fysieke inspanning - en zonder beschadiging, stortkegels en hinderlijke valhoogtes - laag voor laag vullen van palletkisten

bestaande uit:

ad a.

- vulband;

- aandrijfmotoren;

- (eventueel) afloopplaat;

- toevoerband met steunpoot;

- kistentafel;

- losplaat;

- (eventueel) kistenpositioneerder.

ad b.

- frame;

- verstelbare toevoerband;

- verstelbare verticale vulband(en);

- sensoren;

- PLC-besturing;

- (eventueel) draaiplateau voor de kist.

*F 100 (Kuubs)kistenlediger

bestemd voor: het automatisch kantelen van kisten,

bestaande uit:

- hef- en kantelinrichting;

- elektromotor;

- opvulkussen;

- doseersysteem;

- bedieningsmiddel.

*F 101 Kledingtransporteur

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning horizontaal transporteren van kleerhangers met kledingstukken,

bestaande uit:

- elektrisch aangedreven transportmechanisme;

- transportketting met meenemer;

- besturingskast.

*F 102 Laadvloersysteem in bedrijfswagens

bestemd voor: het met geringe inspanning laden en lossen,

bestaande uit:

- aangedreven vloertransporteur;

- bedieningsunit.

*F 103 Vouwplatform

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning openvouwen van een laadklep,

bestaande uit: elektrisch hydraulisch aangedreven platform met drukveren.

*F 104 Mechanisch aangedreven haspel

bestemd voor: het met geringe inspanning op- en afrollen van bijvoorbeeld slang of zeil op een haspel,

bestaande uit:

- haspel;

- motor.

*F 105 Pneumatische afstandsbediening voor aanhangwagenkoppelingen

bestemd voor: het koppelen en ontkoppelen van aanhangwagens bij vrachtwagens,

bestaande uit:

- schakelset;

- cilinderset.

*F 106 Inzamelvoertuig ten behoeve van het legen van afvalcontainers

bestemd voor: het met geringe inspanning oppakken en legen van (huisvuil)containers,

bestaande uit:

- truckchassis met grijparmbelading;

- compactor;

- container (bedienbaar vanuit de cabine).

*F 107 Personen- en goederenlift voor bus respectievelijk bestelwagen tot 3500 kg

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting doen plaatsnemen van personen (bijvoorbeeld in een rolstoel) dan wel laden van goederen,

bestaande uit: hydraulisch laadplatform.

F 109 Ontkoppelingssysteem voor voertuigen (m.u.v. landbouwtrekkers)

bestemd voor: het met geringe fysieke kracht koppelen en schakelen,

bestaande uit: elektronisch-pneumatische ontkoppelingsunit (bedieningsknop op versnellingspook).

F 110 Vrachtwagen- of buscabine

bestemd voor: het ergonomisch-verantwoord gebruik/besturen van vrachtwagens of bussen,

bestaande uit: een cabine die blijkens een certificaat ten minste voldoet aan het meetprotocol Vrachtwagencabines TNO/BGZ, waarin opgenomen delen van NEN 5518:2000 voor vrachtwagens respectievelijk NEN 5526:1999 voor bussen.

Het maximale investeringsbedrag - inclusief de kosten van de chauffeursstoel - dat voor de regeling in aanmerking komt, bedraagt 35 % van de investering met een maximum van € 25.000. Bij het bedrijfsmiddel behoort een certificaat, waarvan een kopie bij de melding dient te worden gevoegd.

*F 111 Vulmachine met ontstapelaar voor emmers en fusten

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting ontstapelen en vullen met water van emmers/fusten,

bestaande uit:

- aanvoer-bufferband;

- afvoer-bufferband;

- vulstation;

- (eventueel) doseereenheid.

*F 112 Automatische afrijbalk

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting egaliseren van een aarden baan (hulpstuk voor wiellader),

bestaande uit:

- laserbesturing;

- egaliseerblad;

- cilinders;

- geleiding;

- afwerkmessen;

- hydraulische besturing;

- snelwisselsysteem.

*F 113 Wasselecteermachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting selecteren uit kluwen wasgoed van één stuk,

bestaande uit:

- aan- en afvoerbanden;

- bewegende arm met grijper, gecontroleerd door sensor.

*F 114 Evacuatievoorziening

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting vervoeren van personen (in [rol]stoel of ligbed) over traptreden.

*F 115 Volautomatische reuzelverwijderaar

bestemd voor: het volautomatisch verwijderen van de reuzellaag uit de binnenzijde van een karkas,

bestaande uit:

- bovenconstructie met frame;

- reuzelverwijderarmen, gepositioneerd door servo-aandrijving.

*F 116 Automatische wasinrichting voor rubberdoeken en tegendrukcilinders

bestemd voor: het automatisch reinigen van rubberdoeken en tegendrukcilinders,

bestaande uit:

- reinigingselement;

- scherm voor de programmakeuze;

- reinigingsmiddelverdeler;

- compressor.

*F 117 Automatisch drukplaatwisselsysteem

bestemd voor: het automatisch verwijderen van een oude plaat en inbrengen van een nieuwe,

bestaande uit:

- één of meer platenmagazijnen;

- automatische plaatklemmen;

- servomotoren;

- software.

*F 118 Stapelkeerder

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning draaien van stapels materiaal,

bestaande uit:

- hydraulische hefinrichting;

- platform of vork;

- draai-inrichting.

*F 119 Radijsbosmachine

bestemd voor: het automatisch bossen van radijs,

bestaande uit:

- radijsbosopneemgedeelte;

- selectie- en bindapparaat;

- opvoermechanisme;

- (eventueel) fustbewaarplaats.

F 120 Hoogslaper/stapelbed

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in bed leggen van kinderen

bestaande uit:

- hoogslaper/stapelbed;

- (eventueel) wegschuifbare of wegklapbare zijkant.

F 121 Voorziening voor rolstoelgebruikers die mobiele arbeidsmiddelen voor hen toegankelijk en bestuurbaar maakt

bestemd voor: het toegankelijk maken van mobiele arbeidsmiddelen voor rolstoelen, zodanig dat de rolstoelgebruikers als volwaardig chauffeur van zulke arbeidsmiddelen kunnen fungeren,

bestaande uit: voorziening die rolstoelgebruikers in staat stelt zelfstandig plaats te nemen in mobiele arbeidsmiddelen en die hen in staat stelt deze te besturen vanuit de rolstoel.

*F 122 Kledinglift

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verticaal transporteren van trolleys met goederen/kledingstukken naar verschillende etages,

bestaande uit:

- bedieningskast;

- hefwagen;

- trolleywagen(s);

- geleidingen;

- aandrijfmechanisme voor hefwagens;

- liftschacht met beveiliging.

*F 123 Nekknipper

bestemd voor: het volautomatisch openen van de nek van en het doorsnijden van de wervelverbinding tussen hoofd en rug van een varkenskarkas,

bestaande uit:

- frame;

- snij-unit met speciaal mes;

- elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

- sensoren (Remote Diagnostic System).

*F 124 Endeldarmboor

bestemd voor: het volautomatisch lossnijden van de endeldarm en het daarop droppen in een varkenskarkas,

bestaande uit:

- frame;

- snij-unit met speciaal mes en dubbel vacuümcircuit;

- elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

- sensoren (Remote Diagnostic System).

*F 125 Voorsnijder

bestemd voor: het volautomatisch klieven van het schaambeen in een varkenskarkas,

bestaande uit:

- single frame;

- snij-unit met speciaal mes;

- elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

- sensoren (Remote Diagnostic System).

*F 126 Buik- en borstopener

bestemd voor: het volautomatisch openen van de buik en het in tweeën delen van het borstbeen in een varkenskarkas,

bestaande uit:

- frame met bovenliggende bevestigingsconstructie;

- twee snij-units, één voor de buik en één voor de borst;

- elektromechanische aandrijving en computerbesturing;

- sensoren (Remote Diagnostic System).

*F 127 Transport- en hulpmiddel voor zware wielen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning monteren of verwisselen van zware wielen,

bestaande uit: verrijdbaar raamwerk met hefinrichting.

F 128 Hoge box

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in de box leggen of uit de box nemen van kinderen,

bestaande uit:

- box met aangepaste hoge bodem en beperkte diepte;

- (eventueel) wegschuifbare of wegklapbare zijkant.

F 129 Gewasklemsysteem

bestemd voor: het geleiden van hooggroeiende, vruchtdragende gewassen,

bestaande uit:

- metalen gewashaak;

- gewasklemmen;

- rubberen inzetstukken.

*F 130 Magazijnsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opbergen en uitnemen van materiaal,

bestaande uit:

- magazijnstelling met beweegbare vakken of programmeerbare lade-uitnemer;

- (eventueel) in hoogte verstelbare werkopening.

*F 133 Lichte graafmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verrichten van graafwerk,

bestaande uit:

- zelfrijdend onderstel met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 15 kW;

- zwenkbare graafarm;

- (eventueel) bestuurderszitplaats met bedieningsinrichting.

Het geluid van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens de Europese richtlijn 89/514, bedraagt maximaal 85 dB(A).

!F 135 Omsnoeringseenheid (Palletwikkelaar)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning wikkelen van folie, net of wikkellint om beladen pallets.

bestaande uit:

- (eventueel verrijdbare) rolhouder voor folie, net of wikkellint;

- (eventueel) draaibaar palletplateau of (eventueel) een rond het palletplateau roterende rolhouder;

- (eventueel) kettingtransportsysteem.

*F 136 Minikiepwagen op rupsbanden

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren van grond, puin, hout, etc.,

bestaande uit:

- zelfrijdend onderstel met een geïnstalleerd vermogen van maximaal 10 kW;

- kiepbare laadbak.

F 137 Mestkoppeling

bestemd voor: het snel en eenvoudig aanbrengen van een verbinding tussen mestkelder en giertank,

bestaande uit:

- twee koppeldelen;

- uitwendig bedienbare afsluiter.

!*F 138 Kooloogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting oogsten van kool,

bestaande uit:

- motor/aandrijving;

- hydraulisch systeem;

- frame;

- (eventueel) kniel/ziteenheid;

- (eventueel) rijregeling t.b.v. tractor;

-(eventueel) snij-unit;

- (eventueel) tuig.

*F 139 Kraankar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren, plaatsen en wegnemen van grafmonumenten

bestaande uit:

- zelfrijdende kar met hoge draagkracht en groot laadvlak;

- hydraulische, draaibare kraan met hefvermogen van ca. 300 kg;

- stabiele steunen tegen omkantelen.

*F 140 Ingaasrobot

bestemd voor: het automatisch inpakken van boomkluiten,

bestaande uit:

- hydraulische cilinders;

- PLC-besturing;

- geleidingen;

- snij-inrichting.

*F 142 Schroefmachine zonder slageenheid

bestemd voor: het zonder slagmechanisme aandraaien van moeren op de benodigde spanning,

bestaande uit: pneumatische of elektrische schroefmachine.

*F 145 Momentsleutel (CNC-gestuurd)

bestemd voor: met geringe fysieke inspanning aandraaien van boutverbindingen,

bestaande uit:

- transportvoorziening/frame;

- mechanisch of elektrisch schroefgedeelte;

- elektronische besturing.

*F 146 Motorenmontagesysteem

bestemd voor: het via elektronische besturing voortbewegen en afleveren van motoren op transportwagens,

bestaande uit:

- transportwagens met (eventueel) hoogte- en (eventueel) verdraaiingsinrichting;

- elektronische besturing;

- contacten in werkvloer en/of spanningsrails.

*F 147 Automatische kleppensteller

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning stellen van motorkleppen,

bestaande uit:

- schroefgedeelte;

- elektronische besturing;

- produktopnemer.

#*F 149 Silo-installatie bakkerijgrondstoffen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning aanvoeren en opslaan van bakkerijgrondstoffen,

bestaande uit:

- silo met maximale capaciteit van 25.000 kg;

- elektronische inhoudsmeting;

- weegtoestel;

- leidingenstelsel met aansluiting voor bulkwagen;

- (eventueel) op maat gemaakte deksel, gemonteerd tussen weegschaal en deegkuip, voorzien van aspiratiesystreem.

*F 150 Elektromechanische spoorrailwisselsteller (Local Powered Moving Machine)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omleggen van wisseltongen,

bestaande uit:

- behuizing;

- elektrische bediening/aandrijving;

- mechanische overbrenging met kruk-sleufmechanisme;

- stangenset.

*F 151 Automatische bakken(ont)stapelaar

bestemd voor: het mechanisch (ont)stapelen van (pallets met) bakken,

bestaande uit:

- opdrukmechanisme of (ont)stapelsysteem;

- (eventueel) wegzetsysteem en elektronisch regelsysteem;

- (eventueel) transportbanen.

*F 152 Beweegbare melkputvloer

bestemd voor: het op de ideale werkhoogte brengen van de melker,

bestaande uit:

- loopplateau;

- hoogteverstellingsmechanisme;

- geleidingsmechanisme;

- ophangconstructie.

*F 153 Stokkenuitzetvoorziening op plantmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning zetten van (tonkin)stokken tijdens het planten van bomen,

bestaande uit: in bomenplantmachine ingebouwde stokkenzetter.

*F 154 Automatiseringsvoorziening grupstal

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning melken en verzorgen van dieren,

bestaande uit:

- railsysteem;

- automatisch krachtvoerverstrekkingssysteem (rails, voerlorrie, vul- en laadstation);

- automatisch koeherkenningssysteem (antennes en transponders);

- afname-apparatuur (melkstroomindicator, aandrijving,en bedieningspaneel);

- automatisch vastzetsysteem.

*F 155 Wied-, plant- of gewasverzorgingswagen(werktuig)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning dicht op het maaiveld verrichten van agrarische werkzaamheden,

bestaande uit:

- (eventueel zelfrijdend) onderstel op wielen;

- (eventueel) zonnescherm;

- (eventueel) verstelbare stoeltjes en voetsteunen, of ergonomisch gevormde bedden, of verende hangtuigen;

- (eventueel) weer- en windbescherming.

*F 156 Elektrische wiellader

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden, lossen en transporteren van materialen,

bestaande uit:

- aangedreven onderstel op vier wielen;

- accu's;

- (eventueel) laadapparatuur;

- (eventueel) hulpstukken.

*F 157 Onderhoudslift windturbine

bestemd voor: het verticaal verplaatsen van mensen en goederen in windturbinemast,

bestaande uit:

- vaste liftinstallatie;

- ophangconstructie;

- geleidingsconstructie.

*F 158 Machinistenlift voor torenkraan

bestemd voor: het brengen van de torenkraanmachinist naar zijn bedieningscabine,

bestaande uit:

- liftinstallatie;

- ophangconstructie met boven- en onderbordes;

- geleidingsconstructie.

*F 159 Stek-, teelt-, transport- en plantsysteem voor chrysanten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning kweken en planten van chrysantstekken,

bestaande uit:

- containers;

- (eventueel) containertransportsysteem;

- (eventueel) stekuitstrooi-inrichting;

- plantkar.

*F 160 Tulpenbolplantmachine

bestemd voor: het sorteren, oriënteren en plaatsen van tulpenbollen,

bestaande uit:

- bolkamer;

- bolpakker;

- grippers;

- aandrijving;

- elektronica.

*F 163 Doorschuifvaatwasser

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning reinigen van vuile vaat,

bestaande uit:

- onder druk werkende dubbelwandige vaatwasmachine;

- (eventueel) met dubbelwandige bovenkap met afzuiging.

F 164 Aluminium ondersteuningssysteem

bestemd voor: het ondersteunen van in aanbouw zijnde constructies,

bestaande uit:

- aluminium staanders/stempels;

- aluminium ramen;

- aluminium spindels.

*F 165 Rem-rijssysteem

bestemd voor: het onderbreken van het rijsproces van deegwaren,

bestaande uit:

- geïsoleerde rem-rijskast;

- koel- en verwarmingsinstallatie;

- elektrische stoombevochtigingsinstallatie;

- elektrotechnische installatie en computerbesturing.

F 166 Windscherm

bestemd voor: het breken van wind voor toegangsdeuren van winkels,

bestaande uit:

- in bodem verankerde staanders;

- verticaal opgestelde gaaspanelen;

- (eventueel) stabiliteitsconstructie;

- (eventueel) spoilers op deuropening.

!F 167 Vorkheftruck met stabilisatiesysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verbeteren van de rijkwaliteit en rijstabiliteit van heftrucks, onder meer ter voorkoming van kantelgevaar,

bestaande uit: elektronisch en/of hydraulisch stabiliteitssysteem.

Het maximale investeringsbedrag dat voor de regeling in aanmerking komt, bedraagt:

- bij elektrische uitvoering 100 % van de investering;

- bij uitvoering met verbrandingsmotor 50 % van de investering.

F 168 Champignonplukwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plukken van champignons,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- plukframe;

- snijbakje;

- plukrek.

*F 170 Automatisch melksysteem

bestemd voor: het zonder fysieke belasting melken,

bestaande uit:

- melkboxen;

- robotmelksysteem;

- speenlocaliseersensoren;

- besturingssysteem.

*F 171 Mobiele lift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting tillen, plaatsen en verplaatsen van goederen/voorwerpen,

bestaande uit:

- onderstel met zwenkwielen en luchtbanden;

- hefmast;

- verwisselbare bevestigingshulpstukken.

F 172 Afstandsregelautomaat voor vrachtwagens

bestemd voor: het automatisch aanhouden van een constante afstand tot de voorganger,

bestaande uit:

- inrichting met sensoren;

- instelknoppen aan stuur voor afstand en rijsnelheid.

F 173 Geleidesysteem voor vrachtwagens

bestemd voor: het afgeven van een akoestisch signaal in een vrachtwagencabine indien de vrachtwagen een ononderbroken streep op het wegdek overschrijdt,

bestaande uit:

- inrichting met sensoren;

- instelknoppen aan het stuur.

*F 174 Vrachtauto-airconditioning

bestemd voor: vrachtwagencabines, ook indien vrachtwagenmotor niet draait,

bestaande uit:

- koelaccumulator;

- bedieningspaneel;

- filters.

*F 179 Maaltijdportioneerstation

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting samenstellen van maaltijden in een assemblagekeuken,

bestaande uit:

- bestaande uit: roestvrij stalen behuizing met roestvrijstalen opbouw;

- verlichtingsvoorziening;

- koelsysteem met kanalenstelsel en ventilatoren;

- neerklapbare dienbladgeleiderail aan bedieningszijde;

- bedieningspaneel;

- automatische dienbladlowerator;

- (eventueel) toespijskoeling.

*F 180 Mechanische klem

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting hijsen van bouwmaterialen,

bestaande uit:

- hefboommechanisme;

- (eventueel) netbeveiliging;

- (eventueel) stangenbeveiliging;

- (eventueel) kettingbeveiliging.

F 181 Bloempottenwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting gelijktijdig opnemen en verplaatsen van een aantal (bloem)potten,

bestaande uit:

- metalen uitwisselbare vork;

- framewerk met as en wielen;

- bak voor contragewicht.

*F 182 Bandenmontagestraat

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren en demonteren van band-velgcombinaties,

bestaande uit:

- aanvoerrollenbaan met wiellift;

- energiewand;

- afdruktafel met beweegbaar plateau;

- volautomatisch bandenstation met veiligheidskap;

- wielkantelsysteem;

- wielcentreerlift.

*F 184 12-pulsige transformator-gelijkrichter

bestemd voor: het reduceren van het magnetisch veld nabij een transformator-gelijkrichter die gezondheidsschade kan veroorzaken,

bestaande uit:

- transformator;

- transformatoromkasting;

- elektrisch circuit c.q. diodes voor gelijkrichting;

- condensatorbatterij.

F 185 Veiligheidsscherm

bestemd voor: het in zeer korte tijd afsluiten met een scherm van balie of vergelijkbare werkplek,

bestaande uit:

- scherm;

- besturing;

- aandrijving.

*F 189 Coniferenrondsteekmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting rondsteken van coniferen,

bestaande uit:

- twee hydraulische steekschoppen;

- elektronische hoogtemeter;

- centreerinrichting;

- (eventueel) bevestiging aan landbouwtrekker.

*F 190 Zelfrijdende (hydraulische) plateauwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verrichten van werkzaamheden op verschillende hoogten in straten van bijvoorbeeld magazijnen,

bestaande uit:

- verrijdbaar en niet geleidend onderstel;

- traploos in hoogte instelbaar plateau;

- elektrische aandrijving;

- besturingsinrichting op plateau;

- anti-kantelvoorziening.

*F 191 Kantensnijmachine voor champignonteelt

bestemd voor: machinaal oogsten van champignons,

bestaande uit:

- roestvrijstalen frame;

- motoren met cirkelmessen.

F 196 Lichtgewicht bollencontainer

bestemd voor: waterbroei van snijbloemen, met geringe fysieke belasting,

bestaande uit:

- lichtgewicht container;

- lichtgewicht inlegbodem voorzien van plantgaten.

*F 199 Mobiele werkbank

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen en gebruiken van werkbank en gereedschap,

bestaande uit:

- verrijdbare werkbank met bankschroef;

- elektrische aandrijving;

- afsluitbare kast met gereedschap;

- opbergruimte;

- (eventueel) trekhaak voor rollende lasten.

F 201 Snel verstelbare zit/sta-balie

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in hoogte verstellen van een balie (van zit- naar stahoogte vv), met inbegrip van de monitors,

bestaande uit:

- onderstel;

- werkblad;

- verstelmechaniek;

- bedieningsorgaan.

*F 202 CAD/CAM-Freessysteem voor kronen en bruggen

bestemd voor: het maken van onderstructuren voor kronen en bruggen van gebitten,

bestaande uit:

- laserscansysteem;

- CAD (Computer Added Design)-systeem;

- freessysteem.

*F 203 Steksteekmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting planten van stekken,

bestaande uit:

- lichtgewicht frame, gemonteerd op balk met grijporganen;

- aanvoersysteem voor steksteekstrippen;

- transportband met positioneerinrichting voor kratten.

*F 204 Elektrisch in hoogte verstelbaar bed

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting tillen van bedlegerigen of het opmaken van het bed,

bestaande uit:

- hoog/laagbed met elektrische verstelmogelijkheden;

- (eventueel) zwenkbare papegaai.

*F 205 Passieve tillift / douchestoel met tilmogelijkheid

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van patiënten/cliënten vanuit bed, rolstoel, toilet, bad etc. naar elders (de patiënt/cliënt ondergaat de handeling passief),

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- hefconstructie met tilband;

- (eventueel) kanteljuk;

- (eventueel) elektrische aandrijving;

- (eventueel) demontabel.

*F 206 Actieve tillift of stalift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van patiënten/cliënten vanuit bed, rolstoel, toilet, bad etc. naar elders, of van zittende/liggende in staande houding (de patiënt/cliënt is de verzorger bij deze handeling behulpzaam),

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- hefconstructie;

- (eventueel) elektrische aandrijving;

- (eventueel) demontabel.

*F 207 Plafondtilsystemen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van patiënten/cliënten vanuit bed, rolstoel, toilet, bad etc. naar elders,

bestaande uit:

- plafondrails;

- loopkat met elektrische hijsmotor;

- (eventueel) elektrische loopkataandrijving voor horizontale verplaatsing.

*F 208 Kindertillift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van kinderen, vanuit bed, rolstoel, toilet, bad etc. naar elders,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- hefconstructie met tilband;

- (eventueel) kanteljuk;

- (eventueel) elektrische aandrijving;

- (eventueel) demontabel.

F 209 Verrijdbare sta- en loopbeugel

bestemd voor: patiënten/cliënten die wel kunnen staan maar moeite hebben met opstaan en lopen,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- handgrepen;

- (eventueel) stoeltje.

F 210 Flexibel-bruikbare beugels en steunen voor toilet-, douche- of badruimte

bestemd voor: patiënten/cliënten die wel kunnen staan maar moeite hebben met opstaan en lopen,

bestaande uit: beugels en steunen die horizontaal en/of verticaal langs wand zijn te verschuiven.

*F 211 Elektrisch in hoogte verstelbare douche/badbrancard

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting douchen of baden van bedlegerigen,

bestaande uit:

- verrijdbaar douche/badbrancard met (elektrische) verstelmogelijkheden;

- (eventueel) met douchestoel.

*F 212 In hoogte verstelbaar bad

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting douchen of baden van patiënten/cliënten,

bestaande uit: bad met elektrisch of hydraulisch bewegingswerk.

*F 213 WC-bril met spoel- en föhninstallatie

bestemd voor: toiletgang van patiënten/cliënten,

bestaande uit:

- wc-bril;

- warm-watersproei-arm;

- föhn.

#*F 215 Vorkheftruck

bestemd voor: het heffen, verplaatsen en lossen van materialen,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- hefmast;

- vork;

- tractieaccu's;

- draaibare stoel;

- geïntegreerde mastbediening op of nabij armleuning;

- dubbele pedalenbediening.

Het maximale investeringsbedrag dat voor de regeling in aanmerking komt, bedraagt:

- bij elektrische uitvoering 75 % van de investering;

- bij verbrandingsmotor 40 % van de investering.

*F 216 Automatisch watergeefsysteem voor champignons

bestemd voor: de waterdosering van champignonsteeltbedden,

bestaande uit:

- wagen op rail;

- spuitmast;

- kabelaandrijving;

- computerbesturing.

*F 217 Tapijtverwijdertafel

bestemd voor: de tapijtverwijdering van computertegels,

bestaande uit:

- verrijdbaar stalen frame;

- slede;

- hydraulisch aggregaat met cilinders;

- schakelkast met besturing;

- (eventueel) hefapparaat.

*F 218 Automatische citruspers

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting persen van citrusvruchten,

bestaande uit:

- voorraadkorf;

- aanvoereenheid vruchten;

- snij-inrichting;

- persinrichting;

- afvoereenheid schillen.

*F 219 Luchttafel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van stapels papier, karton, kunststof plaatmateriaal etc.

bestaande uit:

- tafel met luchtnippels;

- luchtaansluiting;

- pomp voor blaaslucht.

*F 221 Mosselopvis- en vangstverwerkingssysteem

bestemd voor: het ledigen van netten zonder het met de hand aanpikken van `uitkap'haken,

bestaande uit:

- hydraulische lier ter bediening van visbokken;

- aanpassing vistuig;

- vangstverwerker bestaande uit spoeleenheid met trechter.

Het maximale investeringsbedrag dat voor de regeling in aanmerking komt, bedraagt € 70.000.

F 222 Tulpenbakverplaatser

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting kweken en oogsten van tulpen,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- bloembollenbakkendrager.

*F 223 Twistsnijmachine

bestemd voor: het automatisch doorsnijden van de twist tussen afzonderlijke worsten,

bestaande uit:

- roestvrij stalen omkasting;

- transportbanden;

- zwenkmes;

- bedieningspaneel.

F 224 Zichtsysteem

bestemd voor: het voor de bestuurder zichtbaar maken van dat deel van de omgeving van zijn voer- of werktuig dat door het voer- of werktuig aan zijn oog wordt onttrokken,

bestaande uit:

- camera(`s);

- monitor bij bestuurdersplaats;

- (eventueel) met waarschuwingssignaal.

*F 225 Ontclipmachine

bestemd voor: het automatisch verwijderen van worstclips,

bestaande uit:

- roestvrij stalen omkasting;

- transportbanden;

- ontcliphuis;

- bedieningspaneel.

#*F 226 Gesloten hef- of reachtruckcabine

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bedienen van een hef- of reachtruck, onder meer in diepvriesruimten,

bestaande uit:

- gesloten cabine (eventueel geveerd);

- voor- en achterruitwisser;

- (eventueel) dubbel glas;

- (eventueel) verwarmde ruiten;

- (eventueel) verwarming (eventueel met thermostaat);

- (eventueel) intercom..

*F 227 Op luchtlaag verplaatsbaar matras

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting - en zo pijnloos mogelijk - verplaatsen van patiënten,

bestaande uit:

- luchtbed;

- compressor;

- luchttoevoerslang.

*F 228 Productentelmachine

bestemd voor: het tellen van producten,

bestaande uit:

- zelfvullende telmachine;

- automatische vulband;

- fustaanreikend hefapparaat.

*F 229 Heftruckvorkversteller

bestemd voor: het zonder fysieke belasting veranderen van de afstand tussen de vorktanden van een vorkheftruck,

bestaande uit:

- frame;

- cilinder;

- vorken.

*F 230 Vacuümtransportsysteem

bestemd voor: het volautomatisch transporteren van granulaten en poeders naar kunststofverwerkende machines,

bestaande uit:

- centrale vacuümpomp(en);

- zelfreinigend(e) stoffilter(s);

- afscheider(s);

- besturingseenheid.

F 231 Verhoogde bodem met schuifladen voor bedrijfswagens tot 3500 kg

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uitnemen/terug plaatsen van gereedschappen en of materialen uit laadruimten van bedrijfswagens tot 3500 kg zonder de bedrijfswagen te betreden,

bestaande uit:

- ondervloer;

- lade(n);

- (eventueel) kast(en);

- bovenvloer.

*F 232 Volautomatische pons-, zaag- en stapeleenheid voor kunststof

bestemd voor: het ponsen van gaten in kunststof platen, het zagen van deze platen en het automatisch stapelen ervan,

bestaande uit:

- excenterponseenheid;

- zaageenheid met afzuiging;

- rollenbaan;

- vacuümstapelaar;

- besturingseenheid.

F 233 Bank/tafelcombinatie t.b.v. kinderverzorging

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verzorgen van aan een tafel zittende kinderen,

bestaande uit:

- tafels;

- bankelementen;

- accessoires (kinderzitjes, verbindingselementen, opstapje, wielenset).

*F 234 Monorailwagen

bestemd voor: onderhoudswerkzaamheden aan kassen vanuit monorailwagen die loopt over bestaande monorailbuizen.

bestaande uit: elektrisch aangedreven plateau met hekwerk en ophangconstructie.

*F 235 Haringmaatjesschoonmaakmachine

bestemd voor: met geringe fysieke belasting onthuiden en schoonmaken van haring,

bestaande uit:

- snijdeel;

- vacuümzuiger voor afvoer huidresten;

- aandrijving.

*F 236 Krattencentrifuge

bestemd voor: het drogen van kratten,

bestaande uit:

- frame;

- roterende trommel.

*F 237 Gevelreinigingsmachine

bestemd voor: het mechanisch reinigen van ramen gevels,

bestaande uit:

- roterende borstel;

- telescopische lift;

- mechanische takel;

- spankabels;

- stoomsproei-installatie;

- droogblaasinrichting.

*F 238 Trilplaat

bestemd voor: het verdichten van grond- en straatwerk, en asfalt,

bestaande uit:

- trilplaat met motor;

- excentrisch geplaatst gewicht;

- trillingsarme dissel.

*F 239 Elektrische uitzetvork

bestemd voor: met geringe fysieke belasting verplaatsen van potplanten,

bestaande uit:

- lichtgewicht frame;

- elektrisch verstelbare insteekbeugels;

- bedieningsschakelaar in handgreep;

- accu('s) met snellader.

*F 240 Pelsmachine

bestemd voor: voor het onthuiden (pelzen) van pelsdieren,

bestaande uit:

- poothaken;

- snij-inrichting ter opening van het kadaver;

- trekinrichting voor het onthuiden.

*F 241 Chrysantenoogstrobot

bestemd voor: het automatisch oogsten van chrysanttakken,

bestaande uit:

- kniprobot met grijpers;

- afsnij-inrichting;

- transportbanden;

- cameraselectie;

- sorteereenheid;

- bosmachine.

*F 242 Rijaandrijving chrysantenoogster

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplaatsen van een chrysantenoogstmachine,

bestaande uit:

- motor met regelbaar toerental;

- aandrijfwiel met vrijloopvergrendeling;

- bedieningshandgreep met rijrichtingkeuze.

*F 243 Sorteer- en bosmachine

bestemd voor: het sorteren en verzamelen van bloemen,

bestaande uit:

- inlegplaats;

- kwaliteitsbeoordelingscamera;

- bosautomaat.

*F 244 Stoeltjeslift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting doen verplaatsen van verpleegde personen langs trappen,

bestaande uit:

- railsysteem;

- geleide stoel;

- elektrische aandrijving.

*F 245 Doekinsteekinrichting

bestemd voor: het automatisch insteken (invoeren) en eventueel verder verwerken van doek,

bestaande uit:

- (eventueel) insteekeenheid;

- insteekmachine;

- (eventueel) een sprei-, vouw- en stapelinrichting

- (eventueel) voorraadrail.

*F 246 Bundelstation

bestemd voor: voor het met geringe fysieke belasting sorteren, verpakken en bundelen van kleine hoeveelheden hout,

bestaande uit:

- sorteerstation;

- opbossingseenheid;

- omsnoeringseenheid.

*F 247 Verticale opsluitbank met hefsteiger

bestemd voor: met het geringe fysieke belasting samenstellen van in een verticaal vlak opgestelde bouwelementen,

bestaande uit:

- verticale tafel;

- drukelementen (eventueel automatisch verplaatsbaar);

- personenlift/steiger;

- hekwerk op begane-grondniveau automatisch ingeklapt.

*F 248 Automatisch-bediende pasbril

bestemd voor: oogmeting met infrarood afstandsbediening, ter vermindering van fysieke belasting,

bestaande uit:

- eenheid met elektrisch bediende lenssterktewisselingen;

- pc-eenheid met infraroodmuis.

*F 249 Niet-zelfrijdende oogstinrichting

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting oogsten en/of verplaatsen van gewassen met ondergronds gewasdeel,

bestaande uit:

- snijwielen;

- opvoerband;

- kluitensnijmachine;

- ingaasmachine;

- oppotmechanisme;

- afvoersysteem;

- (eventueel) een opslag.

*F 250 Zelfrijdende schudmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting oogsten van vruchten uit bomen,

bestaande uit:

- zich zelf voortbewegende wagen;

- schudmachine;

- zeilen met ondersteuning;

- lopende band;

- opvoerband;

- kistenwagen.

*F 251 Geleiderail(de)montageklem

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren of demonteren van geleiderail (vangrail),

bestaande uit: klem met hydraulische rotator.

*F 252 Banketklimaatcel/Deegremconditioneringscel

bestemd voor: het in korte tijd koelen van banket- en deegproducten (het deeg kan in delen worden uitgenomen en afgebakken),

bestaande uit:

- geïsoleerde ruimte (niet in steenachtig materiaal uitgevoerd);

- koelinstallatie;

- klimaatbesturing.

*F 253 Watergootsysteem

bestemd voor: het horizontaal transporteren van (glas)tuinbouwproducten,

bestaande uit:

- pomp(en);

- filter(s);

- pompput (niet in steenachtig materiaal uitgevoerd);

- goot (niet in steenachtig materiaal uitgevoerd);

- elevator;

- (eventueel) filterinstallatie;

- (eventueel) stortbak.

*F 254 Gelijkstoottriltafel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gelijkstoten van bladen in een stapel,

bestaande uit:

- tafel met kiepinrichting;

- trilvoorziening;

- (eventueel) zijpanelen;

- afstrijkwals;

- knelbeveiliging op afschermpanelen.

*F 255 Knip- en buiginstallatie voor wapeningsstaal

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting knippen en buigen van wapeningsstaal,

bestaande uit:

- automatisch intreksysteem;

- meetsysteem;

- buigeenheid;

- verzamelwagen voor geknipte en gebogen staven.

!*F 257 Uitgifte- en/of innamesysteem bibliotheekartikelen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verstrekken, innemen, sorteren, transporteren en/of opbergen van bijvoorbeeld boeken en tijdschriften op bibliotheken,

bestaande uit:

- detectie- en registratie-apparatuur;

- (eventueel) sorteer- en opslagfaciliteit;

- (eventueel) transportinrichting;

- (eventueel) balievoorziening.

!*F 258 Dozenopzetter

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting formeren van dozen,

bestaande uit:

- vouwmachine;

- aan- en afvoervoorziening;

- (eventueel) tape-eenheid;

- (eventueel) wikkeleenheid;

- (eventueel) opzetraam met zuignappen;

- (eventueel) inpakvoorziening.

!*F 260 Electronisch opmeetsysteem voor de bouwnijverheid

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting opmeten van bouwkundige situaties ter vereenvoudiging van bijvoorbeeld het inhangen van deuren en ramen, en het plaatsen van aanrechtbladen,

bestaande uit:

- meeteenheid;

- opslagmogelijkheid meetgegevens;

- doorgeefmogelijkheid meetgegevens aan CAD-systeem van bewerkingsmachines.

!*F 261 Kantelsysteem cabines van mobiele werktuigen

bestemd voor: het ergonomisch-verantwoord bedienen van bijvoorbeeld funderingsmachines en hijskranen,

bestaande uit:

- kantelframe;

- cilinder.

!*F 262 Boorschraper

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting reinigen van grondboren,

bestaande uit:

- doorlaatpijp;

- hydromotor;

- draaikrans en rondsel;

- schraapborstel.

!*F 263 Boorautomaat voor daksystemen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting gelijktijdig boren van verschillende gaten,

bestaande uit:

- verrijdbaar frame;

- boorhamers;

- verstelinrichting boorhamers.

!*F 264 Smeltkamer voor vaten

bestemd voor: het - via verwarming - met geringe fysieke belasting ledigen van vaten,

bestaande uit:

- smeltkamer met verwarming;

- in- en uitvoervoorziening;

- leegsysteem..

!*F 265 Electrische serveerwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting serveren van koffie, thee en andere consumptiewaren,

bestaande uit:

- verrijdbare serveerwagen;

- electrische aandrijving;

- (eventueel) accessoires.

!*F 266 Fileermachine voor platvis

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting fileren van platvis,

bestaande uit:

- aanvoer- en meetinrichting;

- positioneerinrichting;

- snij-inrichting;

- fileerinrichting.

!*F 267 Leg- en opneemwerktuig aspergefolie

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting leggen en opnemen van folie op aspergebedden,

bestaande uit:

- verrijdbaar onderstel;

- foliegeleide-inrichting;

- (eventueel) motoraandrijving;

- (eventueel) zitplaatsen.

!*F 268 Mobiele draaibank voor vrachtwagenremschijven

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verspanen (vlak maken) van het oppervlak van remschijven,

bestaande uit:

- mobiele draaibank;

- montagebeugel ter bevestiging van draaibank aan naaf;

- aandrijving.

!*F 269 Bloemenhoesmachine

bestemd voor: bloemen met geringe fysieke belasting van een hoes voorzien,

bestaande uit:

- opneemband;

- hoesopnemer;

- teruglegeenheid;

- hoesbinder.

!*F 270 Ladderafneemrek brandweerwagens

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting afnemen van zich op het dak van een brandweerauto bevindend materieel, zoals ladders

bestaande uit:

- metalen frame;

- electrisch of hydraulisch kantel- en schuifsysteem.

!*F 271 Automatische zakkenopener

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting openen, legen en afvoeren van zakken met stortgoed,

bestaande uit:

- transportband;

- snijmessen op zwenkarmen;

- zakkencompactor.

!*F 272 Tomatenplantenophangsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting behandelen van tomatenplanten,

bestaande uit: samenstel van tomatenhaken.

!*F 275 Automatische bloembollenscheider

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting scheiden van zieke bloembollen van gezonde,

bestaande uit:

- stortbak;

- elevator;

- verenkelaar;

- röntgendetectiemethode;

- sorteerdeel met afvoerbanden.

!*F 276 Oriëntatiesnijmachine voor champignons

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting oriënteren en snijden van champignons,

bestaande uit:

- spreideenheid;

- oriëntatiemodule;

- snijmodule.

!*F 278 Landbouwtrekker

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting besturen en bedienen van een mobiel werktuig ten behoeve van grondbewerking, transport, en land- en tuinbouw,

bestaande uit:

- landbouwtrekker;

- op schokbrekers/dempers afgeveerde cabine met luchtgeveerde stoel en bediening in de armleuning.

Het maximale investeringsbedrag - inclusief de kosten van de luchtgeveerde stoel - dat voor de regeling in aanmerking komt, bedraagt 35% van de investering met een maximum van € 25.000.

!*F 279 Voermengwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting mengen van ruwvoer en het voederen van rundvee met dit mengsel,

bestaande uit:

- freesvoorziening;

- invoertunnel;

- menggedeelte;

- afvoervoorziening;

- cabine.

!*F 280 Strooi- en veegmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting vegen van ligboxen en roosters, en het strooien van zaagsel,

bestaande uit:

- verrijdbare machine met aandrijving en stuurinrichting;

- veeggedeelte met borstel;

- voorraadbak met strooi-inrichting.

!*F 281 Barkstrooier

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting strooien van afdekmiddelen op kweekgrond,

bestaande uit:

- voorraadbunker;

- aanvoervijzel;

- snarentransportband;

- electrische aandrijving.

!*F 282 Kuilafmaakmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verwijderen van de zandlaag van voerkuilen,

bestaande uit:

- frame;

- hydraulische lier;

- afstandbediening;

- grondschuif.

!*F 284 Sondeerbuisschroever

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in en uit elkaar schroeven van sondeerbuizen,

bestaande uit:

- luchtcilinder;

- spanelementen;

- hydromotor;

- (eventueel) buizencarrousel;

- (eventueel) opneem- en plaatsingseenheid.

!*F 285 Kledingmerker

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting merken van (te reinigen) kleding,

bestaande uit:

- printer;

- perskussen (al dan niet met de hand bediend);

- snij-inrichting;

- (eventueel) verwarmingselement.

!*F 286 Aspergeschilmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting schillen van asperges,

bestaande uit:

- aan- en afvoerinrichting;

- opneem- en terugplaatsvoorziening;

- schilinrichting.

!*F 287 Plantrobot

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verplanten van `persplanten',

bestaande uit:

- plantenbakleger;

- verenkelaar;

- planter;

- bestuur- en regeleenheid.

!*F 288 Pelsopspanmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting spannen van pelzen op droogplanken,

bestaande uit:

- pneumatische opspaninrichting;

- nietapparaat;

- besturingseenheid.

!*F 289 Oprolinstallatie voor vlasvezels

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting oprollen van uit vlas gewonnen vezels,

bestaande uit:

- zwingelinstallatie;

- oproller;

- installatie voor inpakken, etiketteren en afvoeren van rollen.

!*F 290 Ergonomische kapperswerkplek

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uitvoeren van kapperswerkzaamheden,

bestaande uit:

- ergonomische kappersstoel;

- in hoogte verstelbare waseenheid;

- trolley;

- in hoogte verstelbare kappersfiets.

!*F 291 Gewaswortelsnijmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting op maat brengen van een gewaskluit alvorens hem te potten,

bestaande uit:

- electrische aandrijving;

- stempels en matrijzen;

- draaischijven met messenhouders en messen.

!*F 293 Verspaningsloze breekinstallatie

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting breken en monteren van lagerkappen,

bestaande uit:

- breekeenheid;

- montagestation;

- doorvoertransportsysteem.

!*F 294 Mobiele werkstoel

bestemd voor: het zich zittend in een bureau/werkstoel verplaatsen van werknemers die slecht ter been zijn,

bestaande uit:

- rijdend onderstel;

- mogelijkheid de stoel met de voeten te verplaatsen;

- hoogteverstelinrichting;

- rem;

-.oprichtfunctie.

!*F 295 Loopplaten

bestemd voor: het maken van een goed begaanbaar looppad op de bouwplaats,

bestaande uit:

- panelen (loopvloerelementen);

- ondersteuningselementen.

!*F 296 Oogstband

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting transporteren van geoogst fruit,

bestaande uit:

- draadband met dwarsstrippen, bestaande uit koppelbare delen;

- electrische aandrijving;

- ondersteuningen.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van bijlage II bij de Arbeidsomstandighedenregeling, de zogenoemde Arbolijst. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen, die in aanmerking komen voor een fiscale faciliëring van arbo-investeringen zoals deze zijn aangewezen bij artikel 1.16 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze fiscale faciliëring betreft enerzijds de zogenoemde willekeurige afschrijving van arbo-investeringen voor de marktsector als bedoeld in artikel 3.32, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en anderzijds een afdrachtvermindering van loonbelasting en premie voor de volksverzekering voor de non-profitsector in verband met arbo-investeringen op grond van artikel 26a, derde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Door de onderhavige wijzigingsregeling vindt de jaarlijkse actualisering van de Arbolijst plaats zoals deze is toegezegd bij de introductie van deze fiscale maatregel op 1 januari 1998.

Bij de vaststelling van de bedrijfsmiddelenlijst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met investeringen die passen in de benadering van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 met betrekking tot arbeidsbescherming, namelijk dat gezondheidsschade zoveel mogelijk aan de bron wordt voorkomen. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin de bedrijfsmiddelen bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan investeringen die nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn kunnen verminderen of teniet doen. Voorts dienen de bedrijfsmiddelen innovatief of niet gangbaar te zijn. Overigens voldoen bouwkundige voorzieningen niet aan de definitie van bedrijfsmiddel, weshalve ze niet voor een beroep op de regeling in aanmerking komen.

Deze uitgangspunten zijn ook leidraad geweest bij de vaststelling van de voorliggende bedrijfsmiddelenlijst, de zogenoemde Arbolijst 2003. Met inachtneming daarvan is deze lijst aangepast aan de recente ontwikkelingen in het arbeidsomstandighedenbeleid en aan de voortgang van de technische ontwikkeling.

De ontwerp-wijzigingsregeling is op 21 november 2002 ingevolge artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Europese Commissie (notificatienummer 2002/0450/NL).

De notificatie is noodzakelijk omdat de regeling technische voorschriften bevat in de zin van genoemde richtlijn. Het gaat hier immers om technische specificaties die vergezeld gaan van een fiscale maatregel, die van invloed is op het gebruik van producten omdat ze de naleving van die technische specificaties aanmoedigt. De regeling kan derhalve enige invloed hebben op het productenverkeer, die echter gerechtvaardigd wordt door het belang van de arbeidsbescherming. Er wordt daarbij overigens geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse producten en geïmporteerde producten, zodat van de regeling geen discriminatoire werking uitgaat. Bovendien is in artikel 1.17 van de Arbeidsomstandighedenregeling voorzien in een wederzijdse erkenningsbepaling van niet-Nederlandse bedrijfsmiddelen, die ertoe strekt te verzekeren, dat de onderhavige stimuleringsmaatregel ook van toepassing is bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen uit andere lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, mits deze voldoen aan eisen die gelijkwaardig zijn aan die van de onderhavige regeling.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte.