Wijziging Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A 4

2 december 2002

HDJZ/ABR/2002-2921

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, en de raden van de gemeenten Haarlemmermeer, Alkemade, Jacobswoude, Leiderdorp, Leiden, Rijnwoude, Zoeterwoude, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Rotterdam, Heerjansdam, Zwijndrecht, Binnenmaas, 's-Gravendeel, Strijen, Dordrecht, Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert;

Gelezen het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer van 9 juni 2000;

Gelet op de artikelen 93 tot en met 95 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onderdeel d, wordt na `Zundert' ingevoegd: Zoetermeer.

2. Het opschrift van hoofdstuk XI komt te luiden:

Hoofdstuk XI Uittreding, toetreding, wijziging en opheffing

3. In artikel 22, eerste en tweede lid, wordt na `wijziging van' telkens ingevoegd: of toetreding tot.

4. In artikel 22, derde lid, wordt na `wijziging' ingevoegd: of toetreding.

5. In artikel 24 wordt na `wijziging,' ingevoegd: toetreding,.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin zij is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,Roelf H. de Boer.

Toelichting

De wijziging van deze regeling (gepubliceerd in Stcrt. 1998, 70) heeft betrekking op de toetreding van de gemeente Zoetermeer tot het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. De wijziging van artikel 22 beoogd expliciet te maken dat ook bij toetreding, feitelijk een wijziging van de regeling, eenzelfde procedure geldt als voor de procedure tot wijziging van de verordening. Inmiddels is het voorstel tot toetreding van de gemeente Zoetermeer, overeenkomstig artikel 22 van de regeling, door ten minste twee derde van de deelnemende gemeenten en de Minister aanvaard, zodat Zoetermeer ook als deelnemende gemeente in artikel 1 van de verordening is opgenomen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer.

Naar boven