Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Sanering ZiekenhuisvoorzieningenStaatscourant 2002, 230 pagina 30Overig

Ambulancehulpverlening

Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen,

Besluit:

Ten aanzien van sanering van een negatief vermogen:

1. een negatief vermogen van een Centrale post voor het ambulancevervoer respectievelijk een ambulancedienst is binnen een Gemeenschappelijke regeling subsidiabel, tenzij in de regeling expliciet is opgenomen dat afdekking van het negatief vermogen door de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling dient te geschieden.

2. indien er in de balans van een, zijn vergunning inleverende, ambulancedienst negatieve vermogenscomponenten voorkomen als gevolg van overname van een ambulancedienst in het verleden kan subsidie worden gegeven.

Ten aanzien van sanering in zijn algemeenheid:

1. een Centrale post voor het ambulancevervoer, die niet beschikt over een besluit van de Provincie tot wijziging van de gebiedsindeling, komt niet in aanmerking voor subsidieverlening.

2. tijdige aanmelding voor subsidieverlening is noodzakelijk en wel voordat met het saneringsproces is begonnen. Is er geen sprake van tijdige aanmelding dan zal geen subsidie worden verstrekt.