Handboek Striping voor de Ambulancezorg en GHOR

In november 1999 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Handboek Striping voor de Ambulancezorg en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) uitgebracht.

In dit handboek wordt een beschrijving gegeven van de nieuwe striping voor ambulancevoertuigen en voertuigen t.b.v. de GHOR.

De ambulancestriping is afgeleid van de politievoertuigen en bestaat uit rode en blauwe diagonalen op de gele ondergrond van de ambulance- en GHOR-voertuigen.

De striping mag uitsluitend gebruikt worden voor de voertuigen van ambulancediensten aan wie krachtens de Wet Ambulancevervoer vergunning is verleend voor het verrichten van ambulancevervoer, alsmede voor de daartoe uitgeruste voertuigen van andere hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van de Centrale Post Ambulancevervoer als bedoeld in de Wet Ambulancevervoer, bezig houden met het verlenen van de spoedeisende hulpverlening. Het gebruik is dan ook voorbehouden aan deze doelgroep.

Genoemde doelgroep is niet verplicht de striping te gebruiken. Omdat het auteursrecht op het Handboek voor de Ambulancezorg en GHOR en de daarin opgenomen striping is voorbehouden, is de doelgroep, indien zij er voor kiest de striping toe te passen, gehouden dit volledig conform de voorschriften in het handboek te doen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mag niets uit het handboek worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Het Handboek Striping voor de Ambulancezorg en GHOR ligt ter inzage bij de bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Naar boven