Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2002, 142 pagina 5Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ

26 juli 2002

WJZ 02037192

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de zinsnede `- de directeur-generaal van Ondernemingsklimaat,' wordt, op een nieuwe regel, ingevoegd: - de directeur-generaal van Telecommunicatie en Post,.

2. Na de zinsnede `de Inspecteur-Generaal der Mijnen,' wordt, op een nieuwe regel, ingevoegd: de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom,.

B

Artikel 8 komt als volgt te luiden:

Aan de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen wordt mandaat verleend inzake de benoeming en het ontslag van leden van de Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten.

C

Artikel 9, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, en.

D

Aan artikel 10 wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. bezwaar- en beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom of door hem aangewezen ambtenaren.

E

Artikel 11 komt te luiden:

Aan de algemeen directeur van Senter, de directeur van Novem en de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door hem of door hem aangewezen ambtenaren.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juli 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juli 2002.
De Minister van Economische Zaken,H.Ph.J.B. Heinsbroek.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage.

1 Stcrt. 2001, 65; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 juni 2002 (Stcrt. 117).

Toelichting

Te rekenen vanaf 22 juli 2002 zijn de taken en bevoegdheden van de Minister van Verkeer en Waterstaat op de gebieden telecommunicatie, telematica en post overgedragen aan de Minister van Economische Zaken. Deze overdracht leidt ertoe dat het gehele directoraat-generaal Telecommunicatie en Post en de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat onder verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Economische Zaken. Deze organisatorische verandering heeft tot gevolg dat het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ gewijzigd dient te worden.

In artikel 1, onderdeel b, zijn in de opsomming van de hoofden van dienst de directeur-generaal van Telecommunicatie en Post en de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom opgenomen. Hiermee is geregeld dat aan deze functionarissen mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein.

De overplaatsing van het personeel dat werkzaam is ten behoeve van bovengenoemde beleidsterreinen dient te geschieden met inachtneming van hoofdstuk VII van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Zolang deze overplaatsing nog niet is geformaliseerd, is de Minister van Verkeer en Waterstaat nog het bevoegde gezag voor de personele aangelegenheden. Pas na de formalisering van de overplaatsing wordt de Minister van Economische Zaken bevoegd gezag voor de hiervoor bedoelde personele aangelegenheden en heeft de onderhavige wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ ook effect voor die aangelegenheden.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele kleine wijzigingen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ aan te brengen ter zake van specifieke bevoegdheden van de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen en de directeur-generaal van Marktordening en Energie.

De Minister van Economische Zaken,

H.Ph.J.B. Heinsbroek.