Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan StichtingStaatscourant 2002, 131 pagina 20Overig

Tijdelijke regeling financiële ondersteuning inventariseren, verzamelen en toegankelijk maken cultureel erfgoed minderheden

1. Inleiding

De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan activiteiten die de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed van minderheden vergroten financieel ondersteunen.

Met deze regeling wil de Mondriaan Stichting het opsporen, bewaren en breed toegankelijk maken van cultureel erfgoed van etnische minderheden stimuleren. Hierbij gaat het niet alleen om materieel erfgoed, zoals objecten en documentatie, maar ook om immaterieel erfgoed, zoals verhalen en herinneringen vanuit het perspectief van deze groepen.

De ondersteuning is gericht op het inventariseren, onderzoeken en voor het publiek toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van minderheden.

Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar.

2. Wie kunnen een aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend door organisaties van minderheden en door publieksgerichte culturele instellingen die zich bezighouden met het verzamelen, bewaren, toegankelijk maken en presenteren van cultureel erfgoed van minderheden. Instellingen die erfgoed beheren of uitdragen kunnen alleen een aanvraag doen wanneer zij samenwerken met een betrokken organisatie van minderheden, dan wel wanneer zij zelf een interculturele doelstelling hebben. Bij deze regeling kunnen dus niet alleen museale instellingen een aanvraag doen, maar ook minderhedenorganisaties. Daarnaast komen ook archieven en andere erfgoed beherende culturele instellingen, overkoepelende erfgoedorganisaties, bibliotheken, wetenschappelijke instellingen in aanmerking. Bij alle aanvragen geldt dat de (publieke) toegankelijkheid gewaarborgd moet zijn. Organisaties die niet over dergelijke faciliteiten beschikken, bijvoorbeeld een permanente tentoonstellingsruimte, raden wij aan samenwerking te zoeken met instellingen die daarin kunnen voorzien.

3. Waarvoor kan ondersteuning worden gevraagd

Doel van deze regeling is het opsporen, bewaren en breed toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van minderheden te bevorderen. In het kader van deze regeling kan ondersteuning worden gevraagd voor publieksgerichte projecten die daar een bijdrage aan leveren. Het project moet niet alleen publieksgericht zijn, maar ook structureel en laagdrempelig toegankelijk en goed ingebed in de culturele infrastructuur. Het gaat overigens niet alleen om materieel erfgoed, zoals objecten en documentatie, maar ook om immaterieel erfgoed in de breedste zin van het woord, zoals verhalen en herinneringen.

In eerste instantie valt te denken aan projecten die zich richten op:

- het inventariseren bij organisaties van minderheden en bij verschillende erfgoedbeherende instellingen van het aanwezige materiaal, waaruit duidelijk wordt welk specifiek cultureel erfgoed van minderheden de instellingen bezitten, hoe dat erfgoed is ontsloten en of het toegankelijk is voor het publiek;

- het verrichten van onderzoek naar migratiegeschiedschrijving en bronnen- of archiefonderzoek, voor zover het toegepast onderzoek betreft met als resultaat een publieksactiviteit (tentoonstelling, educatief programma of een publiekstoegankelijke publicatie). Het onderzoek draagt bij aan de inhoudelijke uitwerking van het begrip cultureel erfgoed minderheden. Puur wetenschappelijk onderzoek komt niet voor ondersteuning in aanmerking;

- het verzamelen van het cultureel erfgoed van minderheden. Het gaat hier niet alleen om het verzamelen van materieel erfgoed maar ook om immaterieel erfgoed, zoals verhalen en herinneringen. Uitgangspunt is dat het soms nodig is (immateriële) objecten te verzamelen die als context kunnen dienen om bestaande collecties vanuit een niet-westerse invalshoek te presenteren. Ook kan het gaan om het aanvullen van lacunes in de bestaande collecties om zo een ander beeld aan bezoekers te tonen;

- het voor het publiek toegankelijk maken en presenteren van het cultureel erfgoed van minderheden, door middel van tijdelijke tentoonstellingen, semi-permanente herinrichtingen, films en geluidsopnames, publicaties en symposia, educatieve programma's voor scholen of door middel van publieksvriendelijke ict-programma's.

Omdat de regeling bedoeld is voor incidentele projecten, dient het project uiterlijk zes maanden na toekenning een aanvang te nemen en mag het een looptijd hebben van ten hoogste drie jaar.

Geen ondersteuning kan worden toegekend voor kosten die tot de normale exploitatie behoren (de zogenaamde structurele lasten van een instelling). Hieronder vallen onder andere kosten van vast personeel, voorzieningen voor instandhouding en uitbreiding van gebouwen, aanschaf van hardware en kosten voor opleiding en bijscholing.

4. Welke voorwaarden en criteria hanteren wij bij de beoordeling

Onder meer vanwege de beperkt beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen na een formele toetsing aan deskundige adviseurs worden voorgelegd.

Bij de beoordeling gelden de volgende voorwaarden en criteria:

• Het project heeft een nationaal belang of een landelijke uitstraling, bijvoorbeeld omdat het vernieuwend is en navolging valt te verwachten, doordat instellingen samenwerken of omdat cultureel erfgoed van minderheden vanuit een nieuwe invalshoek wordt gepresenteerd.

• Het project is cultuurhistorisch van voldoende belang.

• Het project is bovensectoraal en interdisciplinair op het gebied van uitwisseling van kennis, ervaring en werkwijze.

• Het project leidt tot een openbaar toegankelijk resultaat (publicatie, symposium).

• Het project maakt het erfgoed van minderheden daadwerkelijk toegankelijk voor een breed publiek.

• Het project biedt de mogelijkheid het perspectief van etnische minderheden op (historische) gebeurtenissen of kunstuitingen aan een breed publiek te tonen.

• Er is voldoende draagvlak voor de uitvoering van het project, blijkend uit de samenwerking met of de (financiële) bijdrage van derden aan het project.

• Het project is uitvoerbaar.

• De doelgroepbenadering en de afzet van resultaten zijn goed doordacht.

• De projectbeschrijving voorziet in toetsbare resultaten.

In afwijking van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting dienen de totale projectkosten tenminste € 20.000 te bedragen. De Mondriaan Stichting hanteert deze financiële ondergrens, omdat bij lagere projectkosten onvoldoende randvoorwaarden aanwezig zijn om aan de inhoudelijke kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Kleine organisaties kunnen aan deze voorwaarde voldoen in samenwerking met een grotere organisatie.

5. Aan welke eisen moet de aanvraag voldoen

Een aanvraag kan worden ingediend door het invullen van de checklist die bij de Mondriaan Stichting is op te vragen. De aanvraag dient minimaal drie maanden voor aanvang van het project in ons bezit te zijn. De bijdrage van de Mondriaan Stichting bedraagt maximaal 40% van de projectkosten die direct voor ondersteuning in aanmerking komen. Er moet sprake zijn van substantiële eigen financiering van de betrokkene(n) of van cofinanciering door andere fondsen of sponsors. Uit de eigen bijdrage en de mate van cofinanciering blijkt het maatschappelijk draagvlak van het project en het belang dat de betrokken instelling aan het project hecht.

De maximale looptijd van een te ondersteunen project is drie jaar. In de aanvraag moeten de werkzaamheden per jaar worden gespecificeerd. Reeds in uitvoering genomen of voltooide projecten kunnen niet door ons worden ondersteund.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een sluitende begroting, dat wil zeggen een begroting waarbij het totaal aan inkomsten, inclusief de gevraagde bijdrage van de Mondriaan Stichting, gelijk is aan de totale uitgaven. De opgevoerde kosten moeten voor zover mogelijk gestaafd zijn door financiële bewijsstukken, zoals offertes en contracten van projectpersoneel.

Bij een ict-project dient uit de aanvraag te blijken dat de aanvragende instelling structureel heeft voorzien in het beheer en het onderhoud van de systemen of netwerken waarvoor de digitalisering worden uitgevoerd. De gerealiseerde projecten moeten, zolang dat zinvol is, zichtbaar blijven en actueel gehouden worden.

Verder verwijzen wij u naar de website van de Mondriaan Stichting (www.mondriaanfoundation.nl) en van de Nederlandse Museum Vereniging (www.museumvereniging.nl). Op deze websites vindt u de regeling ook.

6. Procedure

Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt, wordt u dringend verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020-6762032). Er kan dan een oriënterend gesprek gevoerd worden met een medewerker van de Mondriaan Stichting, waarna u een aanvraag kunt indienen. Wij raden toekomstige aanvragers tevens nadrukkelijk aan om contact op te nemen met de werkgroepen binnen het Project Cultureel Erfgoed Minderheden die door het Ministerie van OCenW zijn ingesteld. Deze zijn te bereiken via de Nederlandse Museumvereniging (020-5512900). In de werkgroepen is veel deskundigheid gebundeld en is bovendien bekend welke andere projecten er op de verschillende terreinen in voorbereiding zijn of al worden uitgevoerd. Afstemming en mogelijke samenwerking met deze projecten is voor de Mondriaan Stichting een aandachtspunt bij de beoordeling, om dubbeling en overlap te voorkomen. Om deze reden worden aanvragen ook voor preadvies voorgelegd aan de voorzitters en projectleider van de werkgroepen.

Als behandeltermijn voor een aanvraag rekent de Mondriaan Stichting drie maanden. Deze periode is nodig in verband met het inwinnen van deskundig advies. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag. Deze regeling is geldig voor drie jaar (2002, 2003 en 2004). Aanvragen kunnen drie keer per jaar worden ingediend, namelijk voor uiterlijk 1 februari, 1 juni en 1 oktober. De eerste indiendatum is 1 oktober 2002.

Een eventuele toezegging is altijd voorlopig. Het bedrag van de definitieve toezegging kan pas worden vastgesteld als de financiële dekking van het project rond is.

juli 2002