Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2002, 118 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging maximumtarieven taxivervoer t.g.v. een aangepaste indexering

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met een aangepaste indexering

21 juni 2002

HDJZ/S&W/2002-1632

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 84 en 142 van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel a wordt:

1. `€ 4,79' vervangen door: € 4,85,

2. `€ 7,81' vervangen door: € 7,90.

B

In onderdeel b wordt:

1. `€ 1,82' vervangen door: € 1,84,

2. `€ 2,10' vervangen door: € 2,12.

C

In onderdeel c wordt: `€ 30,77' vervangen door: € 31,13.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

1 Stcrt. 1999, 250, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 11 december 2001 (Stcrt. 2001, 243).

Toelichting

Deze regeling strekt tot aanpassing van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met het hanteren van een andere indexering.

Het maximumtarief voor een rit per auto waarmee taxivervoer wordt verricht, bestaat uit een optelsom van het opstaptarief, het kilometertarief en het wachttarief. Ter correctie van de inflatie over 2001 zijn deze tarieven met ingang van 1 januari 2002 met een percentage van 4,0% verhoogd. Dit percentage was gebaseerd op de Index materiële overheidsconsumptie (IMOC) die het CBP in de Macro Economische Verkenningen jaarlijks bekendmaakt.

Naar aanleiding van het overleg over deze indexering met vertegenwoordigers van de taxisector en naar aanleiding van opmerkingen van het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV) ter zake, is afgesproken dat in 2002 nader onderzoek zou worden verricht naar de vraag of er, wat de afzonderlijke elementen van het maximumtarief betreft en de kenmerken daarvan, een beter bij de taxisector passende index dan de IMOC zou bestaan.

Uit dit onderzoek is nu gebleken dat de zogeheten NEA-index, die reeds voor 1 januari 2000 door de destijds voor taxivervoer verantwoordelijke decentrale overheden als basis voor de jaarlijkse tariefsverhogingen werd toegepast, beter bij de loon- en prijsontwikkelingen in de taxisector aansluit dan de IMOC. Deze regeling strekt ertoe om de maximumtarieven in de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer naar aanleiding van bedoeld onderzoek aan de hand van de NEA-index aan te passen.

Op basis van de NEA-index geldt zowel voor het opstaptarief als voor het kilometertarief voor taxivervoer met een auto, die is ingericht voor vervoer van maximaal vier personen, een percentage van 5,4% ter correctie van de inflatie over 2001. In het geval de auto waarmee taxivervoer wordt verricht, is ingericht voor vervoer van vijf tot en met acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, geldt op basis van de NEA-index voor het opstaptarief en kilometertarief een correctiepercentage van 5,2%. Voor taxivervoer met een auto die is ingericht voor het vervoer van een of meer personen, in een rolstoel, geldt eveneens een correctiepercentage van 5,2%. Het wachttarief wordt op basis van de NEA-index voor al het taxivervoer gecorrigeerd met een percentage van 5,2%.

Deze regeling strekt ertoe het maximumtarief taxivervoer met ingang van 1 juli 2002 te verhogen met het verschil in percentages dat bestaat tussen de eerder gehanteerde IMOC en de NEA-index.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.