Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociale VerzekeringsbankStaatscourant 2002, 109 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Besluit Beleidsregels Sociale Verzekeringsbank 2002

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet en artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2000, 462);

Besluit:

Artikel 1

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 alsmede de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, past de Sociale Verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie SVB Beleidsregels 2002.

Artikel 2

Het Besluit Beleidsregels Sociale Verzekeringsbank 2001, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 27 april 2001 (Stcrt. 2001, 115), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Beleidsregels SVB 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank op 26 april 2002.

G.H. Terpstra, voorzitter.
E.F. Stoové, president directeur.

Toelichting

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 jaarlijks het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Publicatie vindt plaats door bekendmaking van een besluit als het bovenstaande, inhoudende dat door het bestuur van de SVB opnieuw de SVB-beleidsregels voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. De bijlage waarnaar in het besluit wordt verwezen betreft de in boekvorm gebundelde verzameling SVB-beleidsregels welke voor een ieder ter inzage ligt bij de vestigingskantoren van de SVB, en die eveneens verkrijgbaar is bij de meer academisch georiënteerde boekhandels.

Ook voor het jaar 2002 is weer een geactualiseerde bundel SVB-beleidsregels vastgesteld.

In deel I (AOW, Anw, AKW) hebben de wijzigingen onder meer betrekking op:

- het begrip eigen kind in relatie tot het Haags Adoptieverdrag;

- een versoepeling van het pleegkindcriterium;

- de inperking van de verrekeningsmogelijkheid van kinderbijslag naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep;

- aanscherping van het voorschottenbeleid;

- de mogelijkheid om afstamming door middel van DNA-onderzoek aan te tonen.

In deel II (Awb) is onder andere de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het recht op schadevergoeding in bezwaarprocedures verwerkt.

Voor het overige zijn in deze uitgave voornamelijk kleinere onderhoudsaanpassingen aangebracht.

Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit Beleidsregels SVB 2001 ingetrokken.