Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 74 pagina 15Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling experimenten regionale treindiensten i.v.m. decentralisatie treindienst Arnhem-Doetinchem

6 april 2001

CDJZ/WVW/2001-364

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 117, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

De bijlage behorende bij de Regeling experimenten regionale treindiensten1 wordt als volgt gewijzigd:

1. `Leeuwarden-Staveren' wordt vervangen door: Leeuwarden-Stavoren.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Arnhem-Doetinchem.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

1 Stcrt. 1998, 113, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2000, (Stcrt. 245).

Toelichting

Decentrale overheden kunnen de Minister van Verkeer en Waterstaat verzoeken om een financiële bijdrage voor de exploitatie van regionale treindiensten. De Regeling experimenten regionale treindiensten is de basis voor de verlening van een dergelijke financiële bijdrage. De onderhavige wijziging van de regeling strekt ertoe de dienst Arnhem-Doetinchem toe te voegen aan de in de bijlage bij de regeling opgenomen lijst met treindiensten die bij wijze van experiment gedecentraliseerd zijn.

In 1997 bestond bij de Minister van Verkeer en Waterstaat reeds het voornemen tot decentralisatie van de treindienst Arnhem-Winterswijk. In 1998 is de provincie Gelderland, na instemming met decentralisatie van de treindiensten door het ministerie, het experiment met een geïntegreerd openbaar vervoer door Syntus in Oost-Gelderland gestart. Op verzoek van de provincie Gelderland is de treindienst Arnhem-Winterswijk op dat moment slechts voor het deel Doetinchem-Winterswijk in het experiment opgenomen. Voor de reizigers betekende de beperkte decentralisatie van deze dienst een extra overstap. Dit deed afbreuk aan het experiment, vandaar dat de provincie Gelderland de Minister van Verkeer en Waterstaat vorig jaar heeft verzocht het mogelijk te maken de oude doorgaande treindienst Winterswijk-Doetinchem-Arnhem in het belang van de reizigers te herstellen. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd met het verzoek van de provincie Gelderland, en heeft bij NSR de exploitatie van de treindienst Arnhem-Doetinchem opgezegd. Met ingang van 10 juni 2001 kan deze dienst derhalve door een andere vervoerder worden geëxploiteerd.

Daarnaast wordt de bijlage bij de regeling aangepast in de zin dat de onjuiste spelling van Stavoren wordt verholpen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.