Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociale VerzekeringsbankStaatscourant 2001, 7 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Wijziging controlevoorschriften AKW, AOW en Anw

Besluit van 22 december 2000

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;

Gelet op artikel 16 Algemene Kinderbijslagwet, artikel 15 Algemene Ouderdomswet, artikel 36 Algemene nabestaandenwet en artikel 8g Remigratiewet,

Besluit:

Artikel I

De Controlevoorschriften AKW worden als volgt gewijzigd.

1. Artikel 4 komt te vervallen.

2. Artikel 15 komt te luiden:

1. Als het kind onderwijs volgt, zorgt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon ervoor dat, op verzoek van de Bank, een schoolverklaring door de onderwijsinstelling wordt ingevuld en ondertekend. Daarna doet deze persoon de verklaring binnen de door de Bank gestelde termijn aan de Bank toekomen.

2. De Bank doet een verzoek als bedoeld in het eerste lid in beginsel niet indien het kind, dat de zestienjarige doch nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt, voorkomt in een door de Informatie Beheer Groep aan de Bank verstrekt bestand:

• van kinderen die onderwijs volgen ter zake waarvan voor hen op grond van de Les- en cursusgeldwet les- of cursusgeld verschuldigd is;

• van kinderen die zijn ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.2, onder a en b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en die recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering.

Artikel II

Artikel 3, tweede lid, van de Controlevoorschriften AOW komt te vervallen.

Artikel III

Artikel 4, tweede lid, van de Controlevoorschriften Anw komt te vervallen.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Aldus door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vastgesteld op 22 december 2000.

G.H. Terpstra, voorzitter.
P.A. Schaafsma, president-directeur.

Toelichting

Het onderhavige besluit wijzigt de Controlevoorschriften AKW (besluit van 26 januari 1996, Stcrt. 1996, 141, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 september 1997, Stcrt. 187) in verband met een nieuw tot stand gekomen procedure tot gegevensuitwisseling met de Informatie Beheer Groep. Voorts wordt de verplichting, wijzigingen in het sociaal-fiscaal nummer aan de SVB te melden, voor de door de SVB uitgevoerde volksverzekeringswetten geschrapt.

Gegevensuitwisseling met de Informatie Beheer Groep

De verzekerde op grond van de AKW kan recht hebben op kinderbijslag voor een kind van zestien jaar of ouder dat onderwijs volgt. Tot de aanvang van het schooljaar 2000/2001 placht de Bank het volgen van onderwijs door het kind in alle gevallen te controleren door een zogenaamde schoolverklaring op te vragen. De verzekerde diende ervoor te zorgen dat de onderwijsinstelling een schoolverklaring invulde en ondertekende, en deze vervolgens aan de Bank te retourneren.

De Informatie Beheer Groep beschikt in het kader van de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet en de Wet op de studiefinanciering over betrouwbare bestanden betreffende het volgen van onderwijs door kinderen van zestien jaar en ouder. De Bank en de Informatie Beheer Groep zijn thans overeengekomen dat laatstgenoemde instelling jaarlijks aan de Bank een bestand zal verstrekken van kinderen die onderwijs volgen ter zake waarvan voor hen op grond van de Les- en cursusgeldwet les- of cursusgeld verschuldigd is, alsmede van kinderen die zijn ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs en die recht hebben op studiefinanciering.

Ten aanzien van de eerste groep kan in beginsel zonder schoolverklaring worden aangenomen dat zij voldoen aan het vereiste van onderwijs volgen in de zin van de AKW. Daarom wordt in het thans ingevoerde tweede lid van artikel 15 bepaald dat de Bank in deze gevallen in beginsel geen schoolverklaring opvraagt. Als in een individueel geval twijfels rijzen, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is of gedurende tenminste 213 klokluren per kwartaal lessen of stages worden gevolgd, kan de Bank alsnog aan de verzekerde verzoeken een schoolverklaring over te leggen. De verzekerde blijft op grond van het eerste lid verplicht, aan dit verzoek te voldoen.

Voor de tweede groep kinderen bestaat op grond van artikel 7a AKW geen recht op kinderbijslag, aangezien zij recht hebben op studiefinanciering. Een schoolverklaring is voor deze groep overbodig.

Gedurende het schooljaar 2000/2001 betreft de gegevensverstrekking van de Informatie Beheer Groep aan de Bank slechts enkele regio's van Nederland. Aan verzekerden in andere regio's wordt nog op de gebruikelijke wijze om een schoolverklaring gevraagd. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de Informatie Beheer Groep vanaf het schooljaar 2001/2002 aan de Bank een volledig bestand verstrekken van kinderen van zestien en zeventien jaar die tot één van de beschreven groepen behoren.

Vervallen verplichting tot melden wijziging sociaal-fiscaal nummer

Van de gelegenheid is tevens gebruikgemaakt om in de Controlevoor-schriften AKW, de Controlevoor-schriften AOW en de Controlevoor-schriften Anw de verplichting, veranderingen in het sociaal-fiscaal nummer te melden, te doen vervallen. Het sociaal-fiscaal nummer is een uniek nummer dat voor het leven wordt toegekend en na toekenning niet meer wordt gewijzigd. Deze bepaling is dus overbodig en wordt vanuit een oogpunt van deregulering ingetrokken.