Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2001, 250 pagina 91Overig

Subsidieplafond Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

17 december 2001

Nr. TRCJZ/2001/17496

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden;

Besluiten:

Artikel 1

Voor het begrotingsjaar 2001 wordt voor de verstrekking van subsidies op grond van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden een subsidieplafond vastgesteld van f 8.164.705,-.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 17 december 2001.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J.F. de Leeuw.
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J.P. Pronk.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J.M. de Vries

Toelichting

Met de onderhavige regeling wordt het subsidieplafond, bedoeld in artikel 8 van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden, voor het begrotingsjaar 2001 vastgesteld.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries