Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 88Besluiten van algemene strekking

Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002

21 december 2001

Nr. DGTP/01/6186

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, vierde lid, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. divisie Telecom: divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

b. categorieën: categorieën van gelijksoortige werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

c. subcategorieën: subcategorieën, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

d. vergoeding: vergoeding, bedoeld in artikel 16.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

e. jaarlijkse bijdrage: bijdrage, bedoeld in artikel 16.1, vierde lid, van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2

1. Voor de kosten van het door de divisie Telecom verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën zijn de in de bij deze regeling behorende bijlage I vastgestelde vergoedingen over het daarin genoemde kalenderjaar verschuldigd.

2. Voor de kosten van het door de divisie Telecom verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder één van de categorieën of subcategorieën, bedoeld in het eerste lid, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de vergoedingen die zijn vastgesteld in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 3

1. Van de vergoeding die per (sub)categorie in bijlage I, is vastgesteld voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht, maakt de jaarlijkse bijdrage onderdeel uit en bestaat uit het bij onderstaande categorieën genoemde percentage van de hiervoor bedoelde vastgestelde vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

I. categorieën met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte:

a. vaste verbindingen: 30 procent;

b. mobiele communicatie: 30 procent;

c. mobiele openbare telefonie en semafonie: 30 procent;

d. radiodeterminatie: 10 procent;

e. radiozendamateurs: 10 procent;

f. omroep: 40 procent, en

g. immuniteitsbeproevingen: 30 procent.

II. categorieën met betrekking tot randapparaten, radiozendapparaten en overige apparaten:

a. examens: geen;

b. afgifte verklaringen, keuringen en erkenningen: 5 procent, en

c. randapparatuur: 5 procent.

2. De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door de divisie Telecom verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedraagt voor:

a. het Ministerie van Defensie € 1.300.000;

b. de Luchtverkeersbeveiliging € 456.000;

c. het Korps Landelijke Politiediensten € 98.500.

Artikel 4

1. Een vergoeding voor de kosten van de klachtbehandeling, bedoeld in de Regeling storingsklachten, is verschuldigd door de houder van het apparaat die de klacht heeft ingediend, indien uit het onderzoek is gebleken dat het apparaat van klager niet voldoet aan artikel 4, eerste lid, onder a tot en met d, van de Regeling storingsklachten en kan bij deze in rekening worden gebracht.

2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de vergoedingen die zijn genoemd in bijlage II.

Artikel 5

De vergoeding voor de kosten van de werkzaamheden of diensten die door de divisie Telecom worden verricht in het kader van de opgedragen wettelijke taak en niet zijn genoemd in de voorgaande artikelen, kan worden vastgesteld op grond van de in bijlage II vastgestelde vergoedingen.

Artikel 6

De vergoeding en de jaarlijkse bijdrage, bedoeld in de artikelen 2, 3, tweede lid, 4 en 5 behoeven door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan, indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste dertig dagen van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 7

Indien de verschuldigde vergoeding of jaarlijkse bijdrage niet op eerste aanzegging wordt voldaan, wordt € 12,70 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 8

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt bekendgemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van de divisie Telecom te Groningen.

Artikel 9

Met ingang van 1 augustus 2002 wordt het bedrag, genoemd in bijlage I, onderdeel II.A.1, met € 3,20 verhoogd.

Artikel 10

De Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2001 zijn verricht.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Bijlage I, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002

De verschuldigde vergoedingen over het kalenderjaar 2002 bedragen:

stcrt-2001-250-p88-SC32611-1.gifstcrt-2001-250-p88-SC32611-2.gifstcrt-2001-250-p88-SC32611-3.gifstcrt-2001-250-p88-SC32611-4.gifstcrt-2001-250-p88-SC32611-5.gif

Bijlage II, bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, 4, tweede lid en 5 van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002

1. Vergoedingen personeel (in €):

Salarisschaal Vergoedingen Manuur inclusief toeslag*) Eventuele toeslag per uur

BBRA 1984 per manuur

onregelmatigheid overwerk apparatuurkosten automatisering

1 36 46 54 12 6

2 37 48 55 12 6

3 38 49 57 12 6

4 40 52 60 12 6

5 41 53 61 12 6

6 43 55 64 12 6

7 45 58 67 12 6

8 47 61 70 12 6

9 50 65 75 12 6

10 53 68 79 12 6

11 57 74 85 12 6

12 63 81 94 12 6

13 69 89 103 12 6

14 74 96 111 12 6

15 79 102 118 12 6

16 85 110 127 12 6

17 90 117 135 12 6

18 96 124 144 12 6

*) Functionarissen boven schaal 10 komen niet in aanmerking voor een toeslag.

Omwille van de eenvoud is voor beide toeslagen een gemiddelde gebruikt. Voor onregelmatigheid is dat 30% en voor overwerk 50%. Bij onregelmatigheid is er rekening mee gehouden dat het salaris van schaal 7 de maximum berekeningsbasis is.

2. Vergoedingen dienstauto's:

- inspectie/toezicht: € 10 per uur (incl. apparatuur)

- opsporing: € 23 per uur (incl. apparatuur)

- Mobiele monitoring zonder professionele peiler: € 50 per uur (incl. apparatuur)

- Mobiele monitoring met professionele peiler: € 121 per uur (incl. apparatuur)

Toelichting

I. Algemeen

Met de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002 worden de vergoedingen voor 2002 vastgesteld die door de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna: de divisie Telecom) op grond van de Telecommunicatiewet (hierna: de wet) in rekening gebracht kunnen worden. De vergoedingen dienen ter dekking van de kosten die verband houden met de aan de divisie Telecom opgedragen uitvoeringstaak en de toezichthoudende taak. De uitvoeringstaak omvat onder meer de verlening, wijziging en overdracht van vergunningen en de afgifte van erkenningen en certificaten. De toezichthoudende taak omvat het toezicht op de naleving van de bij of krachtens paragraaf 3.2 en hoofdstuk 10 van de wet gestelde regels.

Voor vergoedingen die op basis van de wet worden opgelegd geldt dat zij zijn aan te merken als retributies en worden onderscheiden op basis van de categorieën, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet (hierna: het besluit). Deze categorieën kunnen voorts worden onderverdeeld in subcategorieën. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het besluit worden de directe en indirecte kosten die worden toegerekend aan de betreffende categorieën geprognosticeerd voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt. Indien na afloop van het kalenderjaar blijkt dat de in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de geprognosticeerde kosten wordt het verschil bij de raming van de kosten voor de daarop volgende jaren meegenomen. De vergoedingen hebben in overwegende mate een forfaitair karakter.

In dit kader zij vermeldenswaardig dat er in 2001 een aantal rechtszaken heeft gelopen met betrekking tot de door de divisie Telecom opgelegde vergoedingen. In haar uitspraken van 13 november 2001 (TELEC 01/152-SIMO en TELEC 01/78-SIMO; (nog) niet gepubliceerd) overwoog de Rechtbank Rotterdam dat de in de Regeling vergoedingen van de afgelopen jaren opgenomen vergoedingen `in overwegende mate een forfaitair karakter hebben'. Gegeven dit karakter kan de Staatssecretaris `niet gehouden worden geacht aan elke afzonderlijke vergunninghouder inzichtelijk te maken welke exacte bemoeiingen ten behoeve van dan wel ten aanzien van hem zijn gepleegd en welke exacte kosten daarmee zijn gemoeid'.

Aangezien de onderhavige zaken betrekking hebben op de vergoedingen binnen de categorie `Omroep' en in het bijzonder op het onderscheid binnen deze categorie tussen de commerciële omroep en de publieke omroep, zullen de uitspraken in de artikelsgewijze toelichting op het artikel waarin de categorie `Omroep' is opgenomen, nader worden besproken.

In lijn met het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het in het kader van de operatie marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) opgestelde rapport `Maat houden, een kader voor doorberekening van toelatings- en handhavingskosten' (Kamerstukken II 1995-1996, 24 036, nr. 22), worden de kosten van repressieve strafrechtelijke handhaving en de kosten van bezwaar en beroep zonder uitzondering niet doorberekend in de vergoedingen. Deze kosten bedragen over 2002 in totaal € 3,2 miljoen.

De onderhavige regeling is ten opzichte van die van 2001 op meerdere punten aangepast. Allereerst zijn de verschuldigde vergoedingen opgenomen in een bijlage bij de regeling. Voorts heeft een samenvoeging plaatsgevonden van de subcategorieën waarvan zowel de aard van de werkzaamheden als de hoogte van de kosten van de werkzaamheden gelijksoortig respectievelijk gelijk zijn. Deze aanpassingen strekken ertoe de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de regeling te vergroten. Daarnaast zijn enkele vergoedingen aangepast als gevolg van de voortdurende evaluatie van de vergoedingen. Het betreft hier voornamelijk wijzigingen in verdeelsleutels. Een verdeelsleutel dient ter verdeling van de kosten over de baathebbers binnen een groep van gelijksoortige werkzaamheden. Ten slotte zij opgemerkt dat het merendeel van de in de Regeling opgenomen vergoedingen ten opzichte van 2001 gelijk is gebleven, ondanks de stijgende kostenontwikkeling. Dit is mogelijk doordat verrekening heeft plaatsgevonden met de in de voorgaande jaren verkregen meerinkomsten.

In de artikelsgewijze toelichting zal meer in het bijzonder ingegaan worden op de artikelen van de Regeling die een wijziging ten opzichte van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW van 2001 behelzen.

Per 1 januari 2002 wordt de chartale euro geïntroduceerd. Daarbij worden alle in de wet- en regelgeving voorkomende guldenbedragen voor voornoemde datum in eurobedragen omgezet. De vergoedingen voor 2002 zijn dan ook vermeld in eurobedragen. De in de regeling genoemde bedragen zijn voor dat jaar opnieuw vastgesteld. Zoals tot op heden ook gebruikelijk was met bedragen in guldens, zijn alle eurobedragen (met uitzondering van de bedragen, genoemd in de artikelen 7 en 9) naar beneden afgerond op hele euro's.

Over 2000 is, evenals de voorgaande 4 jaren, aan de Divisie Telecom een, in het kader van de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Comptabiliteitswet, goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Dit impliceert onder meer dat de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede kapitaaluitgaven en -ontvangsten, tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begrotingswetten en met de andere van toepassing zijnde wettelijke regelingen. De jaarrekening 2000 is opgenomen in het jaarverslag 2000 van de divisie Telecom.

II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Zoals in het algemene gedeelte reeds is uiteengezet, is de opsomming van de verschuldigde vergoedingen thans opgenomen in een bijlage. Hiermee wordt de overzichtelijkheid en de leesbaarheid van de regeling vergroot. Binnen de categorie `Vaste verbindingen' (I.A) zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van 2001. De wijzigingen in de categorie `Mobiele communicatie' (I.B) zijn hoofdzakelijk gelegen in het samenvoegen van subcategorieën. Met deze samenvoeging wordt slechts beoogd de regeling meer leesbaar en overzichtelijk te maken. Daarnaast is de subcategorie `Commissioning Inmarsat' (I.B.17) komen te vervallen als gevolg van het feit dat de divisie Telecom niet langer werkzaamheden verricht op dit vlak. Ten aanzien van de subcategorie `TRAXYS' zij verwezen naar hieronder.

In de categorie `Mobiele telefonie en semafonie' (I.C) is in onderdeel I.C.4 `TETRA' een vergoeding voor toezicht opgenomen. De vergoeding dient ter dekking van de kosten die verband houden met het toezicht dat met ingang van 2002 gepleegd gaat worden op het gebruik van frequentieruimte door de houder(s) van een vergunning voor TETRA. Deze vergunningen worden naar verwachting begin 2002 vergeven. In dezelfde subcategorie is tevens TRAXYS opgenomen. Voorheen was TRAXYS opgenomen in de categorie `Mobiele communicatie' (I.B). De reden voor het overbrengen van TRAXYS is gelegen in het overeenstemmende karakter van TRAXYS en TETRA. Het betreft hier in beide gevallen een trunking systeem, waarbij sprake is van dynamische frequentietoewijzing voor mobiele openbare telecommunicatie.

Ten aanzien van de categorie `Omroep' (I.E) zij het volgende opgemerkt. In het algemene gedeelte van deze toelichting is reeds melding gemaakt van een aantal uitspraken van de arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, te Rotterdam (verder: de rechtbank) inzake de vergoedingen die door de divisie Telecom in rekening worden gebracht. De beroepen richtten zich in zijn algemeenheid op de vergoedingenstructuur van de categorie `Omroep' en in het bijzonder op het onderscheid binnen deze categorie tussen de commerciële omroep en de publieke omroep. De rechtbank overwoog dat de vergoedingen moeten worden aangemerkt als retributies en dat deze `uitsluitend betrekking mogen hebben op diensten ten aanzien waarvan dat bij of krachtens de wet uitdrukkelijk is bepaald, dat zij de werkelijke kosten niet mogen overschrijden en dat - ook overigens - het door de wet vereiste verband tussen de vergoeding en de dienst in voldoende mate aanwezig moet zijn (vgl. de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 14 oktober 1998 (AB 1999, nr. 275). Met inachtneming van deze begrenzingen mag de opsteller van de desbetreffende algemene verbindende voorschriften, op basis van een adequaat kostencalculatiemodel, in beginsel voor de vaststelling van de vergoedingenmaatstaf kiezen voor een - in overwegende mate - forfaitair stelsel, waarin categorieën worden onderscheiden en waarin in zoverre wordt geabstraheerd van de individueel betrokkene. Toetssteen is daarbij of al dan niet sprake is van een onredelijke of willekeurige vergoedingenmaatstaf.' De rechtbank oordeelde `dat niet kan worden gezegd dat de in de Regelingen neergelegde vergoedingenmaatstaf, voorzover het betreft de vergoeding en de vergoedingenstructuur voor de categorie omroep, onredelijk of willekeurig is. De beroepen werden derhalve ongegrond verklaard.

Opgemerkt zij dat naar verwachting in 2002 in het kader van `zero-base' een algehele verdeling van de frequentieruimte voor radio-omroep plaatsvindt. Deze verdeling kan ertoe leiden dat aanpassing plaatsvindt van de thans gebruikte tariefstructuur, waarbij recht wordt gedaan aan de dan ontstane situatie.

Tenslotte zij ten aanzien van de bijlage vermeld dat een nieuwe categorie `immuniteitsbeproevingen' (I.G) is toegevoegd. De bevoegdheid hiertoe wordt ontleend aan artikel 4, vierde lid, van het besluit waarin is bepaald dat bij ministeriële regeling andere categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten kunnen worden vastgesteld.

Het vaststellen van de onderhavige categorie is het gevolg van de introductie van vergunningen op het vlak van immuniteitsbeproevingen. Bij dit soort beproevingen wordt gebruikt gemaakt van frequentieruimte, waarbij mogelijkerwijs storing kan ontstaan op dichtbijgelegen radiotoepassingen. De werkzaamheden ten aanzien van deze vergunningen bestaan dan ook uit het toezicht op de naleving van de vergunninghouders van de bij of krachtens de wet gestelde regels ten aanzien van immuniteitsbeproevingen. Daarnaast zijn inspanningen verricht die verband houden met de verlening.

Opgemerkt zij dat ten aanzien van de onderhavige werkzaamheden niet kon worden volstaan met het vaststellen van een subcategorie binnen een bestaande categorie, aangezien de daartoe noodzakelijke voorwaarde, te weten dat de onderhavige werkzaamheden te vatten zijn onder een van de reeds bestaande categorieën van werkzaamheden, niet opging.

Het tweede lid van artikel 2 komt overeen met artikel 1, tweede lid, van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW. Het artikellid heeft betrekking op kostenaanrekeningen met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die uit de aard niet zijn te categoriseren. Te denken valt aan de kosten van werkzaamheden en diensten die voortvloeien uit bepaalde, voor zeer korte duur uitgegeven, vergunningen voor evenementen en experimenten die primair bedoeld zijn voor het experimenteren met (nieuwe soorten) radiotoepassingen. Daar vanwege de noviteit van de toepassingen de daarop betrekking hebbende werkzaamheden van de divisie Telecom niet te vatten zijn onder de bestaande subcategorieën, wordt door middel van het aantal bestede uren voor de werkzaamheden op basis van de in bijlage II opgenomen tabel de verschuldigde vergoeding berekend. Deze tabel is gebaseerd op de tarievenhandleiding van de Directie Accountancy Rijksoverheid. De voornoemde handleiding is opgenomen in het handboek Financiële Administratie Rijksoverheid (HAFIR, A.8.4). Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat dit artikellid geen toepassing vindt op de zogenoemde Near Single Frequency (NSF)- en daarmee vergelijkbare experimenten in de omroepbanden. Het betreft hier immers experimenten die niet voor een `zeer korte duur' zijn vergund.

Artikelen 4 en 5

Deze artikelen komen overeen met artikelen 3 en 4 van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW.

Artikel 6

Met het onderhavige artikel wordt gebruik gemaakt van de in artikel 7 van het besluit neergelegde mogelijkheid om af te wijken van de in laatstgenoemd artikel opgenomen bepaling dat de vergoeding door degene die de vergoeding is verschuldigd bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Dit is nodig omdat bij het opleggen van vergoedingen binnen of na de laatste maand van het kalenderjaar waarover de vergoedingen verschuldigd zijn het voor degene die de vergoeding is verschuldigd is niet mogelijk is gebruik te maken van de in artikel 8 van het besluit genoemde termijn van dertig dagen zonder in strijd te komen met het bepaalde in artikel 7 van het besluit.

Artikel 7 en 8

Deze artikelen komen overeen met artikelen 6 en 7 van de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW.

Artikel 9

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte met behulp van radiozendapparaten aan boord van schepen, dient de aanvrager van de vergunning een certificaat van bediening te hebben. Dit certificaat wordt verkregen nadat met goed gevolg examen is afgelegd. De examens worden afgenomen door watersportbonden die daartoe door de divisie Telecom IVW zijn aangewezen. De watersportbonden ontvangen van de kandidaten het examengeld. Teneinde de afdracht van de watersportbonden aan de divisie Telecom IVW op een kostendekkend niveau te krijgen zijn de vergoedingen vanaf 1999 jaarlijks verhoogd. De onderhavige verhoging is de laatste verhoging. Vanaf 1 augustus 2002 is de afdracht derhalve kostendekkend.

Artikel 10

Op grond van artikel 10 wordt de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW ingetrokken. Ingevolge dat artikel blijven de bepalingen van die regeling (na 31 december 2001) van toepassing met betrekking tot de werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2001 door de Divisie Telecom zijn verricht. Hiermee geldt dat voor alle werkzaamheden of diensten die in 2001 door de Divisie Telecom zijn verricht de vergoedingen gelden zoals neergelegd in de Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW, ook indien facturering of afhandeling van de factuur heeft plaatsgevonden na 31 december 2001.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries.