Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 83Besluiten van algemene strekking

Wijziging instructie medeparaaf Verkeer en Waterstaat i.v.m. reorganisatie van de Centrale Directie Juridische Zaken

19 december 2001

Nr. CDJZ/BBI/ 2001-1488

Centrale Directie Juridische Zaken

De secretaris-generaal,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat 2001;

Besluit:

Artikel I

De instructie medeparaaf Verkeer en Waterstaat1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen 1 en 2 wordt `directeur FEZ' vervangen door: hoofddirecteur FEZ.

2. In onderdeel 3 wordt `directeur DPZ' vervangen door: directeur DPO.

3. In onderdeel 4 wordt `directeur DJZ' vervangen door: hoofddirecteur HDJZ.

4. In de onderdelen 7 tot en met 9 wordt `directeur DVO' vervangen door: directeur DCO.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 19 december 2001.
De secretaris-generaal,
R.J.J.M. Pans.

1 Besluit van 23 september 1997, Stcrt. 1997, 190, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 december 2000, Stcrt. 2001, 4.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2002 zal de juridische functie voor de beleidskern van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn geconcentreerd in een nieuw centraal dienstonderdeel, de Hoofddirectie Juridische Zaken. De Instructie medeparaaf centrale diensten Verkeer en Waterstaat is hiermee in overeenstemming gebracht. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele naamswijzigingen van andere dienstonderdelen uit het recente verleden in de instructie aan te passen.

De secretaris-generaal,

R.J.J.M. Pans.