Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2001, 250 pagina 6Overig

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring Matra Doelbijdragen Programma

21 december 2001

DZO-UM/2050/2001

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken1,

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 voor het Matra Doelbijdragen Programma het volgende subsidieplafond: € 200.000,-.

Artikel 2

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 geldt met betrekking tot het Matra Doelbijdragen Programma het volgende beleidsvoornemen:

a. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen in aanmerking activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de minister ter ondersteuning van de overgang naar pluriforme, democratische rechtstaat en/of het proces van toetreding tot de Europese Unie in landen in Midden- en Oost-Europa voor zover subsidiëring niet mogelijk is met de overige instrumenten van het Matra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

b. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op de landen: Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Kroatië, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Belarus, Oekraïne, de Russische Federatie en Turkije.

c. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

d. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste één jaar.

e. De subsidie per aanvraag bedraagt ten hoogste € 100.000,-.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,namens deze,
de Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken,
P.P. van Wulfften Palthe.

1 Stcrt. 1998, nr. 249.