Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2001, 250 pagina 34Overig

Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002

21 december 2001

Nr. TRCJZ/2001/17572

Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 32, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 19931;

Gelet op artikel 41, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling2;

Gezien het advies van de commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel I

De bijlage, bedoeld in artikel 32, tweede en derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993, wordt voor het begrotingsjaar 2002 als volgt vastgesteld:

Bijlage 2 kVEM-prijs en CAO-tarief

A. Het bedrag, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 14,52 per honderd kilo voedereenheid melk.

B. Het bedrag, bedoeld in artikel 32, derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 18,39 per arbeidsuur.

Artikel II

De bijlage, bedoeld in artikel 41, tweede en derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, wordt voor het begrotingsjaar 2002 als volgt vastgesteld:

Bijlage 3. kVEM-prijs en CAO-tarief

A. Het bedrag, bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, dat met betrekking tot het verschil van de productieniveaus van 1 hectare grasland, uitgedrukt in kilo voedereenheden melk, bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 14,52 per honderd kilo voedereenheid melk.

B. Het bedrag, bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, dat met betrekking tot de toename van de arbeidsaanspraken per hectare bij de bepaling van de vergoeding in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2002: € 18,39 per arbeidsuur.

Artikel III

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 december 2001.
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,G.H. Faber.

1 Stcrt. 1992, 253; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 maart 2001 (Stcrt. 62).

2 Stcrt. 1995, 95; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 maart 2001 (Stcrt. 62).

Toelichting

De berekening van de beheersvergoedingen op grond van de Regeling beheersovereenkomsten 1993 en de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling is onder meer gebaseerd op normbedragen per kilo voedereenheid en per arbeidsuur. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. Bij deze regeling worden de bedragen voor het jaar 2002 vastgesteld.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.