Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2001, 250 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Besluit tot wijziging van het Interim-aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht

26 november 2001

Nr. DGL/L 01.422137

Directoraat-Generaal Luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 27 van de Luchtvaartwet en artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

In artikel 16, tweede lid, van het Interim-aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht1 wordt het bedrag van `f 2.500,-` vervangen door: € 1135.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

1 Stcrt. 2000, 90.

Bezwaar:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij Directoraat-generaal Luchtvaart, Programma Regio, Postbus 90771, 2509 LT Den Haag. Het bezwaarschrift dient te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

d. de gronden van het bezwaar.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

(Herplaatsing van de publicatie in Stcrt. 240 d.d. 11 december 2001 in verband met onjuiste kopregel.)