Wijziging regeling uitzondering kentekenplicht voor leden aangewezen krijgsmacht of civiele dienst

7 december 2001

CDJZ/WBI/2001-1551

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 37, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1, onderdeel c, onder 2°, van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 december 1994, nr. RV 187657, houdende vaststelling uitzondering kentekenplicht voor leden aangewezen krijgsmacht of civiele dienst (Stcrt. 241), komt te luiden:

2°. aan de voor- en achterzijde van het motorrijtuig duidelijk zichtbaar een registratienummer wordt gevoerd, dat door of namens de Commander in Chief van het hiervoor vermelde hoofdkwartier is afgegeven, welk nummer door de Dienst Wegverkeer aan deze is medegedeeld.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

Toelichting

In de praktijk is gebleken dat de onderhavige regeling op een technisch punt moet worden aangepast. De betrokken registratienummers worden voortaan door de Dienst Wegverkeer medegedeeld.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.

Naar boven