Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2001, 233 pagina 12Overig

Verzamelregeling aanpassing euro Rijksgebouwendienst

21 november 2001

4502001112267

Rijksgebouwendienst Directie Huisvestingsbeleid

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

In de bijlage bij de Regeling Handboek Rijksgebouwendienst Werken voor niet-rijksdiensten wordt onder punt 13 `(diensten: ca. f 440.000,- en werken: ca. f 11 mln)' vervangen door: (het bedrag in euro zoals dit voor diensten en werken in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt als geldend met ingang van 1 januari 2002 en zoals dat telkens om de 2 jaar met ingang van 1 januari wordt herzien).

Artikel II

Artikel 4 van de bijlage bij de Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid wordt het teken `f' vervangen door: □.

B

In het tweede lid, derde volzin, wordt `f 10.000' vervangen door: □ 4537,80.

C

In het tweede lid, vierde volzin, wordt `f 3 miljoen' vervangen door: € 1.361.340,65.

Artikel III

In artikel 14 van de bijlage bij de Regeling, houdende de vaststelling van de Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst wordt `f 1.500.000,-' vervangen door: € 680.670,32.

Artikel IV

In artikel 15 van de bijlage bij de Regeling, houdende de vaststelling van de Algemene Externe Voorwaarden Rijksgebouwendienst wordt `f 1.500.000,-' vervangen door: € 680.670,32.

Artikel V

De bijlage, bedoeld in artikel 3 van de Regeling beschikbaarstelling Grafelijke zalen, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel VII

Deze regeling wordt aangehaald als: Verzamelregeling aanpassing euro Rijksgebouwendienst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 november 2001.
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J.W. Remkes.

Bijlage behorende bij de Verzamelregeling aanpassing euro Rijksgebouwendienst

Kostenvergoeding voor het gebruik van de Grafelijke zalen

Grafelijke zalen Vergoeding per zaal per dag

Ridderzaal € 3403,35

max. zaalcapaciteit:

850 deelnemers voor een receptie

650 deelnemers voor een zitting

375 deelnemers voor een diner (excl. dansvloer)

400 deelnemers voor een koud buffet (excl. dansvloer)

Na overleg met de brandweer van de gemeente 's-Gravenhage is vastgesteld, dat bij meer dan 550 genodigden vluchttrappen dienen te worden geplaatst. De plaatsingskosten daarvan bedragen € 9983,16 incl. b.t.w.

Rolzaal € 1361,34

max. zaalcapaciteit:

300 deelnemers voor een receptie

240 deelnemers voor een zitting

160 deelnemers voor een diner (excl. dansvloer)

175 deelnemers voor een koud buffet (excl. dansvloer)

Kelderzaal € 1134,45

max. zaalcapaciteit:

300 deelnemers voor een receptie

240 deelnemers voor een zitting

160 deelnemers voor een diner (excl. dansvloer)

175 deelnemers voor een koud buffet (excl. dansvloer)

De Lairessezaal € 680,67

max. zaalcapaciteit:

80 deelnemers voor een receptie

50 deelnemers voor een zitting

40 deelnemers voor een diner of koud buffet (excl. dansvloer)

Voorts zal bij op- en afbouwdagen (voor het aanbrengen en verwijderen van voorzieningen) voor bijeenkomsten 50% van de dagvergoeding in rekening worden gebracht.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot aanpassing van guldenbedragen in eurobedragen in de Regeling Handboek Rijksgebouwendienst Werken voor niet-rijksdiensten, de Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst, de Regeling, houdende de vaststelling van de Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst, de Regeling, houdende de vaststelling van de Algemene Externe Voorwaarden Rijksgebouwendienst en de Regeling beschikbaarstelling Grafelijke zalen. Daarbij is in dit stadium bij de omzetting volstaan met omrekening volgens de op Europees niveau vastgestelde regels (1 euro = f 2,20371) omdat op afzienbare termijn de regelingen om andere redenen moeten worden aangepast. Alsdan kan worden bepaald of het wenselijk is op hele eurobedragen af te ronden.

's-Gravenhage, 21 november 2001.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes