Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2001, 206 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Regeling Regionaal Historisch Centrum `Groninger Archieven'

28 maart 2001

DCE/01/1720

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 97 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers,

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd `Groninger Archieven' wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden door de minister en het bestuur van de gemeenten gedragen volgens de verdeling Rijk f 5.000.000,-, gemeente Groningen f 3.150.000,-.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,F. van der Ploeg.