Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociale VerzekeringsbankStaatscourant 2001, 115 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Besluit Beleidsregels Sociale Verzekeringsbank 2001

Het bestuur van de Sociale Verzeke-ringsbank;

Gelet op artikel 25, eerste en derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, artikel 8a van de Remigratiewet en artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2000, 462);

Besluit:

Artikel 1

Bij de uitvoering van de in artikel 25 van Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 alsmede de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, past de Sociale Verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie SVB Beleidsregels 2001.

Artikel 2

1. Het Besluit Beleidsregels Sociale Verzekeringsbank 2000, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 28 april 2000 (Stcrt. 2000, 91), wordt ingetrokken.

2. In afwijking van het eerste lid blijft artikel 1, derde lid, van het Besluit Beleidsregels Sociale Verzekeringsbank 2000 van toepassing tot 1 juli 2001.

Artikel 3

1. De Boetebesluiten AOW en Anw (beiden Stcrt.1996, 141, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 april 2000) en het Boetebesluit AKW (Stcrt. 1998, 126, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 april 2000), worden ingetrokken.

2. Het Besluit beleidsregels boeten AOW, Anw en AKW (Stcrt. 10 januari 2001, 7) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 3, lid 1, terug tot en met 1 februari 2001.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Beleidsregels SVB 2001.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank op 27 april 2001.

G.H. Terpstra, voorzitter.
P.A. Schaafsma, president-directeur.

Toelichting

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 jaarlijks het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Publicatie vindt plaats door bekendmaking van een besluit als het bovenstaande, inhoudende dat door het bestuur van de SVB opnieuw de SVB-beleidsregels voor het desbetreffende jaar zijn vastgesteld. De bijlage waarnaar in het besluit wordt verwezen betreft de in boekvorm gebundelde verzameling SVB-beleidsregels welke voor een ieder ter inzage ligt bij de vestigingskantoren van de SVB, en die eveneens verkrijgbaar is bij de meer academisch georiënteerde boekhandels.

Ook voor het jaar 2001 is weer een geactualiseerde bundel SVB-beleidsregels vastgesteld.

In onderdeel I van deze uitgave zijn ter zake van de AOW, Anw en AKW voornamelijk kleinere onderhoudsaanpassingen aangebracht. Wel heeft de invoering van de Vreemdelingen-wet 2000 tot een wat grotere aanpassing geleid van het beleid ten aanzien van het aannemen van ingezetenschap. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) op 1 april 2001, is het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 zodanig aangepast dat vreemdelingen aan wie een vergunning voor bepaalde tijd asiel is verleend, verzekerd zijn voor de volksverzekeringen met ingang van de dag waarop positief op de verblijfsvergunningaanvraag is beslist (artikel 9a van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden kring volksverzekeringen 1999). Dit betekent dat voor houders van een vergunning voor bepaalde tijd asiel met ingang van 1 april 2001 het ingezetenschap geen criterium vormt op grond waarvan verzekering ingevolge de volksverzekeringen ontstaat. De SVB acht het daarom niet langer noodzakelijk aparte beleidsregels ter zake van het ingezetenschap van asielgerechtigden vast te stellen.

De beleidsregels vervat in hoofdstuk 1, paragraaf 2.2.2.1 van de SVB Beleidsregels 2000, welke waren afgestemd op de oude Vreemdelingenwet, zijn daarom ingetrokken. Deze beleidsregels behouden wel hun gelding over vóór 1 april 2001 gelegen perioden.

Tevens is per 1 februari 2001 het Boetebesluit socialezekerheidswetten in werking getreden. In verband daarmee worden de Boetebesluiten AOW, Anw en AKW per diezelfde datum met terugwerkende kracht ingetrokken. Het nieuwe beleid dat is ontwikkeld ter uitvoering van het Boetebesluit socialezekerheidswetten was reeds in de vorm van het aparte Besluit beleidsregels boeten AOW, Anw en AKW van 22 december 2000 (Stcrt. 10 januari 2001, 7) gepubliceerd. De tekst van dit besluit is met enkele geringe wijzigingen in deel I, § 7.6, van de bijlage bij dit besluit opgenomen. In verband daarmee wordt het besluit van 22 december 2000 ingetrokken.

Tot slot zijn in deel I, hoofdstuk 9 (De PGB-regeling), de relevante bepalingen met betrekking tot de PGB-regeling vervangen door de teksten zoals deze per 1 januari 2001 staan opgenomen in de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In onderdeel II (Awb) van de bundel zijn in verband met de inwerkingtreding van de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen op 1 januari 2001 nieuwe beleidsregels opgenomen over de wijze waarop de SVB aan genoemde wet uitvoering geeft. Tevens is in dit onderdeel het hoofdstuk met betrekking tot schadevergoeding voor een belangrijk deel herschreven.

In onderdeel III (Internationaal) is voornamelijk nieuwe jurisprudentie verwerkt en zijn enige aanpassingen aangebracht met betrekking tot verdragswijzigingen.

Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit Beleidsregels SVB 2000 ingetrokken. Het besluit tot intrekking van de Boetebesluiten AOW, Anw en AKW werkt daarbij terug tot en met 1 februari 2001, gelet op de datum van inwerkingtreding van het Boetebesluit socialezekerheidswetten.

Artikel 1, derde lid, van het Besluit Beleidsregels SVB 2000 blijft daarentegen van kracht tot 1 juli 2001. Dit houdt verband met een in die bepaling genoemde afbouwperiode van oud beleid dat in de SVB-beleidsregels 2000 werd gewijzigd.