Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 92 pagina 19Overig

Goedkeuring besluit provincie

Beslissing inzake het besluit der Staten van de provincie Zuid-Holland van 15 december 1999 tot wijziging van het Reglement voor het waterschap De Oude Rijnstromen

19 april 2000

Nr. CDJZ/BVW/511-2000

Centrale Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 25 januari 2000, kenmerk DWM/170151C;

Besluit:

Goed te keuren het besluit der Staten van de provincie Zuid-Holland van 15 december 1999, tot:

I. wijziging van het Reglement voor het Waterschap De Oude Rijnstromen;

II. wijziging van de begrenzing van de taakgebieden als bedoeld in artikel 1.2. eerste lid;

III. bepaling dat:

a. het onder 1 bedoelde besluit, voorzover het met de letter A aangeduide gebied betreft, in werking treedt op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen tijdstip;

b. het onder I bedoelde besluit, voorzover het de met de letters B en C aangeduide gebieden betreft, in werking treedt met ingang van 1 januari 2000;

c. Gedeputeerde Staten bij afkondiging van dit besluit in het Provinciaal blad een herzien exemplaar van de kaart, bedoeld in artikel 1.2, eerste lid van het reglement voor het waterschap De Oude Rijnstromen zullen uitgeven.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J.M. de Vries.

Beroep

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot wijziging van het Reglement van een waterschap kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.