Besluit mandaat NCP tot uitvoering Besluit draagbare blustoestellen 1997

24 maart 2000

Nr. EB2000/60881

DGOOV/DBRB/BIJZ

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

De coördinator kleine blustoestellen van het Nationaal Centrum voor Preventie is bevoegd om namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen als bedoeld in de artikelen 4, 7, 8, 9, 10 en 12 van het Besluit draagbare blustoestellen 1997.

Artikel 2

De directeur van het Nationaal Centrum voor Preventie is bevoegd om namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen betreffende bezwaarschriften op besluiten als bedoeld in de artikelen 4, 7, 8, 9, 10 en 12 van het Besluit draagbare blustoestellen 1997.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 maart 2000 en vervalt met ingang van 29 mei 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


Den Haag, 24 maart 2000. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G.M. de Vries.

Toelichting

Op grond van het Besluit draagbare blustoestellen 1997 is het verboden draagbare blustoestellen en bijbehorende vullingen met het oog op gebruik in Nederland te vervaardigen, in te voeren of te verhandelen, die niet behoren tot een type, waarvoor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bewijs van typekeuring heeft verleend. Dit betreft een administratieve handeling, op basis van een keuringsrapport van een onafhankelijk keuringsinstituut dat al dan niet in Nederland is gevestigd.

In het kader van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit is met instemming van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) besloten de afgifte van een bewijs van typekeuring te mandateren aan het NCP. De coördinator kleine blustoestellen van het NCP wordt daartoe gemandateerd. Artikel 1 strekt ertoe dit mandaat te verlenen. Daarnaast wordt de directeur van het NCP gemandateerd om te beslissen op bezwaarschriften. Artikel 2 strekt hiertoe.

Gedurende de mandaatverlening zal het NCP onderzoeken of de marktpartijen zélf in staat zijn om de afgifte van keuringsbewijzen te verrichten.

Het mandaat vervalt met ingang van 29 mei 2002. Op deze datum verloopt de overgangstermijn van Richtlijn nr. 97/23 EG van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (PbEG L 181). Na deze datum zal aan de hand van de resultaten van het onderzoek van het NCP worden bezien of het Besluit draagbare blustoestellen 1997 wordt ingetrokken en de verantwoordelijkheid voor de afgifte van keuringsbewijzen, met inachtneming van Europese regelgeving, aan marktpartijen kan worden overgelaten.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries.

Naar boven