Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2000, 65 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing Speciale beschermingszones (EG-Vogelrichtlijn) en Wetlands (Wetlands-Conventie) op grond van artikel 27, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

Directie Natuurbeheer N/2000/312 24 maart 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4, eerste lid en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103);

Gelet op artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, totstandgekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90);

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) wordt aangewezen:

het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam: Broekvelden/Vettenbroek.

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, gaat tevens vergezeld van een nota van toelichting, welke deel uit-maakt van dit besluit

Artikel 2

Voor opname in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op

2 februari 1971 te Ramsar, Iran, totstandgekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90), wordt aange-wezen:

het in artikel 1, eerste lid, van dit besluit genoemde gebied.

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een nota van toelichting, zoals genoemd in artikel 1, tweede lid, van dit besluit.

Het in het eerste lid genoemde gebied behoort niet tot de gebieden, bedoeld in artikel 4.9, derde lid, van de Wet milieubeheer, voorzover het niet reeds als milieubeschermingsgebied in een provinciaal milieubeleidsplan is aangewezen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De kaart en de nota van toelichting worden ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te ’s-Gravenhage en op het kantoor van de Directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, gevestigd in Dordrecht. Tervisielegging vindt tevens plaats in het provinciehuis van de provincie Zuid-Holland te ’s-Gravenhage .


’s-Gravenhage, 24 maart 2000. De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber.

Toelichting

Op grond van artikel 27 Natuur-beschermingswet 1998 wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 4, eerste lid en tweede lid, van de Vogelrichtlijn en aangewezen voor aanmelding als wetland op grond van artikel 2 van de Wetlands-Conventie: Broekvelden/Vettenbroek.

Deze speciale beschermingszone, tevens wetland, is gelegen in de provincie Zuid-Holland en behoort tot de gemeente Reeuwijk. De oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 700 ha.

De speciale beschermingszone, tevens wetland Broekvelden/Vettenbroek bestaat uit open water en aangrenzend weidegebied, gelegen in de polders Lang Roggebroek, Oukoop en Negen Viertel, Sluipwijk en Stein-noord.

Broekvelden/Vettenbroek kwalificeert als speciale beschermingszone vanwege Kleine Zwaan en Smient. Vanwege deze soorten kwalificeert het onderhavige gebied ook als wetland van internationale betekenis op grond van de Wetlands-Conventie.

Broekvelden/Vettenbroek kwalificeert tevens als wetland van internationale betekenis omdat er geregeld meer dan 20.000 watervogels verblijven.