Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 4 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging aanwijzing negen kleine luchtvaartterreinen i.v.m. de verandering grenswaarde in de aanwijzingen van 50 bkl naar 47 bkl

9 december 1999

Nr. DGRLD/VI/L 99.350220

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 27 van de Luchtvaartwet en artikel 4 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart;

Besluit:

Artikel I

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Ameland, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 maart 1961, nr. LT/11642 (Stcrt. 1961, 66), laatstelijk gewijzigd in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij besluit van 26 april 1996, nr. DGRLD/VI/L96.002563 (Stcrt. 1996, 83) wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage C bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Ameland.

Artikel II

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Budel, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 maart 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.001276 (Stcrt. 1996, 64) wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage D1 bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Budel.

Artikel III

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Hoogeveen, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 mei 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.002946 (Stcrt. 1996, 88), laatstelijk gewijzigd op 10 december 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.007188 (Stcrt. 1997, 17) wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage D bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Hoogeveen.

Artikel IV

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Lelystad, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 april 1991, nr. RLD/VI/L 91.004141 (Stcrt. 1991, 83) wordt artikel 5 vervangen door: ’De 47 Bkl geluidszone is de zone die is aangegeven op de kaart in bijlage E, behorende bij dit besluit.’

2. De kaart in bijlage E wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Lelystad.

Artikel V

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Noordoostpolder, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 november 1966 nr. LT/16247 (Stcrt. 1966, 231), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 april 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.001388 (Stcrt. 1996, 219) wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage C bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Noordoostpolder.

Artikel VI

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Seppe, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.006779 (Stcrt. 1996, 199) wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage D bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Seppe.

Artikel VII

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Terlet, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 april 1964, nr. LT/12058 (Stcrt. 1964, 79), laatstelijk gewijzigd in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij besluit van 10 december 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.007189 (Stcrt. 1997, 15), wordt in artikel 5, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage C bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Terlet.

Artikel VIII

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Teuge, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 april 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.002562 (Stcrt. 1996, 80), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 maart 1997, nr. DGRLD/ JBZ/L 97.500077 (Stcrt. 1997, 61), wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage D bij dat besluit wordt vervangen door de in de bijlage behorende bij dit besluit opgenomen geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Teuge.

Artikel IX

1. In de aanwijzing luchtvaartterrein Texel, het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 oktober 1965, nr. RLD/LT/15505 (Stcrt. 1965, 217), laatstelijk gewijzigd in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij besluit van 10 mei 1996, nr. DGRLD/VI/L 96.001381 (Stcrt. 1996, 93) wordt in artikel 6, eerste lid, de waarde ’50’ vervangen door: 47.

2. De kaart in bijlage C2 bij dat besluit wordt vervangen door de bijlage opgenomen behorende bij dit besluit geluidszonekaart voor het luchtvaartterrein Texel.

Artikel X

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel XI

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos.

Bijlagen:

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Ameland

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Budel

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Hoogeveen

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Lelystad

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Noordoostpolder

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Seppe

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Terlet

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Teuge

Kaart met geluidszone voor het luchtvaartterrein Texel

liggen ter inzage.

Toelichting

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 4 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart (Bgkl). Voor alle velden met een vigerende bkl-geluidszone wordt de grenswaarde vervangen. In 1991 is de grenswaarde van de geluidszone vastgesteld op ’50’ bkl, vanaf 1 januari 2000 geldt de grenswaarde van 47 bkl. Omdat de waarde van de grenswaarde is opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en in de geluidszonekaarten, is onderhavig besluit de voorwaarde voor het per luchtvaartterrein van kracht worden van de nieuwe grenswaarde.

De aanscherping van de grenswaarde van 50 naar 47 bkl betekent een halvering van de geluidsbelasting op de grens van de geluidszone. De exploitant van een luchtvaartterrein zal er op moeten toezien dat de totale geluidsbelasting per jaar op zijn luchtvaartterrein deze waarde niet overstijgt. Mogelijke maatregelen van de kant van de eigenaar zijn het stiller maken van de vliegtuigen door geluiddempers of nieuwe stillere motoren en van de kant van de piloot het gebruiken van stillere vliegtuigen. Mogelijke maatregelen van de kant van de exploitant zijn het beperken van de meest hinderlijke vluchten op de meest hinderlijke tijden. Per gezoneerd luchtvaartterrein is daartoe een beleidsvoornemen vastgesteld.

Dit besluit volgt de procedure van artikel 27 van de Luchtvaartwet, waarbij het tweede lid niet van toepassing is en ook niet de artikelen 18, tweede lid, tot en met 26. Omdat met dit besluit uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 van het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart wordt volstaan met het bieden van de mogelijkheid om op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift in te dienen. De procedure in artikel 6 van het Bgkl is op dit besluit niet van toepassing, omdat er van wordt afgezien de aanwijzingen te wijzigen ten behoeve van de maatregelen die op grond van artikel 4 genomen kunnen worden, en er dus ook geen sprake kan zijn van gevolgen voor het ruimtelijk beleid en voor de belangen van provincies en gemeenten.

Handhaving

Handhaving van de aangescherpte grenswaarde door middel van de controle met behulp van een jaarberekening van het bkl-verkeer op een luchtvaartterrein kan eerst plaatsvinden vanaf 2000 als er voor dat luchtvaartterrein sprake is van een gebruiksplanperiode die geheel na 1 januari 2000 ligt. Dit heeft te maken met het feit dat de geluidsbelasting door bkl-verkeer wordt berekend over een gebruiksplanperiode van 12 maanden. Een geluidsbelastingsberekening over een gedeelte van een jaar voor de grenswaarde van 50 bkl heeft geen wettelijke status, net zo min als een berekening over de rest van dat jaar voor de grenswaarde van 47 bkl.

Bij de meeste gezoneerde luchtvaartterreinen met bkl-verkeer begint de gebruiksplanperiode in het voorjaar en zal in de zomerperiode van het jaar 2000 het bkl-verkeer dus op de nieuwe norm worden gehandhaafd. De luchtvaartterreinen waarvan het gebruiksplan na 1 januari 2000 ingaat, zullen aangeven op welke wijze zij inhoud geven aan de aanscherping van de normstelling tussen 1 januari 2000 en de ingangsdatum van hun gebruiksplan. Het verschil tussen kalenderjaar en gebruiksplanjaar zal daardoor niet leiden tot grote problemen ten aanzien van de handhaving.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift, gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat, indienen bij het

Directoraat Generaal Rijksluchtvaartdienst, Stafafdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken, Postbus 90771, 2509 LT Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

d. de gronden van het bezwaar.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.