Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 251 pagina 43Besluiten van algemene strekking

Regeling vergoedingen OPTA 2001

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende regels inzake de vaststelling van vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van de onafhankelijke post en telecommunicatieautoriteit (Regeling vergoedingen OPTA 2001)

19 december 2000

Nr. DGTP/00/6141/IR

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, vierde lid, 5, 6, en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet alsmede artikel 5 van het Besluit vergoedingen Postwet,

Besluit:

Artikel 1

De vergoedingen voor de kosten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot de navolgende categorieën zijn voor 2001:

stcrt-2000-251-p43-SC27117-1.gifstcrt-2000-251-p43-SC27117-2.gifstcrt-2000-251-p43-SC27117-3.gif

Artikel 2

De vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van het geven van een oordeel inzake een geschil als bedoeld in de artikelen 3.11, 5.3, 5.7, 6.3, 6.9, en 8.7 van de Telecommunicatiewet bestaat uit de werkelijke kosten die derden in opdracht van het college met betrekking tot het betreffende geschil hebben gemaakt.

Artikel 3

De jaarlijkse vergoeding voor het toezicht genoemd in artikel 1, categorieën 3 en 5 wordt over het jaar waarin de registratie plaatsvindt berekend over het aantal aansluitingen, respectievelijk het aantal decoders per datum van registratie bij OPTA. Voor de daaropvolgende jaren geldt 1 januari als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aansluitingen respectievelijk decoders waarover de vergoeding voor het jaarlijks toezicht wordt berekend.

Artikel 4

1. Voor het verstrekken van informatie op grond van artikel 6.2, derde lid, Telecommunicatiewet wordt onderstaande vergoeding in rekening gebracht:

- voor minder dan zes kopieën: gratis

- voor 6 tot 13 kopieën: f 10,00

- voor 14 of meer kopieën: f 0,75 per kopie.

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 5

De vergoedingen voor registratie genoemd in artikel 1, alsmede de vergoeding, bedoeld in artikel 2 behoeven door degene die de vergoeding verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 6

Het kostencalculatiemodel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, wordt door het college bekendgemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 7

De Regeling vergoedingen OPTA 2000 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Toelichting

I. Algemeen

In de onderhavige regeling zijn de vergoedingen vastgesteld die door het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (verder OPTA) in rekening zullen worden gebracht voor de door OPTA jegens een marktpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden of diensten en welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet en de Postwet.

Voor vergoedingen op basis van de Telecommunicatiewet geldt dat deze worden onderscheiden op basis van de categorieën zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet. Deze categorieën worden weer verdeeld in subcategorieën.

Op basis van artikel 3, eerste lid, onder a, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet worden directe en indirecte kosten die worden toegerekend aan de betreffende categorieën en subcategorieën geprognosticeerd voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt. OPTA streeft daarbij naar een volledige kostendekking door middel van doorberekening van de kosten per marktcategorie. De verdeling van de kosten binnen een (sub)categorie geschiedt op basis van het aantal geregistreerde partijen c.q. het aantal toegekende nummers binnen zo'n (sub)categorie. De aanbieders met een aanmerkelijke marktmacht zijn afzonderlijk gecategoriseerd.

Indien na afloop van een kalenderjaar blijkt dat de in dat jaar gemaakte kosten afwijken van de geprognosticeerde kosten wordt het verschil bij de raming van de kosten voor de daaropvolgende jaren meegenomen.

De kosten van de behandeling van bezwaar en beroepschriften worden niet doorberekend. Dit is in lijn met het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het in het kader van de operatie marktwerking deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) opgestelde rapport ` Maat houden, een kader voor doorberekening van toelatings- en handhavingskosten `(kamerstukken II 1995/96, 24 036, nr. 22). Tevens betreffen dit geen werkzaamheden of diensten op grond van artikel 16.1 Telecommunicatiewet.

II. Artikelen

Artikel 1

De vergoedingen genoemd in artikel 1 bestaan uit eenmalige vergoedingen en vergoedingen voor het toezicht die jaarlijks in rekening worden gebracht. De vergoedingen worden onderscheiden op basis van categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten.

Uit het resultaat over 1999 is een reserve gevormd die verdisconteerd is in de tarieven voor 2001. Dit bedrag betreft het saldo van realisatie van opbrengsten en lasten (kosten) naar marktcategorie. Alleen het bedrag in de marktcategorie nummers is zodanig van omvang dat de vergoedingen in deze marktcategorie aanmerkelijk dalen.

Ten aanzien van deze verlaging wordt het volgende opgemerkt. In de marktcategorie nummers neemt het totaal aantal uitgegeven nummers jaarlijks toe. Dit betekent dat het door te berekenen kostenbedrag voor werkzaamheden en diensten met betrekking tot deze marktcategorie over een jaarlijks toenemend aantal nummers moet worden verdeeld. Hierdoor dalen ook bij eventueel stijgende kosten de door te berekenen vergoedingen per nummer. Ten gevolge van een verwachte stijging van de nummeruitgifte worden in 2001 de kosten voor toezicht over een groter aantal nummers verdeeld, hetgeen leidt tot een verlaging van de vergoedingen voor verlening en toezicht op nummers uit de categorieën 9 tot en met 17.

De verhoging van enkele vergoedingen voor het jaar 2001 is het gevolg van een stijging van de kosten van de OPTA van gemiddeld 23 procent ten opzichte van het jaar 2000.

Deze gemiddelde stijging vloeit onder meer voort uit toegenomen werkzaamheden en diensten als gevolg van liberalisering van de markt. Deze toename brengt met zich mee een noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van OPTA.

De verhoging van de tarieven heeft plaatsgevonden in de vergoedingen voor werkzaamheden die zijn opgenomen in de categorieën 1, 4 en 5 en 7 van artikel 1. Voorgaande jaren lag het zwaartepunt bij de marktcategorie «Openbare Telecommunicatienetwerken». De kosten in deze categorie stijgen nog wel, maar relatief minder dan in voorgaande jaren. Het zwaartepunt voor het jaar 2001 ligt bij de marktcategorie «Openbare Telecommunicatiediensten». Deze verschuiving stemt overeen met de ontwikkeling van de markten. De verwachting is dat het aantal dienstenaanbieders met 100 zal toenemen tot 350, terwijl het aantal netwerkaanbieders met 50 nieuwe aanbieders toeneemt tot 180.

De stijging van de vergoedingen voor de marktcategorie «systemen voor voorwaardelijke toegang» is gelegen in de verwachte toename van het aantal geschillen.

De hoogte van vergoeding voor het houden van toezicht op de concessie als bedoeld in artikel 2 van de Postwet is ten opzichte van 2000 verhoogd. In dit verband wordt het volgende opgemerkt. In de nieuwe Postwetgeving zijn er nieuwe taken aan OPTA toegekend. Het betreft hier het toezicht op de kwaliteit van de postbezorging voor binnenlandse en Europese post op Nederlands grondgebied, alsmede toezicht op concurrentieontwikkeling in verband met diverse diensten.

De subcategorie «registratie als bedoeld in artikel 20.7 van de Telecommunicatiewet» is komen te vervallen. Een nieuwe subcategorie «wijziging of beëindiging van de registratie bij OPTA op verzoek» is toegevoegd. Tenslotte zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Artikel 2

Dit artikel is gewijzigd om te benadrukken dat de kosten van werkzaamheden verricht ten behoeve van het geven van een oordeel in rekening worden gebracht. De vergoeding bedoeld in dit artikel heeft betrekking op kosten die derden bij het college in rekening brengen ter zake van additionele werkzaamheden of diensten die door die derden in opdracht van het college zijn verricht met betrekking tot een bepaald aan het college voorgelegd geschil. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten van externe adviezen, daaronder begrepen het advies van de Landsadvocaat, kosten van consumpties en huur van accommodatie voor het houden van hoorzittingen en de kosten van het uitwerken van verslagen van hoorzittingen. De kosten kunnen niet van te voren worden geraamd en kunnen van geschil tot geschil anders zijn. Voor partijen bij een geschil bestaat de mogelijkheid om bij OPTA een indicatie van de te verwachte kosten te vragen. Daarbij wordt opgemerkt dat aan een dergelijke indicatie geen enkel recht kan worden ontleend.

Artikel 3

Met deze bepaling wordt voor de categorieën 3 en 5 aangegeven op welke wijze de vergoeding voor het toezicht wordt berekend in het jaar van registratie.

Artikel 5

Ingevolge artikel 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet dient de vergoeding door degenen die de vergoeding is verschuldigd, bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij ministeriële regeling kan van deze mogelijkheid worden afgeweken. In de Regeling vergoedingen OPTA 2001 wordt van de hiervoor beschreven mogelijkheid tot afwijken gebruik gemaakt ten behoeve van de vergoedingen voor registratie opgenomen in artikel 1 en de vergoeding voor de kosten van beoordeling van geschillen in artikel 2. Immers verzoeken van marktpartijen tot registratie dan wel tot beoordeling van een geschil dienen met een zo gering mogelijke vertraging te worden verwerkt. Daarnaast zijn de kosten van verzoeken een uitspraak te doen in een geschil niet op voorhand bekend.

Artikelen 4, en 6 tot en met 9

Deze artikelen komen overeen met de artikelen 3, en 5 tot en met 8 van de Regeling vergoedingen OPTA 2000.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries.