Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 249 pagina 49Overig

Goedkeuring reglement waterschappen

Beslissing inzake het gemeenschappelijk besluit der Staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van respectievelijk 11 en 13 december 2000, tot onder meer wijziging van het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

19 december 2000

Nr. CDJZ/BVW-2000-1484

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister Van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 14 december 2000;

Besluit:

Goed te keuren, voor zoveel nodig, het gemeenschappelijk besluit der Staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van 11 en 13 december 2000, tot:

I. wijziging van het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

II. intrekking van het kiesreglement voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, zulks met ingang van de datum van inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 30b van de Waterschapswet;

III. plaatsing van de tekst van het Reglement van het Bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, zoals deze luidt na het aanbrengen van de daarin aangebrachte wijzigingen;

IV. bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit besluit op 1 januari 2001, met dien verstande dat artikel I, onder A voorzover het betreft de grenswijziging in de Gemeente Breukelen, in werking treedt op een door Gedeputeerde Staten van Utrecht te bepalen tijdstip.

Den Haag, 19 december 2000.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Beroep

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot opheffing van een waterschap of het wijzigen van de taak of het deelgebied van een waterschap kan belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.