Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 249 pagina 49Overig

Goedkeuring reglement waterschappen

Beslissing inzake het al dan niet gemeenschappelijk met de provincies Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht genomen besluit der Staten van de provincie Gelderland van 13 december 2000, tot onder meer wijziging van de reglementen voor de Gelderse Waterschappen, het Gelders zuiveringsschap Rivierenland, het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, het waterschap van de Linge en de waterschappen Veluwe, Rijn en IJssel en Vallei en Eem

19 december 2000

Nr. CDJZ/BVW/2000-1476

Centrale Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland van 14 december 2000;

Besluit:

Goed te keuren het besluit (I) der Staten van de provincie Gelderland, van 13 december 2000, nr. tot:

I. wijziging van het Reglement voor de Gelderse waterschappen;

II. vervallen verklaring van het onderdeel met betrekking tot het dagelijks bestuur in de staat van Waterschappen behorende bij dit reglement;

III. bepaling omtrent de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

en

Goed te keuren het gemeenschappelijk besluit (II) der Staten van de provincies Gelderland en Zuid-Holland, van 13 december 2000, tot:

I. wijziging van het Reglement voor het Gelders zuiveringsschap Rivierenland;

II. wijziging van het Bijzonder reglement voor het polderdistrict Tieler- en

Culemborgerwaarden;

III. wijziging van het Bijzonder reglement voor het waterschap van de Linge;

IV. bepaling omtrent de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

en

Goed te keuren het gemeenschappelijk besluit (III) der Staten van de provincies Gelderland en Overijssel van 13 december 2000, tot:

I. wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Veluwe;

II. bepaling omtrent de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

en

Goed te keuren het gemeenschappelijk besluit (IV) der Staten van de provincies Gelderland en Overijssel van 13 december 2000, tot:

I. wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Rijn en IJssel;

II. bepaling omtrent de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

en

Goed te keuren het gemeenschappelijk besluit (V) der Staten van de provincies Gelderland en Utrecht van 13 december 2000, tot:

I. wijziging van het Algemeen reglement voor het waterschap Vallei en Eem;

II. bepaling omtrent de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Den Haag, 19 december 2000.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Beroep

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot opheffing van een waterschap of het wijzigen van de taak of het deelgebied van een waterschap kan belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.