Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2000, 248 pagina 18Overig

Goedkeuring opheffing polderdistricten en reglementen waterschappen

Beslissing inzake het besluit van de Staten van de provincie Gelderland van 13 december 2000, tot onder meer opheffing van de polderdistricten Betuwe en Groot Maas en Waal en het gemeenschappelijk besluit van de Staten van de provincies Gelderland en Zuid-Holland van 13 december 2000, tot onder meer instelling van het waterschap Vierstromengebied en opheffing van het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, het waterschap van de Linge en het zuiveringsschap Rivierenland

19 december 2000

Nr. CDJZ/BVW 2000 - 1537

Centrale Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet;

Gezien het Statenvoorstel F-425 betreffende Reorganisatie waterschapsbestel Rivierengebied en het vervolgvoorstel F-425 betreffende Reorganisatie waterschapsbestel Rivierengebied welke zijn toegezonden bij brieven van Gedeputeerde Staten van Gelderland van respectievelijk 17 oktober en 30 oktober 2000, nr. MW2000.34354 en het voorstel aan de Staten van de provincie Zuid-Holland van 28 november 2000;

Gezien de bedenkingen die op grond van artikel 4, derde lid Waterschapswet bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn ingebracht tegen de ontwerp-besluiten en de bijbehorende ontwerp-reglementen betreffende onder meer de instelling van het waterschap Vierstromengebied en de weerlegging van die bedenkingen door Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gezien de bij Provinciale Staten van Gelderland ingekomen brieven van het zuiveringsschap Rivierenland en het polderdistrict Betuwe van 1 december 2000 en van het waterschap van de Linge en het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden van respectievelijk 4 en 5 december 2000 alsmede de brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 7 december 2000, nr. MW2000.37004;

Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Zuid-Holland van14 december 2000, om goedkeuring te verlenen aan het besluit der Staten van de provincie Gelderland van 13 december 2000 en het gemeenschappelijk besluit der Staten van de provincies Gelderland en Zuid-Holland van 13 december 2000, tot onder meer instelling van het waterschap Vierstromengebied;

Overwegende dat de procedure als bedoeld in de artikelen 3 en 4 Waterschapswet, op zorgvuldige wijze is doorlopen en dat ook overigens niet van zodanige bezwaren is gebleken dat aan het besluit goedkeuring zou moeten worden onthouden;

Besluit:

Goed te keuren, voor zoveel nodig, het besluit der Staten van de provincie Gelderland van 13 december 2000, tot:

I.

a. opheffing van de polderdistricten Betuwe en Groot Maas en Waal;

b. intrekking van het reglement voor de Gelderse waterschappen, het Kiesreglement voor de water- en zuiveringsschappen in Gelderland, het Bijzonder reglement voor het polderdistrict Betuwe, het Bijzonder reglement voor het polderdistrict Groot Maas en Waal, het besluit inzake de Kieskringindelingen op grond van artikel 1 van het Kiesreglement voor de water- en zuiveringsschappen in Gelderland en het besluit inzake de Vaststelling Kieskringindeling op grond van artikel 1 van het Kiesreglement voor de water- en zuiveringsschappen in Gelderland;

II.

Bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit besluit op 1 januari 2002.

alsmede

goed te keuren, voor zoveel nodig, het gemeenschappelijk besluit der Staten van de provincies Gelderland en Zuid-Holland van 13 december 2000, tot:

a. opheffing van het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, het waterschap van de Linge en het zuiveringsschap Rivierenland;

b. intrekking van het reglement voor het Gelderse zuiveringsschap Rivierenland en de Bijzondere reglementen voor het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden en het waterschap van de Linge;

c. instelling van het waterschap Vierstromengebied;

d. vaststelling van het Algemeen reglement voor het waterschap Vierstromenngebied;

e. vaststelling van het Kiesreglement voor het waterschap Vierstromengebied;

f. vaststelling van het Overgangsreglement voor het waterschap Vierstromengebied;

g. machtiging van Gedeputeerde Staten van Gelderland om voor de bekendmaking van de reglementen de nummering van de artikelen opnieuw vast te stellen en de in de reglementen voorkomende aanhalingen van artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming te brengen;

III. bepaling dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van het bepaalde onder f. Dit onderdeel treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J.M. de Vries.

Beroep

Tegen de beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot opheffing van een waterschap of het wijzigen van de taak of het gebied van een waterschap kan belanghebbende op grond van artikel 5, derde lid, Waterschapswet beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en tenminste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en

d. de gronden van het beroep.