Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2000, 185 pagina 13Overig

Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten

Categorie: strafvordering

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4 Wet RO

Afzender: College van procureurs-generaal

Adressaat: Hoofden van de parketten

Registratienummer: 2000R003

Datum vaststelling: 13-06-2000

Datum inwerkingtreding: 01-11-2000

Geldigheidsduur: 01-05-2003

Publicatie in Stcrt.: 25-09-2000, nr. 185

Vervallen: -

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten (reg.nr. 2000A013)

Wetsbepalingen: Art. 74 WvSr; Art. 37 Wet op de economische delicten Transactiebesluit milieudelicten van 8 juli 2000 (Stb. 2000, 320)

Bijlage(n): 1

Beschrijving

Deze richtlijn heeft als doel eenheid te brengen in de wijze van het afdoen van de transigeerbare milieudelicten. In de richtlijn zijn naast de limitatieve lijst van wettelijke voorschriften waarbij het bestuur gebruik mag maken van de haar toegekende bevoegdheid per situatie en type overtreder aangegeven welk transactiebedrag mag worden aangeboden. De tarieven voor de bestuurlijke transactie liggen vast. Zij zijn afgestemd op de doorsnee, voor transactie vatbare overtredingen en misdrijven. Indien het vermelde bedrag in de gegeven situatie als niet passend wordt ervaren kan het bestuur afzien van het gebruik maken van de transactiebevoegdheid en een uitgebreid proces-verbaal terzake inzenden ter beoordeling van de officier van justitie. Het maximumbedrag voor een transactie is per strafbaar feit op f 2500,- gesteld.

Het bestuursorgaan dient erop toe te zien dat de transactiebevoegdheid in gelijke gevallen op gelijke wijze conform deze richtlijn wordt toegepast.

Transactiebedragen

Zie bijlage 1 (dit is dezelfde bijlage als de bijlage bij de `Richtlijnen openbaar ministerie inzake bestuurlijke transactie milieudelicten' die elders in deze krant wordt gepubliceerd).