Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2000, 125 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

28 juni 2000

SV/WV/00/41808b

Directie Sociale Verzekeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 15, vijfde lid, van de Kaderwet adviescolleges en de artikelen 3 en 5 van de Instellingsregeling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid,

Besluit:

Artikel 1

Als lid van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid worden benoemd:

a. prof. mr. J.P.H. Donner, tevens voorzitter;

b. mevrouw mr. I. Brakman;

c. J. Kamminga;

d. mevrouw prof. dr. P.L. Meurs;

e. dr. A.H.G. Rinnooy Kan;

f. dr. R.L. Vreeman.

Artikel 2

1. Als secretaris van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid wordt benoemd dr. P.R. de Jong.

2. Als plaatsvervangend secretaris van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid wordt benoemd dr. L.J.M. Aarts.

Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.


‘s-Gravenhage, 28 juni 2000. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.