Instellingsbesluit IDON

22 maart 1999

Nr. HKW/AW 1999/3272

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

Gelet op het besluit van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 maart 1999 tot opheffing van de Interdepartementale Coördinatiecommissie Noordzee-aangelegenheden (ICONA), mede inhoudende machtiging aan de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat tot instelling van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee;

Besluit:

Artikel 1

1. Er is een Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON).

2. Dit overleg heeft tot taak de interdepartementale afstemming en uitvoering van het beleid rond Noordzee-aangelegenheden, e.e.a. voor zover deze afstemming niet reeds in andere kaders plaatsvindt.

Artikel 2

1. Namens de directeur Water van de Rijkswaterstaat is de hoofdingenieur-directeur in de directie Noordzee van de Rijkswaterstaat voorzitter van het overleg.

2. Plaatsvervangend voorzitter is de directeur Transportveiligheid van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer.

Artikel 3

1. Aan het overleg nemen deel vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën.

2. Agendaleden van het overleg zijn vertegenwoordigers van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Justitie en het KNMI.

Artikel 4

Het secretariaat van het overleg berust bij de directie Water en Rijkswaterstaat.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit IDON.

Artikel 7

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


De directeur-generaal Rijkswaterstaat,
H. Prins.

Toelichting

Bij besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 maart 1999 is de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA) opgeheven omdat de behandeling van Noordzee-aangelegenheden bij de betrokken departementen een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van de beleidsvorming. Het wordt echter wenselijk geacht de interdepartementale afstemming structureel voort te zetten vanuit een meer operationele invalshoek in aanvulling op reeds bestaande overlegstructuren die veelal rond een specifiek onderwerp in het leven geroepen zijn. Het op het opheffingsbesluit ICONA voortbouwende onderhavige besluit ter instelling van het Interdepartementaal directeurenoverleg Noordzee (IDON) voorziet in deze structuur.

Het voorzitterschap en secretariaat berusten bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat omdat daar de rijksbrede coördinatie van Noordzeebeleid is belegd.

Alle intensief bij het Noordzeebeleid betrokken departementen zijn vertegenwoordigd in het IDON, op het niveau van directeur.

Het overleg kent ook agenda-leden; zij ontvangen de vergaderstukken, maar nemen gewoonlijk niet deel aan de vergadering.

De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

H. Prins.

Naar boven