Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 1999, 63 pagina 17Overig

Verlening titel van landsadvocaat

Besluit van 19 maart 1999, nr. 99.001242

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 maart 1999, Directie wetgeving, nr. 744747/99/6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1965 (Stb. 131);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan mr. G.J.H. Houtzagers, advocaat te Den Haag, geboren 5 september 1958, wordt de titel van landsadvocaat verleend.

Artikel 2

Het koninklijk besluit van 21 april 1987, nr. 131, waarbij de titel van landsadvocaat werd verleend aan jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerde-steyn, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en waarvan afschrift zal worden toegezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 19 maart 1999.
Beatrix. De Minister van Justitie,
A.H. Korthals.