Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 1999, 60 pagina 38Overig

Terinzagelegging ontwerpbesluit

Kennisgeving van een ontwerp-besluit voor een ontheffing ten behoeve van onderzoek naar de validatie van ammoniakmodellen in het kader van het stikstofonderzoek programma (STOP)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geeft kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit waarbij ten behoeve van het onderzoek naar de validatie van ammoniakmodellen in het kader van het Stikstofonderzoek Programma (STOP) een ontheffing wordt verleend van het emissiearm aanwenden zoals omschreven is in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Met het onderzoek wordt tevens beoogd inzicht te krijgen in de emissie ten gevolge van emissiearme aanwending op bouwland. De ontheffing is van toepassing op bouwland dat in gebruik is bij het bedrijf van de Familie Kroesbergen gelegen aan de Wekeromseweg 42 te Ede.

Het ontwerpbesluit en de erop betrekking hebbende stukken kunnen op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur worden ingezien in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 te ’s-Gravenhage.

Eenieder kan binnen vier weken na de datum van terinzagelegging bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij schriftelijke bedenkingen inbrengen. De schriftelijke bedenkingen kunnen worden gericht aan:

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

T.a.v. Directie Juridische Zaken

Postbus 20401

2500 EK ’s-Gravenhage.

Degene die schriftelijke bedenkingen inbrengt kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerpbesluit en het inbrengen van mondelinge bedenkingen bestaat desgevraagd op een hoorzitting die bij voldoende voorafgebleken belangstelling wordt georganiseerd op 19 april 1999, om 15.00 uur op het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hiervoor bestaat tot 12 april 1999 gelegenheid tot telefonische aanmelding.