Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 1999, 253 pagina 15Overig

Mededelingen op grond van artikel 37, vijfde lid, Mededingingswet

Zaaknummer: 1666/United Technologies Corporation ‐ Holland Heating Carrier Holding

In Staatscourant 232 van 1 december 1999 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat United Technologies Corporation voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Holland Heating Carrier Holding B.V.

Op 23 december 1999 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit besloten dat de gemelde operatie thans slechts ten dele binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht, namelijk voor zover deze operatie tot gevolg heeft dat Dewoh Beheer B.V. medezeggenschap verwerft in Carrier B.V., een dochteronderneming van United Technologies Corporation. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit heeft voorts besloten voor het tot stand brengen van de laatstgenoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit (1666/10) is aan de meldende partijen op 23 december 1999 bekend gemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.


De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,
voor deze:
R.J.P. Jansen, hoofd Concentratiecontrole.